Voorzitter RvC Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden, ROM-D (gesloten)

Profiel: gebiedsontwikkeling, publiek-privaat ondernemerschap, regionale binding

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is de publiek-private uitvoeringsorganisatie gericht op het ontwikkelen en herontwikkelen van bedrijfsterreinen in de Drechtsteden.

De ultieme doelstelling van de ROM-D is het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Drechtsteden. Deze doelstelling wordt bereikt door op een proactieve manier samen te werken met  ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal van een eigen revolverend kapitaalfonds ROM-D Capital BV. Aandeelhouders van ROM-D zijn de Drechtsteden gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

De ROM-D:

 • Signaleert daarbij actief knelpunten en kansen in de gebiedsontwikkeling en neemt de regie in de realisatie van kansrijke projecten en bedrijfsterreinen;
 • Zet de business cases op, onderhandelt met partijen en overheden, trekt subsidies aan en neemt ook de leiding in de uitvoering;
 • Levert zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

De ROM-D is te typeren als het ‘oliemannetje’ tussen markt en overheid. ROM-D werkt altijd intensief samen met betrokken overheden (kent daar de weg goed) en lokale marktpartijen. Werkt binnen de regionale beleidskaders en uitvoeringsprogramma’s voor de (risicodragende) ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijfsterreinen.

De RvC van ROM-D bestaat uit 3 personen. De voorzitter en twee leden zijn in de aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2018 (her)benoemd voor een periode van 4 jaar.
De huidige voorzitter zal per 1 juli as. terugtreden.

Governance

ROM-D Capital Beheer BV en ROM-D Beheer NV zijn de beherende vennootschappen van de beide CV’s, respectievelijk ROM-D Projecten CV en ROM-D Dordtse Kil III CV. Vanuit deze beherende vennootschappen wordt de business van de ROM-D entiteiten aangestuurd. Beide beheermaatschappijen hebben hetzelfde eenhoofdige bestuur. Daarnaast kent de ROM-D Groep een Investment Committee.

De RvC ziet toe op het bestuur van de ROM-D vennootschappen. Het Investment Committee heeft een adviserende rol naar bestuur, RvC en aandeelhouders als het gaat om investeringsvoorstellen die door het bestuur worden aangedragen.

Het bestuur heeft de leiding over de organisatie en legt alle (voorgenomen) investeringsbeslissingen voor aan de RvC en de aandeelhouders.

Enige jaren geleden is de ROM-D, voor wat betreft bedrijfsvoering en projectselecties bewust op meer afstand geplaatst van de aandeelhoudende organisaties. Echter het contact tussen het bestuur, de RvC en de aandeelhouders is geïntensiveerd door jaarlijks 4 aandeelhoudersvergaderingen te houden, waarin alle relevante zaken aangaande de ROM-D aan de orde komen. De ROM-D werkt uitsluitend met medewerkers die vanuit de Drechtsteden worden gedetacheerd dan wel vanuit de markt op parttime basis projectmatig worden ingehuurd.

Profielen RvC ROM-D Capital Beheer BV en ROM-D Beheer NV (m/v)

De Commissaris oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de betreffende beheermaatschappijen. De kerntaak van de Commissaris is om erop toe te zien dat ROM-D zich inspant om de gestelde doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de Commissaris beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de Commissaris een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de Commissaris gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvC opereert tevens als werkgever van de bestuurder.

Algemeen profiel

De RvC van ROM-D bestaat uit drie leden, waarvan er één als voorzitter fungeert. De voorzitter en de leden vervullen hun taak zonder last of ruggenspraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van het bestuur en de overige onderdelen van de vennootschap.

Er wordt een aantal algemene eisen gesteld aan de commissarissen. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend wordt er per commissaris specifieke kennis verwacht op financieel-, governance -en compliance terrein.

Van de Commissaris wordt verwacht dat hij/zij over de volgende, algemene kwaliteiten beschikt:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare bestuurlijke of toezichthoudende ervaring;
 • Vermogen om doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met de financiële sector en financieel toezicht;
 • In staat zijn (politieke) ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te vertalen naar de opgaven van ROM-D;
 • In staat om de financiële positie (waarderingsvraagstukken) van de ROM-D te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave;
 • Onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van het bestuur;
 • Flexibel en beschikt over voldoende tijd.

Competenties

Voor alle commissarissen gelden de volgende competenties:

 • Is (positief) kritisch analytisch en heeft het vermogen om anders te zien en te denken. Weet vanuit een frisse blik buiten bestaande kaders te denken en externe ontwikkelingen voor te duiden;
 • Is goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; kan de goede vragen stellen en durft door te vragen;
 • Is een integere, authentieke en verbindende persoonlijkheid. Handelt vanuit professionele en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden;
 • Heeft een scherpe visie op toezicht en weet makkelijk op alle niveaus te schakelen;
 • Is een teamspeler die open staat voor de mening van anderen en goed in staat is om binnen een collegiaal team te opereren.

Specialisaties

De vacature betreft de voorzittersrol. Binnen de RvC wordt onderscheid gemaakt in de gewenste specialisaties van de voorzitter en de twee leden. Naast de specificaties voor de voorzitter beschrijven we hieronder de hele RvC.

De Voorzitter is een strateeg en verbinder, een bestuurder met een breed repertoire.
Heeft affiniteit met de maakindustrie en water gerelateerde bedrijvigheid in de regio.
Daarnaast heeft hij/zij de volgende achtergrond:

 • Bekendheid hebben met de politieke, bestuurlijke en ambtelijke omgeving en gang van zaken van een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Bij voorkeur in de regio Drechtsteden;
 • Het businessdomein van ROM D vanuit een brede bestuurlijke, economische en maatschappelijke context kunnen duiden;
 • Van daaruit beschikken over een gezaghebbende positie in het netwerk en op de thema’s;
 • Beschikken over bijzondere competenties op het gebied van leiderschap als voorzitter van de vergaderingen van de Raad en als eerste aanspreekpunt voor de bestuurder;
 • Uitstekende vaardigheden als netwerker.

Voor wat betreft het lid met zakelijke kennis als ondernemer en regionale kennis- en netwerken:

 • Beschikken over relevante kennis en een relevant netwerk in de zakelijke markten van de regio;
 • Beschikken over relevante kennis op het terrein van de marktconforme bedrijfsvoering van ondernemingen;
 • Vooraanstaande positie in de lokale ondernemerswereld.

Voor wat betreft het lid met specifieke kennis van zaken van (commerciële) gebiedsontwikkeling van bedrijfsterreinen

 • Beschikken over relevante kennis op het terrein van de (commerciële) gebiedsontwikkeling;
 • Het op inhoud kunnen beoordelen van business cases op het terrein van de gebiedsontwikkeling;
 • Het kunnen lezen van grondexploitatieberekeningen.

Aanstelling commissarissen

De commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders van de ROM-D voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn van vier jaar.

Beloning

De beloning van de commissarissen dient marktconform te zijn; voorzitter € 15.000 per jaar, de leden
€ 10.000 per jaar.

Informatie

ROM-D laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www://gasselingsearch.nl/vacatures/.
De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.