Voorzitter Jeugdzorg Nederland (gesloten)

Profiel: belangenbehartiging, sectorontwikkeling, verbinder

Functieprofiel

Voorzitter Jeugdzorg Nederland   

 

Jeugdzorg Nederland ondersteunt organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Hierdoor kunnen deze organisaties hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste manier doen. Jeugdzorg Nederland maakt zich sterk voor een goed georganiseerde en professionele jeugdzorg en versterkt de kwaliteit daarvan. De kerntaken zijn: het verenigen van leden, het versterken van de sector, de lobby en belangenbehartiging en de werkgeverszaken. Daarnaast biedt Jeugdzorg Nederland diensten op het gebied van ICT en informatievoorziening. Bij Jeugdzorg Nederland zijn ruim 100 organisaties aangesloten. Op het verenigingsbureau in Utrecht werken circa 40 personen. Vanwege het rooster van aftreden is de functie van voorzitter vacant.

 

De jeugdzorg is volop in beweging. De ambitie is om de zorg elke dag een beetje beter maken en dat is een stevige uitdaging. Dit betekent dat ook Jeugdzorg Nederland als organisatie in beweging is. De omzet van de organisatie bedraagt ongeveer 10 miljoen, bestaande uit contributies, retributies vanuit de afdeling Service en Beheer en diverse (project)subsidies.

 

De branchevereniging heeft de volgende hoofdtaken:

 • Organiseren collectiviteit. Jeugdzorg Nederland is in de eerste plaats een vereniging van betrokken jeugdzorgorganisaties. De vereniging kan pas naar buiten acteren als de interne organisatie op orde is. Dit verenigingsaspect heeft veel aandacht, bijvoorbeeld als het gaat om het bepalen van de collectiviteit.
 • Belangenbehartiging; Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden op politiek en bestuurlijk niveau (Rijk en gemeenten) en bij voor de sector relevante organisaties. Daarin zorgt Jeugdzorg Nederland dat zij een inhoudelijke gesprekspartner is voor cliëntenorganisaties, ministers, ministeries, belangenorganisaties, overheden en politieke partijen.
 • Communicatie en advies; door actief te communiceren over zaken en (actuele) ontwikkelingen in de sector en over wat organisaties doen en wat nodig is om de zorg voor de jeugd (nog) effectiever te maken. Jeugdzorg Nederland onderhoudt contacten met Tweede Kamer en (landelijke) media. Jeugdzorg Nederland adviseert de leden bij de lokale lobby en zorgt voor een goede afstemming tussen de lokale en de landelijke boodschap, zodat deze elkaar versterken.

 

 • Werkgeversfunctie en arbeidsmarkt; Jeugdzorg Nederland sluit samen met vakbonden de CAO jeugdzorg af, onderneemt initiatieven om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, het beroep aantrekkelijker te maken en het vakmanschap in de sector verder te professionaliseren
 • De afdeling Service en Beheer biedt diensten en producten zonder winstoogmerk. De vraag vanuit (een deel van de) leden kan leiden tot de ontwikkeling van diensten of producten. Belangrijke bestaande producten zijn bijvoorbeeld WIJZ (documentatiesysteem van Gecertificeerde Instellingen) en diensten rondom informatiebeveiliging.

 

Uitdagingen en rollen voor de voorzitter

De Voorzitter is de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de ALV.

 

Terwijl de publieke taak van jeugdzorg door de jaren heen dezelfde is gebleven, is het speelveld voor de vereniging en haar leden enorm veranderd. De jeugdzorg is versnipperd georganiseerd en ligt maatschappelijk en politiek onder een vergrootglas. De dynamiek en de nodige vraagstukken vergen een sterke en gedreven strategie en een helder verhaal naar buiten. De voorzitter speelt namens de vereniging een prominente rol in dit speelveld en het maatschappelijk debat en borgt een stevige vertegenwoordiging en positionering.

 

Naast de verbinding binnen de sector en de vereniging zal ook het bouwen aan een breed maatschappelijke perspectief van de Jeugdzorg een belangrijk taak voor de voorzitter zijn. Het gaat daarbij onder meer over de verbindingen met GGZ, gehandicaptenzorg, arbeidsmarktpartijen, Justitie en Veiligheid, VWS en gemeenten.

 

De voorzitter is dus iemand met een breed repertoire. Een bestuurder die het podium pakt, charisma heeft, maar ook het podium geeft. Anderen in stelling kan brengen. De voorzitter trekt nauw op met de directeur. En ze kunnen elkaar waar nodig vervangen. De voorzitter is primair het bestuurlijk boegbeeld van de sector en acteert op het hoogste niveau in het – meer dan brede – stakeholdersveld. De directeur is primair verantwoordelijk voor het bureau en de uitvoering, is op momenten (ook) het gezicht van de sector en uiteraard speelt een ook belangrijke rol in de belangenbehartiging en de externe vertegenwoordiging. Goede onderlinge afstemming is daarmee dus onontbeerlijk.

Samengevat zien we volgende resultaatgebieden voor de voorzitter:

 

 • Met de leden als collectief de visie op de rol, doelstellingen en waarden van de sector verder ontwikkelen;
 • Borgen van een gedragen proces van standpuntbepaling binnen de vereniging;
 • Realiseren van verbinding met en tussen de leden en realiseren van draagvlak voor noodzakelijke vernieuwing binnen de vereniging en in de sector;
 • Verder uitbouwen en verstevigen van externe positionering en samenwerkingsrelaties;
 • Borgen van effectieve belangenbehartiging;

Naast het tandem met de directeur trekt de voorzitter nauw op met het bestuur.

 

Profiel

We zoeken een ervaren voorzitter met de volgende achtergrond:

 • Veel ervaring met belangenbehartiging;
 • Een brede kijk op het landelijke en regionale speelveld in de jeugdzorg;
 • Brede ervaring in het politiek-bestuurlijke speelveld;
 • Ervaring met maatschappelijk ondernemerschap;
 • Ervaring als boegbeeld;
 • Ervaring als voorzitter.

 

De ideale kandidaat is een stevige persoonlijkheid die goed met – politieke en maatschappelijk

 • druk kan omgaan en tegen een stootje kan. En scoort hoog op de volgende competenties:
  • Visie en strategie;
  • Statuur en charisma, natuurlijk gezag;
  • Maatschappelijke sensitiviteit;
  • Besluitvaardigheid;
  • Verbinding en empathie;
  • Enthousiasmerend vermogen, beschikt over de gunfactor;

 

Samengevat: We zoeken een voorzitter met statuur en een domeinoverschrijdende blik. Een strateeg, een leider die besluitvaardigheid combineert met een maximaal gevoel voor draagvlak. Die drive combineert met een goed gevoel voor haalbaarheid. Die de verenigingsdynamiek snapt en daarbinnen soepel beweegt. Een enthousiasmerende en motiverende verbinder.

 

Voorwaarden

De honorering is marktconform. Het betreft een aanstelling van gemiddeld 2 dagen per week voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar.

 

Informatie

Jeugdzorg Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 22 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-8200374.