Voorzitter Cedris (gesloten)

Profiel: politiek bestuurlijke achtergrond, visie op participatie, werk en inkomen

Cedris is de landelijke branchevereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

Missie en visie

Cedris staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is om meer betaald werk te creëren voor mensen die (nog) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Als het kan bij een reguliere werkgever, maar indien nodig bij een sociale onderneming of op een beschutte werkplek.

Mensen met een beperking, mensen met psychiatrische problemen, mensen die om allerlei redenen lang niet hebben gewerkt, statushouders: iedereen die niet zelfstandig een betaalde baan kan vinden waarmee hij of zij het minimumloon kan verdienen. Dat zijn de mensen waar de leden van Cedris zich dagelijks voor inzetten.

Cedris is actief in een stakeholdersveld met daarin naast de politiek en de verschillende Ministeries ook partijen als VNG, de vakbeweging, Divosa etc. Juist op dit moment wordt uiteraard ingezet op de plannen van het nieuwe kabinet. De volgende issues zijn nu actueel:

 • Vervolg op de Participatiewet;
 • De onderbouwing van de maatschappelijke kosten en baten van de sector;
 • De relatie met de Gemeenten, een verschuiving van de focus van Den Haag naar de gemeenten;
 • De positie van de sector in een evoluerende publiek-private context. Het ontwikkelen van een werkgeversstrategie.

Samen met de collega’s uit het bestuur, met de Directeur en zijn team werkt de Voorzitter aan de missie van de vereniging. Aan de ontwikkeling van de sector en aan een nog sterkere positie vanuit Cedris.

Leden

De leden van Cedris hebben veel ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Ze kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben de expertise om een goede match te maken met werkgevers. Ze plaatsen mensen bij voorkeur bij een reguliere werkgever, maar als dat beter past ook bij een sociale onderneming of op een beschutte werkplek. Cedris-leden zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak.

De ervaring leert dat het zeker niet vanzelf gaat om succesvol mensen te begeleiden naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Daar is specifieke expertise voor nodig.

De leden van Cedris delen een ideaal: een inclusieve arbeidsmarkt. Alle bedrijven of organisaties met een personeelsbestand dat voor meer dan 30 procent bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen lid worden. De leden hebben verschillende organisatievormen. Het zijn voor het overgrote deel Sociale Werkbedrijven, stichtingen, leer-werkbedrijven of gemeenten. Daarnaast zijn er enkele sociale ondernemingen lid.

In 2019 werkten de leden van Cedris verder aan hun missie. Het ondersteunen van mensen op en naar de arbeidsmarkt om deze inclusiever te maken. Het aantal mensen dat werkte binnen de kaders van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) nam af, van 82.600 naar 78.300 medewerkers, maar de groep mensen die met loonkostensubsidie (LKS) bij of via detachering door het sociaal werkbedrijf aan de slag waren groeide, van 8.300 naar 10.600. Ook de groep mensen die werkt in het kader van de regeling Beschut Werk liet een groei zien, van 1.950 naar 3.000 medewerkers. Daarnaast werken er nog ongeveer 10.000 mensen met LKS rechtstreeks bij werkgevers. Sociale werkbedrijven bieden hierbij vaak hulp, door ondersteuning van de medewerkers of ontzorging van de werkgevers.

Op de korte termijn is het belangrijkste thema het nieuwe regeringsakkoord. Tegelijkertijd wordt nu gewerkt aan een positioneringstraject dat op de Algemene Leden Vergadering van November wordt afgerond.

De vereniging

Het belangrijkste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV kiest uit de kring van de leden een bestuur van zeven leden. Het bestuur wordt voorgezeten door een extern, onafhankelijk voorzitter. De functies van vicevoorzitter en penningmeester en de overige taakvelden worden onderling verdeeld.

Voor standpuntbepaling en besluitvorming laat het bestuur zich adviseren door een vijftal commissies. De commissies worden bemenst door directeuren van lidbedrijven en staan onder voorzitterschap van een bestuurslid. Het gaat om de commissie arbeidszaken, strategie, kwaliteit, besturing en bekostiging en gezamenlijke inkoop.

Cedris kent een professionele bureauorganisatie, waardoor het bestuur zich kan beperken tot sturing op hoofdlijnen. Er werken 20 mensen op het bureau waarvan er 5 werken aan (tijdelijke) projecten op basis van externe financiering. De filosofie is dat het bureau klein blijft en dat het zo veel mogelijk gebruik maakt van de kennis en kunde van de leden. Niet alleen via de bestuurscommissies, maar ook via klankbordgroepen en tijdelijk in te stellen werk- en projectgroepen.

Het bestuur is belast met het (doen) voorbereiden en uitvoeren van de bestuurlijke besluit -en beleidsvorming van de vereniging. De dagelijkse leiding en de operationele aansturing van de verenigingen en het bureau berusten bij de directeur van de vereniging. In dat kader is de directeur eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de ondersteuning van de verenigingsorganen en optimale communicatie tussen deze organen.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de vereniging door onder ander lobbyactiviteiten, het zijn van kennismakelaar en optreden als werkgeversorganisatie.

De functie

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter , de heer Job Cohen, per 18 november 2021 wil het bestuur een nieuwe voorzitter voordragen op de algemene ledenvergadering van die dag.

De taken laten zich als volgt omschrijven.

 • De voorzitter geeft bestuurlijke leiding aan de vereniging. Hij/zij zit daartoe de ALV voor en leidt de regiobijeenkomsten. Onderhoudt de noodzakelijke contacten met de leden, zodat hij/zij een goed inzicht verkrijgt in wat er bij de leden leeft en vandaaruit een goede belangenbehartiging mogelijk is;
 • De voorzitter is lid van het bestuur, zit het bestuur voor en leidt de bestuursvergaderingen. Hij/zij draagt zorg voor een goede beleidsvoorbereiding van de bestuursvergaderingen en ziet toe op de uitvoering van bestuursbesluiten;
 • De voorzitter onderhoudt alle noodzakelijke politieke en bestuurlijke contacten om de belangen van de vereniging te kunnen behartigen en is woordvoerder namens de vereniging. Hij/zij doet dat in nauw overleg met de vicevoorzitter en de directeur;
 • De voorzitter is het bestuurlijke aanspreekpunt van de directeur en treedt desgewenst op als gesprekspartner en adviseur.

Het profiel

We zoeken een ervaren bestuurder die de verbinding met de gemeenten begrijpt en kan hierop acteren. Hij/zij heeft inzicht in de ingewikkelde problematiek en de toenemende diversiteit van organisaties die het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen moeten combineren met “gewoon” ondernemen.

Hij/zij is doordrongen van de noodzaak van aanvullende financiering voor het systeem van de Participatiewet en is in staat het bestuur te focussen op ‘besturen op afstand’ , waardoor ruimte is voor een professioneel bureau. De Voorzitter houdt de rolzuiverheid voorzitter/directeur in stand.

De ‘ideale’ kandidaat:

 • Heeft kaliber/statuur en combineert dat met dynamiek en drive: is een gedreven belangenbehartiger; heeft bewezen gezaghebbend en effectief te kunnen acteren in relevante politieke en bestuurlijke netwerken op het hoogste niveau;
 • Is maatschappelijk betrokken en is in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen op het brede terrein van participatie, werk en inkomen of – nog beter – heeft dat inzicht en overzicht al door ervaring verworven en staat voor de gedachte van de inclusieve arbeidsmarkt;
 • Handelt effectief in de context van een vereniging. Is iemand die in staat is de verenigingsdemocratie voortdurend te voeden en te confronteren met heldere en krachtige eigen standpunten en visies en die bewezen heeft te kunnen denken in scenario’s om tot een juiste visie en strategie voor de toekomst te komen;
 • Is een verbindende persoonlijkheid die binnen en buiten de vereniging, inclusief de politieke wereld en bij werkgevers en werknemers, draagvlak weet te organiseren voor de gewenste koers;
 • Heeft bewezen een goed belangenbehartiger te zijn, die in ingewikkelde processen en problemen heldere lijnen kan trekken; die in alternatieven kan denken en die in altijd noodzakelijke compromissen het maximale voor de branche weet te realiseren;
 • Is een teamspeler, werkt nauw samen met het bestuur en de directeur (en het bureau);
 • Is in staat het publieke debat te kunnen voeren, is een vaardige communicator. Kan een complex verhaal op een duidelijke wijze – voor alle doelgroepen – helder over de bühne brengen;
 • Is politiek gedreven, heeft een politiek netwerk in Den Haag en de benodigde politieke sensitiviteit. Is in staat en bereid om dat politieke netwerk in te zetten.

Voorwaarde

We zoeken een voorzitter die gemiddeld vier dagdelen per week beschikbaar is, waarbij flexibiliteit van inzet van groot belang is. De vergoeding wordt in nader overleg vast te stellen en past bij het belang dat de vereniging aan de functie hecht.

Informatie

De selectie zal gebeuren door een commissie bestaande uit de vicevoorzitter, twee algemeen bestuursleden en de directeur. Cedris laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 12 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Cedris vinden op 29 september en 6 oktober plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-2032132.