Voorzitter Aedes (gesloten)

Profiel: belangenbehartiging, volkshuisvesting

Inleiding

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland en telt 280 leden. De woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad.

Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht. Zij zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Bijna altijd gaat het om huishoudens met een bescheiden inkomen. Verder hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden en voor vergunninghouders.

Aedes behartigt de belangen van de sector, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Als belangenbehartiger werkt Aedes samen met belangenorganisaties, overheden en politieke partijen in Nederland. Maar ook daarbuiten, daar lobbyt Aedes voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau. Aedes behartigt tevens de belangen van haar leden in hun rol als werkgever van 25.000 corporatiemedewerkers. Als werkgeversorganisatie onderhandelt Aedes met vakbonden om tot een CAO te komen.

Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij professionele uitvoering van hun werkzaamheden en de verbetering van hun bedrijfsvoering. Zo werkt Aedes aan innovatie en ontwikkeling van de corporatiesector. De Aedes-benchmark maakt prestaties en bedrijfsvoering van corporaties inzichtelijk zodat corporaties van elkaar kunnen leren.

Aedes is tegelijkertijd een netwerk en een denktank. De vereniging biedt een platform voor haar leden om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en visies te ontwikkelen. Samen met haar leden werkt Aedes aan onderzoek en aan producten die hun doelstellingen ondersteunen. Aedes verstrekt binnen de vereniging en daarbuiten informatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

Aedes is een vereniging voor en door leden. De leden zijn en voelen zich eigenaar van de vereniging. En dat vertaalt zich in de wijze waarop bijvoorbeeld de visieontwikkeling, platformfunctie en belangenbehartiging wordt ingericht.

De werkorganisatie van Aedes bestaat uit vier afdelingen: Belangenbehartiging Publieke Zaak, Communicatie, Sectorontwikkeling en -professionalisering,  Bedrijfsvoering.

Algemeen Directeur is Jeroen Pepers. We zoeken een opvolger voor de voorzitter Marnix Norder.

De Aedes Agenda

We zoeken een voorzitter die achter de uitgangspunten en strategie van Aedes staat. Op de Aedes-site zijn onder de titel Aedes Agenda deze kaders verder uitgewerkt.

De Aedes-Agenda 2020-2023 bevat de doelen en plannen van de corporatiesector. Het is een gezamenlijke ambitie van individuele corporaties en stakeholders, van branchevereniging Aedes en van allerlei samenwerkingsverbanden van corporaties. De ambities zijn in de agenda onderverdeeld naar vijf prioriteiten.

 • Huren die bewoners kunnen betalen;
 • Overal voldoende en passende sociale huurwoningen;
 • Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders;
 • Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen;
 • Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering.

Voorzitter

De functie van voorzitter kent in globale zin drie aandachtsgebieden:

 • Het functioneren van de vereniging; Aedes kent een zeer diverse achterban. Van de voorzitter wordt verwacht dat zij/hij een verbindende rol speelt en waar nodig de verschillende ledengroepen bij elkaar brengt, met ruimte voor de diversiteit van de leden. De voorzitter zorgt voor draagvlak en bewaakt de governance, borgt dat alle leden op het juiste moment een rol krijgen in de visieontwikkeling en besluitvorming;
 • De realisatie van de Aedes Agenda 2020-2023, waarbij de voorzitter het boegbeeld van de sector en de vereniging is;
 • De kwaliteit van de belangenbehartiging. Hierbij onderscheiden we een inhoudelijke (realiseren doelstellingen Aedes) en een procesmatige component (stakeholdermanagement, positie in de relevante netwerken).

Profiel

We zoeken een inspirerende en verbindende voorzitter die de lange termijn koers, zoals die door Aedes is vastgesteld, onderschrijft. Waarbij wij ons realiseren dat elke kandidaat vanuit haar/zijn eigen achtergrond de strategie met een eigen stijl inkleurt. De voorzitter heeft een strategische visie op sociale huisvesting, de positie en de functie van corporaties hierin en de rol die de vereniging hierin vervult. Zij/Hij heeft inzicht en ervaring in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen. Heeft een uitgebreid maatschappelijk en politiek netwerk. Schakelt ook makkelijk met het bedrijfsleven. Beschikt qua stijl over een breed repertoire.

De voorzitter heeft in aandacht en tijdsbesteding een primaire focus op Aedes. Zij/Hij is een professionele bestuurder met visie op de wijze waarop een vereniging vanuit alle geledingen (leden, bestuur, werkorganisatie) maximaal effectief kan opereren.

De ideale kandidaat kenmerkt zich door de volgende combinatie van competenties:

 • Staat voor de volkshuisvestelijke zaak, is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen en netwerken en de hierbij liggende gezamenlijke uitdagingen. Weet bruggen te slaan en kan nieuwe coalities smeden;
 • Is een netwerker/ verbinder. Weet de leden te verbinden en de vereniging mee te nemen in de complexe opgaven van de sector. Heeft hierbij ook oog voor de diversiteit en deelbelangen van leden, gaat hierover in de vereniging het gesprek aan en weet op een verbindende manier een stap verder te komen;
 • Is een boegbeeld met open uitstraling. Een verbindende teamspeler die anderen het podium geeft. Is dienstbaar en een ‘primus inter pares’, Straalt nabijheid en benaderbaarheid uit naar de leden en stakeholders;
 • Is een gedreven onderhandelaar en belangenbehartiger, opereert effectief in Den Haag; Heeft een ‘breed repertoire’: past stijl en toon aan aan de context van de rol en de setting;
 • Is in staat het debat te verleggen van de politiek-bestuurlijke tafel naar de dagelijkse praktijk van de corporatie en haar huurders en vice versa;
 • Heeft als voorzitter de kwaliteiten om vooral het proces van visievorming met elan te leiden. Een proces waarin alle geledingen de ruimte krijgen om een bijdrage te leveren;
 • Heeft statuur. is onafhankelijk en staat boven de partijen. Is open en transparant, staat voor integriteit en heeft geen nevenfuncties die conflicteren met de vervulling van het voorzitterschap (zoals het op enigerlei wijze verbonden zijn aan een woningcorporatie). De voorzitter is vanuit de principes gebonden aan alle voor hem/ haar van toepassing zijnde bepalingen uit de Governancecode Woningcorporaties.

De Voorzitter vormt een tandem met de Directeur. Samen geven ze leiding aan de vereniging respectievelijk het bureau. Ze zijn complementair en werken vanuit dezelfde drive en waarden.

Voorwaarden

Het betreft een functiecontract van 24 tot 32 uur per week. De honorering is conform de WNT-richtlijnen. Los van de omvang van het contract is deze functie in aandacht en tijd een hoofdfunctie, en is flexibiliteit in beschikbaarheid een voorwaarde.

Procedure

Aedes laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 januari een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.