Voorzitter en bestuursleden Unie KBO

Profiel: ledengevoel, belangenbehartiging, bestuurlijke ervaring

De Unie KBO zoekt een nieuwe voorzitter en 4 leden van het bestuur. De Unie KBO is met 160.000 leden een van de grootste seniorenorganisaties van Nederland. In 2016 hebben de Unie KBO en PCOB de vereniging KBO-PCOB opgericht. Daarmee ontstond op dat moment de grootste organisatie van en voor senioren die zich op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening en communicatie diende te positioneren. KBO-PCOB kent 5 speerpunten: Wonen en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving (zie www.kbo-pcob.nl). Recent is besloten de samenwerking voor de komende jaren in federatief verband vorm en inhoud te geven.

Vanuit dat gegeven worden op dit moment 2 wervingsprocedures opgestart:
Voorzitter en Bestuursleden Unie KBO (onderhavig profiel). We zoeken eerst een voorzitter die vervolgens met het procesteam van Unie KBO de selectie van de 4 bestuursleden organiseert;
Een technisch voorzitter die leiding geeft aan het federatief bestuur waar de Voorzitter PCOB en de Voorzitter Unie KBO deel van uitmaken. De nieuw te benoemen Voorzitter Unie KBO maakt – samen met de Voorzitter PCOB – deel uit van het procesteam dat gaat over de selectie van de Technisch Voorzitter.

Commissie Werving Bestuur Unie KBO
Voor de werving is een “Commissie Werving Bestuur Unie KBO” ingesteld die bestaat uit het huidige bestuurslid Unie KBO en 4 voorzitters van aangesloten provinciale KBO-bonden. Deze Commissie wordt ondersteund door de directeur KBO-PCOB.

Unie KBO
De Unie KBO verenigt 11 zelfstandige provinciale KBO-bonden. Unie KBO komt op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden de aangesloten KBO-bonden de leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. De Unie KBO is een vereniging met 500 lokale afdelingen die aangesloten zijn bij de provinciale KBO-bonden. Binnen afdelingen ontmoeten leden elkaar, worden activiteiten georganiseerd en lokaal de belangen van senioren behartigd. Het landelijke bureau van de Unie KBO komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie. De vereniging kent een Ledenraad die bestaat uit 2 vertegenwoordigers per provinciale KBO-bond en een Bestuur. Het bestuur bestaat uit 5 onafhankelijke bestuursleden.

Kerntaken bestuur
Samengevat kent het bestuur van Unie KBO 2 kerntaken:
1. De reguliere taken van het bestuur van een vereniging

 • Vaststellen strategie (missie, visie, meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening);
 • Borgen uitvoering daarvan;
 • Borgen van de communicatie en het contact met de aangesloten provinciale bonden en afdelingen;
 • Aanstellen en beoordelen van de Directeur;
 • Naar buiten toe vertegenwoordigen van de vereniging (in onderlinge samenhang en afstemming met Directie en bureau).

2. De verdere ontwikkeling van de Federatie KBO-PCOB; zowel inhoudelijk (thema’s, standpunten) als ook qua governance (besluitvorming, procedures) zal de ‘jonge’ federatie met PCOB veel aandacht vragen van het bestuur.

Generiek profiel Bestuursleden (en voorzitter) Unie KBO
We zoeken bestuurlijke, positief ingestelde, communicatieve en gedreven toppers voor het bestuur van de vereniging. Professionals met gevoel voor de ontwikkeling van de belangenbehartiging voor (jonge) senioren in Nederland en van daaruit in staat om de ontwikkeling en context van Unie KBO en KBO-PCOB te duiden en verder vorm te geven. Senioren met een helder gevoel voor de stip op de horizon en beschikkend over de professionele vaardigheden om deze stip samen te bereiken.

Voor ieder bestuurslid gelden de volgende criteria:

 • Kent en spreekt de taal van de leden van Unie KBO;
 • Heeft een visie op ontwikkelingen die relevant zijn voor de leden en kan deze op strategisch niveau vertalen naar de vereniging en de organisatie;
 • Beschikt over een sterk en relevant maatschappelijk netwerk en kan dit inbrengen;
 • Kan verbindend, grensverleggend en ‘van buiten naar binnen’ denken en handelen en staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
 • Heeft inzicht in en ervaring met het functioneren van maatschappelijke organisaties;
 • Is sociaal bewogen, een teamspeler en kan werken in een collegiaal bestuur;
 • Heeft de tijd en de energie om de bestuursfunctie naar behoren in te vullen.

De organisatie bevindt zich in een transitieproces. Om die reden zijn de volgende 2 criteria op dit moment extra relevant:

 • Staat achter de missie en visie van de Unie KBO en kan zich vinden in het bestuursmodel, waarin besturen op hoofdlijnen de essentie is;
 • Staat achter de missie en visie van KBO-PCOB en is in staat om de belangen van KBO en
  KBO-PCOB op een integere en zorgvuldige manier te combineren en te behartigen.

Specifiek geldt dat binnen het Unie KBO bestuur behoefte is aan deskundigheid op het gebied van provinciale belangenbehartiging, financiën en marketing & communicatie.

Specifiek profiel Voorzitter
Naast de criteria die voor alle bestuursleden gelden zoeken wij voor de voorzittersrol een gedreven bestuurder (vrouw/man), iemand met de volgende achtergrond en competenties:

 • Veel ervaring met governance, met bestuurlijk werk;
 • Beschikt over statuur en charisma, over natuurlijk gezag, weet iets verder te brengen zonder op de strepen te hoeven staan;
 • Geeft als gezaghebbende voorzitter leiding aan het collegiale bestuur. Is de primus inter pares en is meer dan transparant;
 • Heeft ervaring met belangenbehartiging;
 • Is ondernemend en oplossingsgericht;
 • Is op en top een verenigingspersoon, snapt dat de vereniging groter is dan het individu, vindt het mooi om anderen te laten excelleren;
 • Heeft als bruggenbouwer bindend vermogen naar de totale KBO-vereniging, naar en tussen de afzonderlijke provinciale KBO-bonden en naar de samenwerkingspartner PCOB;
 • Is in staat om de rollen van voorzitter van het bestuur Unie KBO, voorzitter van de ledenraad Unie KBO en lid van het bestuur KBO-PCOB integer en zorgvuldig te combineren;
 • En tot slot: heeft de tijd en energie om het voorzitterschap naar behoren in te vullen.

Informatie
De functie is onbezoldigd. Er is sprake van een bescheiden onkostenvergoeding.

Unie KBO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Klaas Molenaar of Marcel Gasseling op 073-8200374.