Voorzitter RvT Bibliotheek Rotterdam

ondernemende publiek-private bestuurder en toezichthouder

Voorzitter RvT Bibliotheek Rotterdam

Een open, toekomstgerichte en inclusieve bibliotheek van en voor Rotterdammers, maar vooral ook mét alle Rotterdammers. Dat is het streven van Bibliotheek Rotterdam. Om dat doel te helpen verwezenlijken zoeken wij een ervaren moderne ondernemende voorzitter voor de Raad van Toezicht.

Als een van de oudste instituten in de stad Rotterdam speelt de bibliotheek een grote maatschappelijke rol in informatieoverdracht, het terugdringen van laaggeletterdheid, bevorderen van digitale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Van boeken lenen, cursussen en taalklassen, (digitale) voorlichting, tot films, festivals, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen, er is van alles te beleven. De bibliotheek is met haar medewerkers en vrijwilligers in alle haarvaten van de stad te vinden. De bibliotheek beheert twee unieke erfgoedcollecties met Unesco-status: de Erasmuscollectie en de Atlas van Stolk.

Met 21 vestigingen, zowel fysiek als digitaal, en op 170 basisschoollocaties. De bibliotheek is sinds de verzelfstandiging in 2013 nog verder versterkt en verwelkomt 2.6 miljoen fysieke bezoeker per jaar. Daarmee is Bibliotheek Rotterdam hét kenniscentrum en cultureel podium van Rotterdam.

Ontwikkelingen

Er is sprake van een veranderende rol van bibliotheken in de samenleving en een verdichting van het wijknetwerk. In de afgelopen jaren heeft Bibliotheek Rotterdam een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd om meer impact op de stad te kunnen realiseren. De visie achter de nieuwe structuur is toegelicht in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024,

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/images/OverBibliotheekRotterdam/Meerjarenbeleidsplan_21-24_Bibliotheek_Rotterdam-DIGITAAL.pdf

Een beeldbepalend project is de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek, een unieke ontwikkeling die aandacht vraagt van het bestuur en de RvT. De voorzitter RvT is hierbij het primaire klankbord voor de directeur-bestuurder.

https://nieuwecentralebibliotheekrotterdam.nl/

Governance

Bibliotheek Rotterdam wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Stichting Bibliotheek Rotterdam is een verbonden partij van de gemeente Rotterdam. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Dit met een passende rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Governance Code Cultuur geldt als leidraad. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden.

De Raad van Toezicht heeft een basisprofiel dat op alle leden van toepassing is aangevuld met een aantal specifieke kennisvelden die van belang zijn voor de bibliotheek: Onderwijs, Boekensector, Financiën, Ondernemerschap en Cultuur& Maatschappij én Kansen voor Jongeren. Bibliotheek Rotterdam gelooft in de kracht van het verschil. Daarom streven we ernaar dat de Raad van Toezicht conform de Code Diversiteit en Inclusie een evenwichtige afspiegeling van de Rotterdamse samenleving vormt.

De Raad van Toezicht komt circa 4 tot 6 keer per jaar plenair bij elkaar. Daarnaast zijn er openingen en speciale evenementen waar je als toezichthouder graag verwelkomd wordt, of is er een subcommissie waarin je actief bent. De sfeer is open en prettig, de Raad fungeert als een team waarbij ieders input en kracht gewaardeerd wordt. Transparantie, gelijkwaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Basisprofiel Leden RvT

Voor alle leden van de RvT geldt het vastgestelde basisprofiel voor de Raad van Toezicht:

  1. Optimale betrokkenheid en cultureel-maatschappelijk bewustzijn van de doelstellingen en strategie van Bibliotheek Rotterdam;
  2. Bestuurlijke ervaring en/of senior managementervaring;
  3. Kennis en begrip van openbaar bestuur en/of lokale of regionale politiek;
  4. Affiniteit met (Rotterdamse) maatschappelijke en culturele organisaties in het algemeen en met het werkterrein en de doelstellingen van Bibliotheek Rotterdam in het bijzonder;
  5. Het kunnen functioneren als adviseur en sparringpartner in relatie tot de bestuurder;
  6. In staat tot zelfreflectie en evaluatie van eigen functioneren en dat van de Raad van Toezicht;
  7. Met een fris perspectief de beleidsontwikkelingen en koers van Bibliotheek Rotterdam kunnen bevragen en beoordelen;
  8. Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en in staat om rolvast en op een constructieve wijze om te gaan met het spanningsveld tussen toezicht (Raad van Toezicht) en operatie (bestuurder).
  9. En natuurlijk voldoende tijd voor een betrokken inzet als toezichthouder.

Profiel voorzitter

We zoeken een ervaren voorzitter. Een teamspeler die de kwaliteiten en achtergronden van de RvT-leden en het bestuur maximaal laat floreren. Een professional met een integraal overzicht die anderen in positie brengt en op het juiste moment zelf acteert. Hij/zij vormt een effectief tandem met de directeur-bestuurder.

De ideale kandidaat is iemand met veel gevoel en ervaring van de publiek-private dynamiek die voor de Bibliotheek juist in deze ambitieuze fase van belang is. Bestuurlijke sensitiviteit en -statuur zijn belangrijke kwaliteiten. Hij/zij heeft een bestuurlijk ondernemersprofiel en ook ervaring met financieel bestuur. De profielen Ondernemerschap en Financiën zijn als volgt vastgesteld:

Kennisprofiel Ondernemerschap

Het ondernemerschap van de bibliotheek vertaalt zich niet alleen in financiële, maar vooral in maatschappelijk waarde. Ook in de toekomst moeten hiervoor steeds nieuwe proposities worden ontwikkeld en bestaande geëvalueerd. Hiervoor is ervaring op het gebied van het innovatief ondernemerschap van belang, binnen de kernwaarden van een neutrale maatschappelijke organisatie. Dit lid heeft vanuit deze optiek inzicht in verschillende doelgroepen en stakeholders van Bibliotheek Rotterdam en heeft zijn/haar sporen verdiend als vernieuwende wendbare (maatschappelijk) ondernemer in een voortdurende samenleving.

Kennisprofiel Financiën

De stichting opereert vanuit een solide financiële basis binnen een subsidierelatie met de gemeente. De toekomstige ontwikkeling van de subsidierelatie met de gemeente alsook de ontwikkelingen van de centrale vestiging vragen veel van de financiële situatie van de bibliotheek. Financiële expertise en kennis van grote projecten is daarom bij tenminste één lid van de raad van toezicht in hoge mate aanwezig. Dit lid heeft uitgebreide kennis van en aantoonbare ervaring met strategische financiële planning en verantwoording en heeft direct en indirecte ervaring met de wijze waarop in grote projecten voortgang wordt bewaakt.

Voorwaarden en benoeming

Op basis van circa 4 tot 6 plenaire vergaderingen per jaar en locatiebezoeken kent het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een tijdsbeslag van een halve dag per maand, afhankelijk van de periode in het jaar. Voor de Voorzitter schatten we dat in op 1 dag per maand.

Van de leden wordt wel een zekere flexibiliteit in de agendabeschikbaarheid verwacht, maar de vaste vergaderingen worden ruim op voorhand gepland. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is op basis van de vrijwilligersvergoeding passend binnen de fiscale grenzen, te weten € 3.500 per jaar voor de Voorzitter.

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van deze raad gedaan door het College van B&W van de gemeente Rotterdam. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar. Naast passende competenties vindt een toets op nevenwerkzaamheden plaats.

Informatie

Bibliotheek Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht

(inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search.

Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.