Voorzitter Raad van Toezicht Hout- en Meubileringscollege HMC (profiel volgt)

Profiel: onafhankelijk, verbinder met statuur, brede deskundigheid en ruime toezichthoudende ervaring

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is een zelfstandige mbo-vakschool opgericht in 1929, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. De school richt zich op opleidingen in interieur, meubel, houttechniek en vakspecialist. Wij zoeken een onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht, een verbinder met statuur, een brede deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid en ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

 

Achtergrond

Het HMC staat bekend om persoonlijke aandacht, betrokkenheid en branchegerichtheid. HMC combineert traditioneel vakmanschap met moderne trends, waardoor leerlingen innovatief en ondernemend worden opgeleid. De school is kleinschalig, wat zorgt voor een veilige leeromgeving, en heeft sterke banden met de industrie en retail, wat afgestudeerden goede kansen op een baan biedt.

De missie van het HMC is het ontwikkelen van talent en het opleiden van creatieve en ondernemende vakmensen. De visie is om als vakschool een verbindende factor te zijn tussen leerlingen, alumni, medewerkers en branches, met een focus op een duurzame, optimale vormgeving van leef-, woon- en werkomgevingen. De kernwaarden van HMC zijn respect, vertrouwen, samenwerken, nieuwsgierigheid, en liefde voor het vak. HMC onderschrijft de branchecode Goed bestuur in het MBO van de MBO-Raad. Het HMC kent een stabiel en deskundig collegiaal bestuur met Paul Oomens (voorzitter) en Joke Bos (lid)

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van het HMC houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De taken van de RvT omvatten het werkgeverschap van het CvB, toezicht houden, en advies geven. De RvT vergadert regelmatig met het CvB en volgt een jaarcyclus voor beleid en controle.

Leden van de RvT moeten rolvast zijn in governance, wat inhoudt dat ze duidelijk toezichthouden zonder zich te mengen in het bestuur. Ze worden geworven uit relevante branches en stakeholders, maar zijn primair toezichthouders en geen vertegenwoordigers van hun sector. De RvT bestaat uit 5-7 leden om effectief toezicht te houden, met representanten uit vier sectoren, cq dimensies: interieur, meubel, houttechniek (timmerindustrie) en de creatieve sector. Er zijn ook branchecommissies die het bestuur adviseren over actuele thema’s.

De Leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. De RvT vergadert zes keer per jaar, overlegt tweemaal per jaar met de ondernemingsraad en eenmaal met de studentenraad, en evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

 

Profiel leden Raad van Toezicht 

De leden van de RvT beschikken over brede maatschappelijke kennis en specifieke ervaring op de aandachtsgebieden van het HMC. Ze vormen samen een multidisciplinair team dat altijd goed focus houdt op de doelen, missie, visie van het HMC als publiek bekostigde onderwijsinstelling. Ze brengen heel diverse expertises in, kunnen scherpe discussies collegiaal voeren en waar nodig besluiten nemen ten dienste van de lange termijn continuïteit van het HMC. Belangrijke vereisten zijn affiniteit met onderwijs, binding met relevante sectoren, onafhankelijkheid, kritische houding, en de mogelijkheid om als klankbord voor het College van Bestuur te fungeren.

Specifieke vereisten voor de leden zijn:

 • HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
 • Inzicht in bedrijfsmatig werken en continuïteitsdoelstellingen;
 • Vermogen om in teamverband te werken en onafhankelijk te opereren;
 • Integriteit en een actief netwerk;
 • Strategisch en analytisch vermogen;
 • Voldoende beschikbaarheid.

De RvT werkt met drie commissies, te weten een financiële commissie, een commissie Nieuwbouw HMC Amsterdam en een remuneratiecommissie. De laatstgenoemde commissie houdt zich bezig met werving en selectie, voortgangsgesprekken met de bestuurders, bezoldiging en zelfevaluatie van de RvT. Vanuit de werkgeversrol is de voorzitter van de RvT tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.

De leden treden op als toezichthouders, representanten en klankborden voor het College van Bestuur. Ze zijn alert, besluitvaardig, initiërend en stimulerend en hebben een transparante instelling. De RvT is maatschappelijk breed geïnformeerd en de leden moeten generalisten zijn die verschillende aspecten integraal kunnen afwegen, gericht op het belang van de instelling.

 

Profiel voorzitter

Wij zoeken een onafhankelijk en ervaren voorzitter Raad van Toezicht, die effectief leiding kan geven aan de RvT en een waardevolle partner kan zijn voor het CvB, terwijl hij of zij de belangen van het HMC op lange termijn behartigt. De positie is vacant per 1 januari 2025.

De voorzitter is een verbinder met een brede maatschappelijk betrokkenheid die beschikt over natuurlijk gezag en statuur, politieke voelhorens en een goed klankbord is voor iedereen. Hij/ zij beschikt over uitstekende coachende kwaliteiten, is een teambuilder en weet de rolzuiverheid van de relatief nieuw samengesteld RvT te bewaken.

Voor de voorzitter gelden naast de criteria die voor alle leden van de RvT gelden de volgende specifieke criteria:

 • Brede deskundigheid en ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen, de publieke sector en/of het bedrijfsleven;
 • Sterk strategische oriëntatie en strategisch vermogen;
 • Is goed ingevoerd in politiek-bestuurlijke netwerken en maatschappelijk actief;
 • Beschikking over een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol te kunnen vervullen tijdens discussies en meningsvorming van de RvT;
 • Sparringpartner voor het College van Bestuur kunnen zijn;
 • Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen;
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen;
 • Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen.

 

 Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bestaat uit vacatiegeld (volgens SER-normen) en een maandelijkse vergoeding.

  

Informatie

HMC laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132