Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid Brabant (gesloten)

Profiel: Verbindend boegbeeld met integrale visie op gezondheid en leefbaarheid in Brabant

Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid Brabant

Voor de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter: verbindend boegbeeld met integrale visie op gezondheid en leefbaarheid. De voorzitter van PRG, tevens lid van het College van Overleg van BrabantAdvies, zal benoemd worden door het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De benoeming is voor een termijn van vier jaar.

 

De Provinciale Raad Gezondheid

De focus in de advisering van de Provinciale Raad Gezondheid ligt de komende jaren op een gezond Brabant voor iedereen. Lokaal, regionaal en landelijk maar ook op mondiaal niveau staat onze Brabantse samenleving voor nieuwe kansen én uitdagingen voor publieke gezondheid, een vitale leefomgeving en sociale kwaliteit: van klimaataanpak tot verstedelijking, van leefomgeving en tot vergrijzing, van zoönose aanpak tot zorginnovatie. Deze thema’s raken veel van de bestaande provinciale beleidsterreinen.  De vraag dient zich aan hoe gezondheid en zorg vanuit een strategisch en integraler perspectief kan worden benaderd, en wat daarbij de regionale handelingsperspectieven zijn. Met het beleidskader Gezondheid 2021-2030 zet de provincie Noord-Brabant de eerste stappen naar een integrale benadering van gezondheid. De vraag dient zich aan hoe we de transitie van zorg naar gezondheid daadwerkelijk kunnen maken en wat daarbij de regionale handelingsperspectieven zijn.

 

 

BrabantAdvies

De Provinciale Raad Gezondheid maakt deel uit van BrabantAdvies, een onafhankelijk adviesorgaan voor provinciaal beleid. Ook de Sociaal-Economische Raad Brabant, De Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de Young Professionals Brabant zijn onderdeel van BrabantAdvies. De voorzitters van deze raden vormen gezamenlijk het College van Overleg, het bestuur van BrabantAdvies. Met de directeur bepaalt het CvO de koers van BrabantAdvies op het gebied van gevraagde advisering en advisering op eigen initiatief.

 

Taken

 • Leidinggeven aan de vergaderingen van de Provinciale Raad Gezondheid, technisch maar met name inhoudelijk strategisch en verbindend;
 • Medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van BrabantAdvies en de Provinciale Raad Gezondheid en weet daarbij ook de ervaring en expertise in de raad aan te wenden;
 • Extern representeren en vertegenwoordigen van de Provinciale Raad Gezondheid en BrabantAdvies;
 • Onderhouden van contacten met de provincie en andere relevante partijen;
 • Deel uit maken van het College van Overleg c.q. het bestuur van BrabantAdvies, waarin ook de andere voorzitters van de adviesraden vertegenwoordigd zijn. Zoekt binnen het CvO en de setting van de vier raden actief naar verbindingen met de andere raden om de integraliteit van de advisering te versterken.

 

Goed om te weten

 • De Provinciale Raad Gezondheid bestaat uit een voorzitter en tien onafhankelijke leden;
 • de voorzitter en raadsleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd;
 • de voorzitter en raadsleden kennen geen vertegenwoordigend karakter, zij worden zonder last of ruggenspraak benoemd, op persoonlijke titel en op grond van hun expertise;
 • de voorzitter krijgt een jaarlijks vaste vergoeding.

 

Profiel 

 • is een boegbeeld, gezaghebbende persoonlijkheid door kennis, ervaring en netwerk;
 • heeft een public health/gezondheidsachtergrond en weet de verbinding te leggen gezondheid, de fysieke en sociale leefomgeving en de eerstelijnszorg;
 • heeft een eigentijdse oriëntatie en visie op (positieve) gezondheid en gezonde leefomgeving, de impact van gezondheid op de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Brabant en een brede blik naar andere domeinen (integraliteit);
 • heeft gevoel voor sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • is een vernieuwende denker met een vernieuwende stijl;
 • is een bruggenbouwer en verbinder en heeft een ruim relevant Brabants en landelijk netwerk;
 • heeft aantoonbare affiniteit met en voelt zich betrokken bij de Brabantse ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijk en gezondheidsvraagstukken.

 

Missie en werkwijze BrabantAdvies

BrabantAdvies heeft als missie: het beste voor Brabant. Vooruitgang, maar wel in balans. Vanuit een helicopterview kijkt ze naar de belangrijkste vraagstukken waarmee Brabant de komende jaren moet dealen. Of het nu gaat om klimaatbeleid, duurzaam innovatiebeleid of om de gezondheid van Brabanders: verandering is onontkoombaar en het regionaal beleid staat de komende jaren vol in de belangstelling. BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om te inspireren, kennis voor Brabant te mobiliseren én om het Brabants (provincie)bestuur scherp te houden op ontwikkelingen die om ander beleid en uitvoering vragen. Dit doet ze met de inzet van vier verschillende Brabantse adviesraden. Er zijn negen  medewerkers werkzaam op het kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Lees meer over BrabantAdvies.

 

Informatie

BrabantAdvies laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.