Voorzitter en 2 leden Adviescommissie Kredietverstrekkingen en Investeringen

profiel: ervaring met investeringen, grond- en vastgoed, financieel en maatschappelijk rendement

Voor de Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een voorzitter en twee leden voor de Adviescommissie kredietverstrekkingen en investeringen van de immunisatieportefeuille. Gestreefd wordt naar een Adviescommissie waarin ervaring in investeringen en kredietverlening voldoende is vertegenwoordigd en waarin zowel risicomijdende als risico- nemende geluiden de ruimte krijgen. De leden van de Adviescommissie dienen affiniteit te hebben met de maatschappelijke opgave van de provincie Noord-Brabant en het financieren op het grensvlak van markt en overheid.

 

Achtergrondinformatie

De provincie heeft uit de verkoop van Essent in 2009, ongeveer € 3 miljard verkregen. € 2,5 miljard is aangemerkt als “immunisatievermogen”. Dat is vermogen dat eeuwigdurend in stand moet blijven en dat rendement moet genereren voor het dekken van een deel van de uitgaven (begroting) van de provincie. Naast beleggingen, mag de provincie ook financieren en investeren in het kader van “publieke taak”. De “publieke taak” wordt door Provinciale Staten (PS) bepaald.

Ieder financierings- en investeringsvoorstel doorloopt een strak proces. In dat proces is de Adviescommissie (= investeringscommissie) een belangrijke stap. De IC beoordeelt ieder voorstel op technische aspecten, zoals risico en rendement. Pas daarna gaat het voorstel de bestuurlijke route in. Doelstelling is om met deze investeringen, zowel maatschappelijk als financieel rendement te halen. De investeringen moeten een laag risico hebben, maar in eerste instantie bijdragen aan de “publieke taak”. Er moet sprake zijn van marktfalen en onderbouwd moet worden waarom de provincie de geëigende partij is om de financiering of investering te doen.

 

Taken en bevoegdheden 

De Adviescommissie heeft tot taak:

 • Gedeputeerde Staten te adviseren over individuele voorgenomen kredietverstrekkingen of investeringen;
 • de voorgenomen kredietverstrekkingen of investeringen onder andere te toetsen op de factoren risico, financieel rendement en structurering;
 • Gedeputeerde Staten desgevraagd te adviseren over in ieder geval:
  • het aanpassen van voorwaarden van lopende kredieten of investeringen in relatie tot materieel gewijzigde omstandigheden;
  • het bepalen van de positie van de provincie als kredietverstrekker of investeerder ten opzichte van eventuele overige kredietverstrekkers of investeerders;
  • het beëindigen van een investering of een kredietrelatie.

 

Profiel

Het profiel van de voorzitter van de Adviescommissie

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een solide reputatie in de financiële sector;
 • heeft affiniteit met financiële vraagstukken op het snijvlak van publiek en privaat;
 • heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van de Provincie Noord-Brabant, haar organisatie en belangen;
 • is In staat om op basis van de inhoud tot consensus te komen.

De handhaving van de balans is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Adviescommissie. Tevens wordt deze geacht een aantal aanvullende kwaliteiten en rollen te hebben zoals:

 • Ervaring als lid of voorzitter van een Raad van Commissarissen (RvC), Investeringscommissie (IC) of vergelijkbaar gremium;
 • een praktische en verbindende stijl van opereren, met als opgave om de Adviescommissie efficiënt en effectief te laten functioneren;
 • de rol om periodiek met de portefeuillehouder(s) van GS af te stemmen over de Immunisatieportefeuille en de rol van de Adviescommissie daarin.

 

Het profiel van de 2 leden van de Adviescommissie

Ten aanzien van de overige leden van de Adviescommissie zal de vereiste expertise in hun profiel tenminste de volgende elementen bevatten:

 • Ruime ervaring in kredietverlening of in investeringen in de vorm van risicodragend vermogen (zoals eigen vermogen en achtergestelde leningen), waaronder:
  • Het kunnen wegen van “intercreditor” overeenkomsten en eventuele voorgestelde aandeelhouderovereenkomsten voor wat betreft de relatie tot medefinanciers of mede- investeerders;
  • Voldoende kennis van risicoclassificaties en Loss Given Defaults (LGD) om deze kritisch te doorgronden;
 • Kennis van en ervaring in totstandbrenging van documentatie voor kredieten of risicodragende investeringen;
 • Kennis van en ervaring met financieringen van en investeringen in grond en vastgoed;
 • Kennis van en ervaring met het realiseren van exits in het geval van investeringen.

 

Informatie 

Gedeputeerde Staten benoemen de leden voor een periode van vier jaar, waarna maximaal een herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.

De provincie Noord-Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 2 juni een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande Solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.