Voorzitter Sociaal-Economische Raad Provincie Noord- Brabant

profiel: verbindend boegbeeld met visie op toekomstbestendige economie in Brabant

Voor de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter: verbindend boegbeeld met visie op toekomstbestendige economie in Brabant. De voorzitter van de SER, is tevens lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemt de voorzitter voor een termijn van vier jaar. 

 

De Sociaal-Economische Raad Brabant

SER Brabant richt zich, als één van de adviesraden, specifiek op een toekomstbestendig economie en arbeidsmarkt in Brabant. Ze houdt bestuurders scherp en vraagt aandacht voor urgente vraagstukken. Brabant kent stevige uitdagingen: van personeelstekorten tot verduurzaming van de economie, van verstedelijking tot digitalisering, van maatschappelijk gedreven innovatie tot verbetering van het vestigingsklimaat. Thema’s die de provincie stevig raken en die er in tijden van geopolitieke veranderingen, schaarste van arbeid, schaarse ruimte, schaarste grondstoffen en klimaatverandering niet eenvoudiger op worden. In de komende jaren zal het grote vraagstuk zijn hoe we de economie van de toekomst vormgeven, op een manier die houdbaar is voor alle Brabanders. Om handelingsperspectieven aan te reiken, hoe en met wie hierin keuzes te maken.

 

De raden van BrabantAdvies

SER Brabant maakt deel uit van BrabantAdvies, een onafhankelijk adviesorgaan voor provinciaal beleid. Ook de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, De Provinciale Raad Gezondheid en de Young Professionals Brabant zijn onderdeel van BrabantAdvies. De voorzitters van deze raden vormen gezamenlijk het College van Overleg, het bestuur van BrabantAdvies. Met de directeur bepaalt het CvO de koers van BrabantAdvies op het gebied van gevraagde advisering en advisering op eigen initiatief.  SER Brabant opereert ook in het netwerk met andere regionale SER’ren en SER Nederland.

 

Taken

Als voorzitter van de SER geeft u leiding aan de vergaderingen van de SER, technisch maar met name inhoudelijk strategisch en verbindend. In uw rol als voorzitter geeft u mee richting aan de inhoudelijke advisering op het gebied van economisch, sociaal en innovatiebeleid. Daarnaast maakt u deel uit van het CvO. Hier bewaakt u de kwaliteit van de advisering van BrabantAdvies en de impact ervan. U zoekt binnen uw rol als voorzitter en lid bam het CvO actief naar verbindingen met de andere raden om de integraliteit van de advisering te versterken.

Verdere taken:

 • Medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van BrabantAdvies en de SER en daarbij ook de ervaring en expertise in de raad aan te wenden;
 • Extern representeren en vertegenwoordigen van de SER en BrabantAdvies;
 • Onderhouden van contacten met de provincie, SER Nederland en andere relevante partijen;

 

Goed om te weten

 • De SER bestaat uit een voorzitter, 5 leden uit de werkgevers- en werknemersorganisaties en 5 onafhankelijke leden;
 • De voorzitter en onafhankelijke leden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd;
 • De voorzitter en raadsleden kennen geen vertegenwoordigend karakter, zij worden zonder last of ruggenspraak benoemd, op persoonlijke titel en op grond van hun expertise;
 • Als voorzitter krijgt u een jaarlijks vaste vergoeding.
 • Als voorzitter heeft u geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij binnen Brabant en is niet werkzaam bij of voor de provincie Noord-Brabant.
 • De SER komt 5-6 keer per jaar bij elkaar, net als het CvO. Qua tijdsinvestering moet u denken aan gemiddeld 8 uur per maand.

 

Profiel 

Wij zoeken een boegbeeld, iemand met gezaghebbende persoonlijkheid door kennis en ervaring. Iemand met een eigentijdse oriëntatie en langetermijnvisie op de economie van Brabant. Verder bent u:

 • Iemand die de verbinding legt met de sociaal-maatschappelijke, de ruimtelijke ontwikkeling en het omgevingsbeleid van Brabant, kortom een brede blik over de verschillende domeinen (integraliteit);
 • politiek-bestuurlijk sensitief en zo mogelijk heeft u ook zelf bestuurlijke ervaring. U heeft ook gevoel voor de sociale verhoudingen;
 • een vernieuwende denker met een vernieuwende stijl en weet de verbinding te leggen tussen kennis, beleid en uitvoering.
 • een bruggenbouwer. U heeft een ruim relevant Brabants en landelijk netwerk. U weet ook samen met de andere raden de dialoog te entameren;

 

Missie BrabantAdvies

BrabantAdvies heeft als missie: het beste voor Brabant. Vooruitgang, maar wel in balans. Vanuit een helicopterview kijkt ze naar de belangrijkste vraagstukken waarmee Brabant de komende jaren moet dealen. Of het nu gaat om klimaatbeleid, duurzaam innovatiebeleid of om de gezondheid van Brabanders: verandering is onontkoombaar en het regionaal beleid staat de komende jaren vol in de belangstelling. BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om te inspireren, kennis voor Brabant te mobiliseren én om het Brabants (provincie)bestuur scherp te houden op ontwikkelingen die om ander beleid en uitvoering vragen. Dit doet ze met de inzet van vier verschillende Brabantse adviesraden. Er zijn negen medewerkers werkzaam op het kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Lees meer over BrabantAdvies.

 

Informatie

BrabantAdvies laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via info@gaseelingsearch.nl.
De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.