Voorzitter Stichting PayChecked in Transport

Profiel: bestuurder, gevoel bij ondernemersbelangen

De Stichting PayChecked in Transport is in 2016 opgericht door de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex, het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie.

Volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft een opdrachtgever in verband met diens ketenaansprakelijkheid de onderzoeksplicht om te checken of haar opdrachtnemers het juiste loon betalen aan hun werknemers. Ondernemingen die het keurmerk ‘PayChecked’ hebben behaald geven hiermee aan dat zij hun werknemers betalen zoals in de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg is afgesproken en dat de personeels- en loonadministratie op orde is.

Zakendoen met een gecertificeerde transportonderneming voorkomt dat een opdrachtgever zelf onderzoek moet uitvoeren, dan wel geconfronteerd wordt met een claim. Het keurmerk is voor een opdrachtgever een waarborg. Het is dus in het voordeel voor opdrachtgever én voor de transporteur.

De Stichting PayChecked in Transport werkt voor wat betreft de monitoring en toetsing van de registernormen samen met een vijftal onafhankelijke inspectie-instellingen en wordt ondersteund door een professioneel secretariaat in Den Haag dat onder leiding staat van de secretaris waaraan de operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd. Het bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de oprichtende organisaties en een namens beide partijen voor te dragen onafhankelijk voorzitter.

Meer informatie over PayChecked in Transport is te vinden op https://www.paychecked.nl/

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter (nieuwe conflicterende hoofdfunctie) zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur vergadert circa 4 keer per jaar. Aanvullend zijn er circa 2 bijeenkomsten waar de aanwezigheid van de voorzitter gewenst is.

Profiel

De voorzitter van de Stichting PayChecked in Transport:

 • levert een bijdrage aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de stichting;
 • draagt bij aan de verdere profilering en positionering van de Stichting. Het is de doelstelling om het keurmerk nog steviger in de branche te positioneren. Naamsbekendheid en imago zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden;
 • is voor partijen in het veld waarin de stichting zich begeeft een gerespecteerd en representatieve gesprekspartner; Denk hierbij aan de verschillende belangenorganisaties (opdrachtgevers, transportondernemingen), de inspectie-instellingen, politiek, het Ministerie van SZW etc.
 • weet het bestuur te motiveren en bestendigt interne en externe samenwerking;
 • is – incidenteel – de woordvoerder van de Stichting.

De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel:

 • heeft statuur en netwerk in het hierboven genoemde stakeholdersveld;
 • heeft bij voorkeur ruime kennis, maar in ieder geval veel affiniteit, met transport en logistiek;
 • kan zich gezien zijn/haar achtergrond inleven in de diversiteit en belangen van de aangesloten branches;
 • heeft affiniteit met het doorontwikkelen van het keurmerk;
 • heeft een ruime bestuurlijke en/of politiek-bestuurlijke ervaring;
 • is besluitvaardig.

De Voorzitter kan zich enkele dagdelen per kwartaal vrij maken voor de uitoefening van deze bestuursfunctie en is bereid om zich 2-4 jaar als voorzitter te committeren.

Informatie

Stichting PayChecked in Transport laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) voor 20 juli te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Op 3 september gaat de selectiecommissie enkele kandidaten spreken.