Voorzitter Schoonmakend Nederland (gesloten)

profiel: belangenbehartiging, impact, ondernemerschap

Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland is al meer dan 40 jaar dé brancheorganisatie voor de professionele (specialistische) schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. De vereniging behartigt de belangen van bijna 500 ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, waarvan 70% mkb bedrijven. De 125.000 schoonmaakmedewerkers werken voor ca 9 miljoen Nederlanders.

De vereniging werkt aan een sterke publieke, maatschappelijke en bestuurlijke positionering van de sector. Hierdoor zijn de leden in staat waardevol werk te bieden aan hun schoonmaakmedewerkers. Daarmee realiseren ze 70% van de totale omzet van de markt. Zij zijn voornamelijk actief op de zakelijke markt met schoonmaak, glasbewassing en specialistische reiniging. Het doel is ervoor zorgen dat de ondernemers waardevol werk kunnen aanbieden op een aantrekkelijke arbeidsmarkt en succesvol kunnen ondernemen in een gezond ondernemersklimaat.

Schoonmakend Nederland speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de bedrijfstak-cao. De afgelopen jaren heeft de vereniging gewerkt aan een sterkere positie. Die vertaalt zich in  het realiseren van goede verhoudingen met de vakbonden, het versterken van het imago van de sector en een sterke belangenbehartigerspositie bij stakeholders in Den Haag. Met het vertrek van Piet Adema (Minister van Landbouw) is de vacature ontstaan. Op dit moment wordt de voorzittersrol interim waargenomen door Niek Jan van Kesteren.

Ontwikkelingen en uitdagingen

De afgelopen jaren heeft de sector en de vereniging zich verder ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een constructieve positie in de wereld van arbeidsverhoudingen;
 • Initiatieven op het terrein van sociale innovatie. Als grote werkgevende sector biedt de schoonmaakbranche toetreders tot de arbeidsmarkt de mogelijkheden om zich te ontwikkelen;
 • Introductie van een eigen onderscheidend keurmerk: het Keurmerk Schoon;
 • Een naamsverandering: de naam is veranderd van OSB naar Schoonmakend Nederland. Hiermee wordt de gewenste externe positionering verder vormgegeven;
 • Een stevige positie in Den Haag, politiek en ambtelijk;
 • Een professioneel en ontwikkelend verenigingsbureau met gedreven professionals.

 

Schoonmakend Nederland heeft zich verder ontwikkeld, het is nu aan de nieuwe voorzitter om samen met de directeur en het bestuur de volgende stap te maken. Het algemene doel voor de voorzitter is: De schoonmaak verder positioneren als een sector met maatschappelijke impact. Dit moet leiden tot betere waardering van het werk en een hogere vergoeding voor schoonmaakdiensten.

 

De volgende uitdagingen zijn hierbij aan de orde:

 • Instroom arbeidsmarkt. Nu en ook in de toekomst zal de krappe arbeidsmarkt en het realiseren van een goede instroom een belangrijk thema blijven;
 • Sociale en technologische innovatie. Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt blijft sociale innovatie een thema, die naar de toekomst toe ook steeds meer gecombineerd zal worden met technologische innovatie. Waar tot op heden vooral de grotere ondernemingen kunnen investeren in nieuwe technologie (robotisering, data etc.) zal dat in de toekomst veel breder mogelijk zijn. Veel initiatieven op het terrein van duurzaamheid hebben een technologische basis. Nieuwe technologie wordt betaalbaar en beschikbaar voor de hele sector;
 • Invullen ambitie op het terrein van duurzaamheid.  De sector is in transitie, de vereniging heeft een serieuze duurzaamheidsambitie geformuleerd. Dat zal leiden tot veel nieuwe activiteiten gericht op de ondersteuning van de leden bij deze transitie.

 

De verschillende rollen van de voorzitter

We zien voor de nieuwe voorzitter de volgende dimensies, uitdagingen en rollen:

 • Het claimen en invullen van de gewenste landelijke positie. Politiek en bestuurlijk; inhoudelijk en qua netwerk;
 • Leiding geven aan de – geleidelijke – transitie van de vereniging om de leden te steunen bij de transitie van de sector;
 • Het verbinden van de verschillende type leden. Schoonmakend Nederland kent een grote diversiteit van leden (omvang bedrijf, eigenaarschap, specialisme). Ze hebben voor een groot deel een gezamenlijke ambitie en agenda, maar er zijn ook eigen deelbelangen;
 • De boegbeeldrol. Dit ook in samenspraak en samenhang met de directeur en (bestuurs)leden;
 • De tandem met de directeur; hier hoort ook de klankbordfunctie bij;
 • Het technische voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de bestuursvergaderingen.

 

Governance

De voorzitter is samen met de andere bestuurders belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur bestaat uit ondernemers uit de branche, zowel grote bedrijven als(specialistische) mkb-bedrijven zijn vertegenwoordigd. De bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. De voorzitter legt samen met zijn/haar collega-bestuurders verantwoording af aan de ALV en draagt zorg voor de eenheid van bestuur en standpunten. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur en in het bijzonder verantwoordelijk voor de externe profilering en de collectieve belangenbehartiging. Daarbij vormt hij/zij een effectief duo met de directeur.

Profiel

We zoeken een ervaren en ondernemende voorzitter. Een bestuurder van statuur, met bij voorkeur ervaring met ondernemen en met belangen behartigen. Iemand die in staat is een breed en diep Haags netwerk te onderhouden. Zij/hij heeft kennis van en ervaring met belangenorganisaties en affiniteit met de strategische thema’s:

 • Arbeidsmarkt & werkgeverschap
 • Ondernemerschap
 • Duurzaamheid

 

Het is de uitdaging om  met gevoel voor de business ook de vertaalslag naar de maatschappelijke positionering en waardering van de sector te maken. Kortom, de Voorzitter Schoonmakend Nederland is een bestuurder  met een breed referentiekader en een marktgerichte helicopterview.

 

De ideale kandidaat is:

 • Gezaghebbend, overtuigend, van statuur;
 • Verbindend, een bruggenbouwer;
 • Analytisch, conceptueel sterk, een strateeg;
 • Een diplomaat; in staat om tegenstellingen te overbruggen, in staat om op constructieve wijze (haalbare) oplossingen te realiseren;
 • Heeft veel gevoel voor (bestuurlijke) processen;
 • Besluitvaardig en stevig, in staat om partijen tot de orde te roepen;
 • Een teamspeler;
 • Empathisch en communicatief sterk;
 • In staat om de rol van belangenbehartiger te vervullen namens zowel de landelijk grote bedrijven, mkb-leden en specialistische bedrijven richting de stakeholders.

 

Voorwaarden

Het betreft een functie voor gemiddeld 2 dagen per week. Waarbij een stevige flexibiliteit in de agenda wordt verwacht. De rol voor Schoonmakend Nederland moet goed passen bij de andere werkzaamheden van de voorzitter. Schoonmakend Nederland kent statutair een benoeming voor 4 jaar. Met de nadrukkelijke ambitie om de termijn te verlengen. De vergoeding is marktconform. De aanvaarding van de functie is in nader overleg te bepalen.

 

Informatie

Schoonmakend Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.