Voorzitter Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council

Profiel: boegbeeld, belangenbehartiging, verduurzaming

Deltalinqs
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij deze ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit 14 verschillende sectoren. Samen dragen zij 6,2% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en bieden zij direct en indirect werk aan ruim 385.000 mensen.

Namens de leden zet Deltalinqs zich in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Met ondernemerschap en innovatie als uitgangspunt heeft Deltalinqs de belangenbehartiging geclusterd rondom zes thema’s: ondernemersklimaat, onderwijs & arbeidsmarkt, milieu & duurzaamheid, veiligheid & security, infrastructuur & bereikbaarheid en innovatieplatforms. Hierbij zijn de aandacht voor vernieuwing (energietransitie, circulariteit en digitalisering) en de aandacht voor het bestaande verdienvermogen (havenoverslag, logistiek en transport) op nationaal en internationaal niveau belangrijke speerpunten.

Rotterdam Port Promotion Council
De Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) verbindt leden met ladingbelanghebbende wereldwijd door middel van promotiereizen, beurzen en netwerkbijeenkomsten. Als Rotterdams collectief van bedrijven zet de RPPC de haven verder op de kaart. Naast algemene evenementen organiseert de RPPC bijeenkomsten die gericht zijn op bepaalde deelmarkten of branches. Zo zijn recent de Offshore Community Rotterdam en Breakbulk Community opgericht.

Voorzitterschap
De rol van de voorzitter Deltalinqs richt zich met name op de lobby voor de belangen van de bedrijven (leden) in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Tevens is de inzet van de voorzitter gericht op een sterke (concurrerende) positionering van het havengebied, vandaag de dag en in de toekomst.

De kennis van de inhoud van de lobbydossiers is in belangrijke mate binnen het bestuur en de bureauorganisatie aanwezig. Het gaat er vooral om de “boodschappen” klip en klaar in het lobbycircuit van Deltalinqs op de kaart te zetten (met name Rotterdam, Den Haag en Brussel).
Bij de functie Voorzitter RPPC ligt het accent op de rol van bestuursvoorzitter, klankbord van de directie RPPC en (commerciële-) verbinder in de Groot-Rotterdamse havengemeenschap.

Profiel
De voorkeur gaat uit naar een stevige persoonlijkheid die zijn/haar sporen in het bedrijfsleven (zoals de chemie, procesindustrie, transport en/of logistiek) heeft verdiend en kennis heeft van het reilen en zeilen binnen de bestuurlijke circuits.
De voorzitter moet een onafhankelijke positie kunnen innemen ten opzichte van de aangesloten bedrijven en lid-verenigingen. Hij/zij is iemand met gezag, een charismatische persoonlijkheid met visie die tegelijkertijd begrijpt dat de voorzitter van een belangenorganisatie dienstbaar is aan het belang van de leden.

Specifiek voor het RPPC geldt dat de voorzitter affiniteit heeft met de promotieactiviteiten en oog heeft voor de businesskansen van de regio.

Voor het profiel komen voorts de volgende aspecten naar voren:

  • De voorzitter vervult de boegbeeldfunctie en heeft statuur;
  • Bekendheid met het politieke circuit (provincie, Haagse politiek en ministeries en de Europese Unie) en stakeholders (VNO NCW en andere belangenbehartigers) is een belangrijke pré;
  • Weet de aandacht op te eisen; bruggen te slaan (draagvlak te genereren) binnen Deltalinqs en binnen het relevante lobbycircuit;
  • Is bekend met het ‘Rotterdamse netwerk’. Dit betreft met name de gemeente Rotterdam (bestuur, politiek en ambtelijk apparaat) en het Havenbedrijf Rotterdam);
  • Heeft grote affiniteit met (haven/logistieke en industriële) ondernemers en hun belangen;
  • Is een bindende factor voor de achterban;
  • Beheerst de Engelse taal goed en liefst ook de Duitse taal;
  • Vervult de positie minimaal een cyclus van drie jaar (eventueel te verlengen met een tweede termijn).

De combinatie Deltalinqs/RPPC wordt ervaren als een krachtige/slimme combinatie van inhoud en promotie in de betreffende (relatie)netwerken. Vanuit Deltalinqs wordt er sterk aan gehecht deze combinatie te bestendigen. Dit mede voor een krachtige heldere positionering vanuit de haven/industriële gemeenschap (achterban) en een duidelijk herkenbaar boegbeeld namens het bedrijfsleven.

Beide organisaties zijn in Rotterdam aan de Waalhaven Zuid zijde, PortCity II, gehuisvest.

De achterliggende periode kwam de tijdsbesteding van voorzitter Deltalinqs neer op gemiddeld
2 dagen per week. Naar verwachting zal dit tijdsbeslag ook de komende periode gelden, maar is bespreekbaar (afhankelijk van de invulling van de rol en samenwerking met overige bestuursleden en directeur). Het voorzitterschap van RPPC komt neer op maximaal een 0,5 dag per week, maar is eveneens bespreekbaar..

Informatie
Deltalinqs en RPPC laten zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.