Voorzitter Pensioenfederatie (gesloten)

Profiel: boegbeeld, verbinder, belangenbehartiger

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 198 pensioenfondsen de belangen van: 5,8 miljoen deelnemers, 3,4 miljoen gepensioneerden en 10 miljoen gewezen deelnemers. De Pensioenfederatie verenigt, verbindt en vertegenwoordigt haar leden in het maatschappelijke belang van een waardevol pensioen.

Het pensioenlandschap verandert en in de uitvoering van pensioenregelingen zal het individu voor pensioenfondsen steeds meer centraal komen te staan. Tegelijkertijd staat de Pensioenfederatie voor het behoud van de collectieve voordelen van pensioensparen. De richtinggevende ambities voor de komende jaren zijn:

 • Een waardevol pensioenproduct voor werkenden, werkgevers en gepensioneerden;
 • Vertrouwen in gezamenlijk pensioen opbouwen is essentieel in een onzekere en risicovolle omgeving;
 • Pensioenfondsen als aantrekkelijke en betrouwbare pensioenpartner.

Met het nieuwe contract en de verbeterde premieregelingen in 2026 beweegt de sector naar een nieuwe pensioenwereld met nieuwe mogelijkheden. De komende vijf jaar wordt ingezet op:

 • Versterken van het pensioenstelsel en het benutten van veranderingen als vliegwiel voor verdere innovaties in de regeling;
 • Vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur voor efficiënte pensioenadministraties, gegevensuitwisseling en standaardisatie;
 • Vernieuwen van de dienstverlening voor een meer persoonlijke benadering;
 • Vergroten van de maatschappelijke rol die pensioenfondsen vanuit hun sociale taak vervullen;
 • Organiseren van innoverend vermogen in de sector door technologische toepassingen en door voor te sorteren op lange termijn trends.

Dit zijn de majeure thema’s voor de Pensioenfederatie en voor de aangesloten leden. Het is de uitdaging om in verenigingsverband te komen tot een zo effectief mogelijke aanpak voor het geheel. Het adresseren van deze opgaven vraagt van de Pensioenfederatie dus niet alleen een weloverwogen inzet op de inhoud. De aanpak moet ook passend zijn bij wat de leden en stakeholders van de Pensioenfederatie en dus ook van de voorzitter mogen verwachten zoals:

 • Visie en leiderschap op relevante vraagstukken in de komende jaren;
 • De sector ondersteunen, aanjagen en samenwerking bevorderen met als doel wendbaarheid te creëren en gezamenlijk bij te dragen aan leefbaarheid;
 • Verenigen en verbinden, door een gemeenschappelijke richting te bepalen en een verbindende rol te vervullen richting stakeholders;
 • Slagkracht organiseren door als sector eensgezind en met een eigen stemgeluid naar buiten te treden;
 • Strategische allianties opzetten;
 • Aanjagen van innovatief vermogen binnen de sector;
 • Verbeteren van reputatie en vertrouwen;
 • Optreden als boegbeeld van de sector.

Profiel
De ideale kandidaat kan schakelen op drie rollen:
1. Rol binnen het bestuur: zowel intern in het bestuur als tussen bureau en bestuur;
2. Rol richting stakeholders & lobby: invloed hebben en kunnen samenwerken;
3. Rol binnen de vereniging: verbindend en betrouwbaarheid.

De voorzitter moet met sociale partners en de politiek op basis van transparantie het gesprek kunnen voeren en overtuigen (niet op basis van macht). Hij/zij omarmt de ingezette koers van vernieuwing (Pensioenfederatie 2.0) en kan de benoemde speerpunten in de lobby met overtuigingskracht naar voren brengen. Hij/zij vormt o.a. ten aanzien van mediazaken, realisatie Pensioenfederatie 2.0 etc. een effectief tandem met de directie.

De voorzitter heeft de volgende achtergrond:

 • Is onafhankelijk (bij voorkeur niet op dit moment actief zijn in een bestuur van een pensioenfonds, na een afkoelingsperiode kan dat wel);
 • Is een ervaren bestuurder met strategisch en conceptueel inzicht en overzicht, die gewend is in complexe omgevingen te opereren en beleidsmakers op het hoogste niveau te beïnvloeden;
 • Beschikt over kennis van de pensioensector en gevoel voor de cultuur en omgeving waarin de fondsen opereren. Waarbij aangetekend dat een helicopterview voldoende is; Heeft voldoende basis om een stevige gesprekspartner te zijn;
 • Heeft kennis van c.q. ervaring met samenwerking tussen werkgevers en werknemers in een paritair bestuur;
 • Omarmt de ingezette koers van vernieuwing (Pensioenfederatie 2.0);
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring met het speelveld van de Pensioenfederatie: sociale partners, ministers en politiek. En is in staat zijn om snel een goed aanvullende netwerk op te bouwen;
 • Heeft ervaring als boegbeeld.

Er is geen voorkeur voor leeftijd of man/vrouw. Bovenstaande uitgangspunten zijn belangrijker bij de besluitvorming.

De gewenste kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Heeft statuur en charisma. Krijgt dingen voor elkaar zonder de formele positie te gebruiken;
 • Is een strateeg, een conceptueel denker;
  Is in staat de Pensioenfederatie naar buiten toe te vertegenwoordigen samen met de directie, eenheid van beleid uitstralend;
 • Is in staat om een boodschap helder over te brengen naar het brede publiek, stakeholders, de leden, het bestuur en bureau; Hij/zij moet in staat zijn publieke optredens te doen;
 • Is een bindende factor in de vereniging, binnen het bestuur en tussen het bestuur en bureau; een bruggenbouwer met oog voor divergerende belangen;
 • Is standvastig in de koers en verbindend (mensen mee krijgen op verschillende niveaus: binnen de vereniging, binnen het bestuur, tussen het bureau en het bestuur);
 • Is zich bewust van het feit dat in bestuursvergaderingen formeel stemrecht van de voorzitter ontbreekt. Oefent derhalve in de vergaderingen invloed uit door middel van actieve participatie in de discussie, gericht op een positief verloop van het proces van besluitvorming;
 • Heeft een goede naam en reputatie zonder incidenten.

Kortom, we zoeken een integere en vertrouwenwekkende persoonlijkheid met overtuiging, uitstraling en zeer rijke bestuurlijke ervaring. Een plezierig persoon, benaderbaar, communicatief, met een natuurlijke neiging tot zelfreflectie.

Het tijdsbeslag
Een ingewerkte voorzitter moet de ruimte hebben om gemiddeld 2,5 dagen per week aan voorzitterswerk te kunnen besteden. Flexibiliteit is belangrijk omdat het voorzitterswerk 24/7 beschikbaarheid kan vragen. Naast het deelnemen aan de bestuurs- en DB-vergaderingen, de benoemings- adviescommissie, de lobby inspanningen en het publieke optreden, is de voorzitter ook het eerste aanspreekpunt voor de directie. Hij/zij dient de intentie en mogelijkheid te hebben om gedurende meerdere benoemingstermijnen van vier jaar aan de Pensioenfederatie verbonden te blijven.

Informatie
Pensioenfederatie laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie vinden begin juni plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of René Hanssen op 073-8200374.