Voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving Provincie Noord-Brabant

profiel: verbindend boegbeeld met visie op toekomstbestendige leefomgeving in Brabant

Voor de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter: verbindend boegbeeld met visie op toekomstbestendige leefomgeving in Brabant.

De voorzitter van PRL, is tevens lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemt de voorzitter voor een termijn van vier jaar. 

 

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) richt zich, als één van de vier adviesraden van BrabantAdvies, specifiek op een toekomstbestendige leefomgeving in Brabant. Ze houdt bestuurders scherp en vraagt aandacht voor urgente vraagstukken. Lokaal, regionaal, landelijk én mondiaal niveau staat onze Brabantse samenleving voor forse uitdagingen in leefomgeving: van klimaataanpak tot verstedelijking, van milieu en gezondheid tot mobiliteit en vestigingsklimaat, van een robuuste bodem- en waterstructuur tot de toekomst van de landbouw. Thema’s die de provincie stevig raken en die er door de schaarse ruimte niet eenvoudiger op worden. In de komende jaren staat de vraag centraal hoe deze vraagstukken ruimtelijk te vertalen, welke handelingsperspectieven de provincie hierin heeft, en hoe en met wie ze hierin keuzes maakt.

 

BrabantAdvies

BrabantAdvies, het onafhankelijke adviesorgaan voor provinciaal beleid, bestaat uit vier adviesraden. Naast de PRL houden ook de Sociaal-Economische Raad Brabant, de Provinciale Raad Gezondheid en de Young Professionals Brabant bestuurders scherp op ontwikkelingen die om ander beleid en uitvoering vragen. De voorzitters van deze vier raden vormen gezamenlijk het College van Overleg (CvO), het bestuur van BrabantAdvies. Samen met de directeur bepaalt het CvO de koers van BrabantAdvies op het gebied van gevraagde advisering en advisering op eigen initiatief.

 

Taken

Als voorzitter van de PRL geeft u leiding aan de vergaderingen van de PRL, technisch maar met name inhoudelijk, strategisch en verbindend. In uw rol als voorzitter geeft u mede richting aan de inhoudelijke advisering op het gebied van de leefomgeving. Daarnaast maakt u deel uit van het CVO. Hier bewaakt u de kwaliteit van de advisering van BrabantAdvies en de impact ervan. U zoekt binnen uw rol als voorzitter en lid van het CvO actief naar de verbinding met de andere adviesraden om zo de integraliteit van de advisering te versterken.

Verdere taken:

 • Medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van BrabantAdvies en de PRL, daarbij voortbouwend op de ervaring en expertise in de PRL.
 • Extern representeren en vertegenwoordigen van de PRL en BrabantAdvies.
 • Onderhouden van contacten met de provincie en andere relevante partijen. 

 

Goed om te weten

 • De PRL bestaat uit een voorzitter en tien onafhankelijke leden.
 • De PRL komt zes keer per jaar bij elkaar.
 • De voorzitter en raadsleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd.
 • De voorzitter en raadsleden kennen geen vertegenwoordigend karakter, zij worden zonder last of ruggenspraak benoemd, op persoonlijke titel en op grond van hun expertise.
 • Als voorzitter krijgt u een jaarlijks vaste vergoeding.
 • Als voorzitter heeft u geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij binnen Brabant en bent u niet werkzaam bij of voor de provincie Noord-Brabant.
 • Qua tijdsinvestering moet u denken aan gemiddeld 8 uur per maand.

 

Profiel

We zoeken een boegbeeld, iemand met een gezaghebbende persoonlijkheid door vergaande kennis en ervaring. Iemand met een eigentijdse oriëntatie en visie op de leefomgeving in Brabant. Verder bent u:

 • iemand die de verbinding legt met de ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van Brabant, kortom iemand met een brede blik naar andere domeinen (integraliteit);
 • iemand die de verbinding legt tussen kennis, beleid en uitvoering;
 • iemand met bestuurlijke ervaring en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • een vernieuwende denker met een eigentijdse stijl;
 • een bruggenbouwer met een relevant Brabants en landelijk netwerk. U weet ook breder de dialoog te entameren.

 

Missie en werkwijze BrabantAdvies

BrabantAdvies heeft als missie: het beste voor Brabant. Vooruitgang, maar wel in balans. Vanuit een helicopterview kijkt ze naar de belangrijkste vraagstukken waarmee Brabant de komende jaren moet dealen. Of het nu gaat om klimaatbeleid, duurzaam innovatiebeleid of om de gezondheid van Brabanders: verandering is onontkoombaar en het regionaal beleid staat de komende jaren vol in de belangstelling. BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om te inspireren, kennis voor Brabant te mobiliseren én om het Brabants (provincie)bestuur scherp te houden op ontwikkelingen die om ander beleid en uitvoering vragen. Dit doet ze met de inzet van vier verschillende Brabantse adviesraden. Er zijn negen medewerkers werkzaam op het kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Lees meer over BrabantAdvies.

 

Informatie

BrabantAdvies laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een CV en bericht in te sturen via onderstaande Solliciteer link.  De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.