Voorzitter VACO

Profiel: ondernemende bestuurder met gevoel voor belangenbehartiging

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. VACO behartigt de belangen van de banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, bandenvernieuwing, -bandenverwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen. VACO is daarmee een branche- maar ook een ketenorganisatie.

Ruim 300 bedrijven met meer dan 720 vestigingen in de Nederlandse banden- en wielenbranche zijn bij VACO aangesloten. Dit is ongeveer 90% van de branche. In de totale branche zijn circa 8.000 mensen werkzaam.

De leden van de sectoren kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitters vormen tezamen het Algemeen bestuur van de vereniging. Het Algemeen bestuur kiest uit zijn midden het Dagelijks bestuur, dat onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter.

De vereniging VACO wordt ondersteund door een aantal stichtingen. Voor uitvoering van de verschillende activiteiten en de ondersteuning van de vereniging en de stichtingen heeft de VACO het Kenniscentrum Leiden (Stichting KCL) ingericht. De Stichting SICB verricht communicatie, uitgevers- en ICT-activiteiten en SVOB de opleidingen, kwaliteit, arbo- en milieuzaken. Een vijfde van de omzet van VACO zijn de contributie-inkomsten, de overige baten komen uit de hierboven benoemde stichtingen, het paritaire Fonds Collectieve Belangen en andere projecten die vanuit KCL worden opgezet en uitgevoerd. Samengevat: VACO is een belangenvereniging en een onderneming tegelijk.

De lobby en dienstverlening van VACO is geconcentreerd langs de volgende thema’s:

 • Banden en verkeersveiligheid;
 • Werkgeverschap;
 • Maatschappij en duurzaamheid;
 • Ondernemerschap en campagnes.

VACO is actief in Den Haag en Brussel. De daar ontwikkelde wet- en regelgeving op technisch, juridisch en sociaal gebied heeft grote impact op de positie van de sector. Daarnaast heeft VACO dus een breed scala aan collectieve en individuele diensten. Er is veel aandacht voor Arbo- en milieuzorg. Met de sociale partners wordt de CAO gesloten en de branche kent een eigen bedrijfstakpensioenfonds. VACO is vertegenwoordigd in diverse andere overleggen als belangenbehartiger van de branche, en is onder meer lid van MKB Nederland.

Ontwikkelingen

De nieuwe voorzitter zal met een aantal uitdagingen aan de slag gaan. Hieronder hebben we enkele relevante ontwikkelingen samengevat.

Van keten- naar netwerksector

Van oudsher is VACO een unieke ketenorganisatie. Alle partijen in de waardeketen, van producent tot bandenvernieuwing zijn vertegenwoordigd in de sector. Deze overzichtelijke marktordening is niet meer aan de orde. Veel ondernemingen richten zich op meerdere plekken in de keten en zijn in toenemende mate lid van meerdere sectoren binnen VACO. Het concurrentieveld verandert en daarmee evolueert het gezamenlijke (en tegengestelde) belang van de leden. En dat heeft impact op de lobby- en dienstverleningsagenda van VACO.

Transitie automotive-domein

Meerdere belangenorganisaties zijn actief in het automotivedomein. Denk daarbij onder meer aan de FOCWA, de RAI en de Bovag. Wat voor de banden- en wielenbranche geldt, geldt ook voor deze sectoren en verenigingen. Ook daar speelt de herijking van de sector en de vereniging. Een dubbel lidmaatschap (VACO en een andere bracheorganisatie) is regelmatig aan de orde. Op het terrein van bijvoorbeeld arbeidsmarkt (instroom) liggen gezamenlijke belangen op sectorniveau. Door de markt aangespoord zal VACO ook in dit veld zich continu blijven ontwikkelen, partnerships aangaan, nieuwe initiatieven ontplooien.

Verduurzaming en innovatie

Nederland is in Europa een vooraanstaande partij als het gaat om bandenvernieuwing en -verwerking. Op wereldschaal is uiteraard de duurzaamheidsagenda van groot belang en is de impact op de sector groot.

Arbeidsmarkt

Van oudsher is de sector heel actief op het terrein van arbeidsmarkt en is er een sterke paritaire infrastructuur ontwikkeld. Dit vormt voor VACO een serieus deel van de werkzaamheden. Op dit moment is de instroom van personeel één van de grote issues.

Governance

Bovengenoemde thema’s hebben zeker invloed op de inrichting van de vereniging. De nieuwe voorzitter zal zeker ook de opdracht krijgen om bestuurlijk VACO naar een nieuwe tijd te brengen.

Stijl en achtergrond voorzitter

De ideale voorzitter koppelt een sterke bestuurlijke statuur met een achtergrond in het bedrijfsleven en gevoel voor het MKB. Maakt de vertaalslag tussen de veranderende businesscase van de leden en de maatschappelijke agenda van de sector. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat het acteren in crisis situaties (logistieke problemen ten gevolge van Corona, discussie over rubberkorrels op kunstgrasvelden) ook een belangrijke competentie van de voorzitter (en directeur) is.

De directeur heeft de boegbeeldrol. We zoeken een voorzitter die daar wel ervaring mee heeft, een goed klankbord voor de directeur is, maar die ook snapt op welk moment hij/zij zelf het podium op moet.

Hij/zij:

 • Heeft statuur, in het bedrijfsleven en in bestuurlijke kringen;
 • Is een verenigingsmens. Heeft oog voor de zakelijke maar ook voor de sociale aspecten van een vereniging;
 • Is een prettig klankbord;
 • Combineert daadkracht met draagvlak;
 • Is communicatief sterk;
 • Kan een transitie leiden;
 • Is 1 dag per week (flexibel) beschikbaar.

Voorwaarden

Het betreft een functie voor 1 dag per week. Waarbij een stevige flexibiliteit in de agenda wordt verwacht. De rol voor VACO zal goed moeten passen bij de andere werkzaamheden van de voorzitter. VACO kent statutair een benoeming voor 4 jaar. Met de nadrukkelijke ambitie om de termijn te verlengen. De vergoeding is marktconform. De aanvaarding van de functie is, na voordracht door het Algemeen bestuur ter instemming door de ALV, in nader overleg te bepalen

Informatie

VACO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.