Voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang (gesloten)

profiel: privaat-publiek belangenbehartiger, verbinder van statuur

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is de grootste vertegenwoordiger van de sector Kinderopvang. De BK-leden vertegenwoordigen het hele spectrum: van dagopvang en buitenschoolse opvang tot gastouderopvang. Van groot tot klein, met een non-profit en profit profiel. Met ruim 1000 leden vertegenwoordigt BK 80% van alle aanbieders die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

BK is de spreekbuis van de sector en de sparringpartner voor de stakeholders. Den Haag bepaalt het beleid, maar overziet vaak niet hoe het uitpakt in de praktijk. BK zit aan de tafel waar het beleid wordt gemaakt. Vanuit de branche draagt BK praktische oplossingen aan en adviseert hoe beleid uitvoerbaar en behapbaar gehouden kan worden. Na 2 bestuurstermijnen zoeken we een opvolger voor de huidige voorzitter Felix Rottenberg.

In Nederland kennen we een volledig privaat kinderopvangstelsel. De overheid is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel. Ze stelt kaders aan de kwaliteit waar alle aanbieders binnen moeten opereren en houdt daar toezicht op. Het totale aanbod van kinderopvang wordt verzorgd door organisaties met verschillende rechtsvormen. Recent onderzoek (SEO Economisch Onderzoek) toont aan dat de verschillende organisatietypen gemiddeld genomen even goed scoren op kwaliteit, medewerkerstevredenheid en oudertevredenheid.

 

Toegankelijkheid en ordening van de kinderopvang
Een groot thema voor de sector is de toegankelijkheid en financiering van de kinderopvang. Er zijn maatschappelijke en politieke geluiden om de kinderopvang gratis te maken en direct te koppelen aan het onderwijs. Naast de praktische bezwaren (plannen niet haalbaar door het personeelstekort) is er ook een breed draagvlak voor de inhoudelijke twijfels bij deze beleidsvoornemens. In dit debat neemt BK een belangrijke positie in.

 

Uitdagingen voorzitter

We zien de volgende uitdagingen voor de voorzitter:

1. Vormgeven en faciliteren van het debat over de stelselordening. Positionering BK.
Juist voor de BK – met een hybride achterban – is dit een meer dan fundamenteel en ook complex debat. Pedagogische visie, maatschappelijke argumenten (kansengelijkheid, ondernemerschap) en de economische ordeningsvraagstukken gaan hierbij gelijk op. Er zijn meerdere stakeholders en belangenhouders actief in dit debat.
Het borgen van de toonaangevende positie van BK in dit debat is een belangrijke prioriteit voor de voorzitter. De voorzitter zorgt voor strategische input, verrassende inzichten. Betrekt sterke denkers bij het debat en heeft het brede repertoire om waar nodig het debat een andere wending te geven. Er zijn meerdere belangenorganisaties actief in de kinderopvang, wij zien het als een opdracht aan de voorzitter BK om daar een verbindende rol in te spelen.

 

2. Bewaken van een goed functionerende governance
Iedere speler in de governance van de vereniging (bestuur, directie, het BK team, de ALV/ledenvergadering, de voorzitter) heeft een eigen rol in het geheel. Niet voor niets heeft de voorzitter van het bestuur de status van onafhankelijk bestuurder. Zij of hij staat boven de partijen in de organisatie en vervult bij uitstek een verbindende rol.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de brancheorganisatie. De voorzitter heeft een verbindende en coördinerende functie in het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Als voorzitter van het bestuursteam bewaakt zij/hij de juiste agendasetting en besluitvorming. Ook zorgt hij/zij ervoor dat de verschillende geledingen van de vereniging op het juiste moment de juiste inbreng en rol hebben. De voorzitter bewaakt de balans tussen effectieve besluitvorming versus een maximaal draagvlak voor deze besluiten.

De voorzitter heeft ook een verbindende rol tussen bestuur/vereniging en het BK team. Het bestuur bewaakt de voortgang van de gekozen strategie, de directie is samen met het BK team verantwoordelijk voor de realisatie van de ambitieuze plannen. Het team heeft mandaat om in het dynamische speelveld effectief en daadkrachtig te acteren.

 

3. Bewaken verenigingscultuur
Samenwerking, innovatie, kwaliteitsontwikkeling zijn voor BK als collectief belangrijke begrippen. Leden moeten gehoord en gezien worden. De voorzitter borgt een cultuur waarbij de diversiteit en de samenhang helder en werkbaar zijn. De leden(groepen) hebben oog voor elkaars context (groot/klein, profit/non profit, stad/regio, dagopvang/gastouderopvang /bso).

Het gaat niet alleen om zakelijke argumenten, maar ook om het clubgevoel dat met een diverse achterban en juist in een spannende periode extra van belang is. De voorzitter bewaakt de culturele aspecten van de vereniging. In zijn/haar rol als voorzitter van de Algemene Ledenvergadering is de voorzitter het gezicht van inspiratie, debat en verbinding.
De voorzitter borgt de verbindingen intern (ledengroepen) en extern (andere belangenorganisaties, ministerie, politiek etc).

 

Tandem Voorzitter-Directeur
Het succes van de voorzitter wordt bepaald door het tandem met de directeur bij het ontwikkelen van beleid, strategie en nieuwe initiatieven. De voorzitter is een dienend leider. Hij/zij is de raadgever voor bestuursleden en aangesloten lid-organisaties en voor de directeur. De voorzitter heeft veel oog voor de maatschappelijke en publieke impact van Kinderopvang. Is iemand van statuur die op een hoog publiek-privaat niveau acteert. De directeur is meer het gezicht van de vereniging en het primaire boegbeeld. Als spin in ’t web heeft zij de regie over de externe communicatie. Samen zorgen ze voor een levendige en inspirerende vereniging.

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De voorzitter:

 • is nauw betrokken bij lobby en belangenbehartiging richting de politiek en overige relevante stakeholders;
 • zorgt dat de samenspraken in het besturen effectief bijdragen aan een professionele, actieve en slagvaardige brancheorganisatie;
 • draagt bij aan de zichtbaarheid van het bestuur naar de leden (doelen, inspanningen, resultaten, verbinding);
 • zorgt voor een optimale coördinatie en heldere portefeuilleverdeling voor bestuursleden en onderlinge verbinding tussen beleidsterreinen;
 • zorgt voor signalering van verbeteringen in effectiviteit van het bestuur en onderlinge samenwerking;
 • is de voorzitter van de vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Is de vertegenwoordiger van BK in het AB van VNO/NCW.

 

Gevraagde achtergrond en competenties

We zoeken kandidaten met het volgende CV:

 • heeft aantoonbare werkervaring in en voeling met zowel overheid, bedrijfsleven als organisaties in het maatschappelijk middenveld. Heeft een publiek-private achtergrond;
 • heeft ervaring met belangenbehartiging, heeft een relevant Haags netwerk;
 • heeft ervaring of in ieder geval affiniteit met ondernemerschap;
 • combineert een bestuurlijke, economische en politieke kijk op een sector, heeft ervaring met de verschillende invalshoeken;
 • heeft bestuurlijke ervaring en heeft zich daar verantwoordelijk getoond;
 • is bekend met het functioneren van verenigingen.

 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • heeft statuur, uitstraling. Wordt (snel) gezien als een verbindende autoriteit en aanspreekpunt voor alle stakeholders;
 • heeft energie, elan, een pro-actieve mentaliteit. Combineert dat met het besef dat een sector zich in een langzaam tempo ontwikkelt; is een inspirerende professional, die in staat is mensen mee te nemen, te boeien en te binden;
 • is verbindend en empathisch; is in staat een verbindende factor te zijn tussen verschillende ledengroepen en belangen in de branche kinderopvang. Maakt ook de verbinding met externe partijen; Stuurt op draagvlak maar hakt ook knopen door;
 • kan op het podium en is ook goed in staat (en bereid) om anderen daarop te coachen. Heeft een tembaar ego;
 • is voldoende flexibel en ervaren om adequaat en op korte termijn zaken aan te pakken. Is strategisch en handson.

 

Kortom, we zoeken een gezaghebbende strateeg en invloedrijk bestuurder, iemand die vanuit een charismatische en inspirerende stijl de sector samen met de collega’s naar een volgende fase leidt.

 

Voorwaarden

Het betreft een functie voor gemiddeld 2 dagen per week. Met een marktconforme vergoeding. De aanvaarding van de functie is in nader overleg te bepalen.

 

Informatie

BK laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) in te sturen via onderstaande Solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling 073-2032132.