Voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties

een gezaghebbend en onafhankelijk boegbeeld

Voorzitter Aedes, de vereniging van woningcorporaties

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 263 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. De leden van Aedes zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland.

Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders.

Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen. Daarmee is Aedes een verbindende factor voor haar leden.

We zoeken een nieuwe voorzitter vanwege het einde van de 1e termijn van de huidige voorzitter, Martin van Rijn.

De ideale kandidaat is een gezaghebbend en onafhankelijk boegbeeld van Aedes, haar leden en de corporatiesector. Hij/zij is het inspirerende spin in’ t web bij de transitieopgave die in de volkshuisvesting aan de orde is.

Functie

De functie van voorzitter kent in globale zin drie aandachtsgebieden:

  1. het functioneren van de vereniging; Aedes kent een zeer diverse achterban. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een verbindende rol speelt en waar nodig de verschillende ledengroepen bij elkaar brengt, met ruimte voor de diversiteit van de leden. De voorzitter zorgt voor draagvlak en bewaakt de governance, borgt dat alle leden op het juiste moment een rol krijgen in de visieontwikkeling en besluitvorming;
  2. de kwaliteit van de belangenbehartiging. Hierbij onderscheiden we een inhoudelijke (realiseren doelstellingen Aedes) en een procesmatige component (stakeholdermanagement, positie in de relevante netwerken).
  3. de invulling van de Nationale Prestatieafspraken, waarbij de voorzitter het boegbeeld van de sector en de vereniging is;

Profiel

We zoeken een inspirerende voorzitter die de nieuwe lange termijnvisie van Aedes onderschrijft en daar vanuit zijn/haar visie en achtergrond een eigen dimensie aan toevoegt. De voorzitter heeft een strategische visie op sociale huisvesting en de positie en de functie van de vereniging hierin. Hij/zij heeft inzicht en ervaring in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen. Heeft een uitgebreid publiek en privaat netwerk. Hij/ zij is een professionele bestuurder die visie heeft op de wijze waarop een vereniging vanuit alle geledingen (leden, bestuur, werkorganisatie) maximaal effectief kan opereren. Hij/zij beschikt over een actueel politiek en bestuurlijk netwerk in Den Haag.

De ideale kandidaat kenmerkt zich door de volgende combinatie van competenties:

  1. staat voor de volkshuisvestelijke zaak, is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen en netwerken en de hierbij liggende gezamenlijke uitdagingen. Weet bruggen te slaan en kan nieuwe coalities te smeden;
  2. is een netwerker/ verbinder. Weet de vereniging te verbinden en leden mee te nemen in de complexe opgaven van de sector. Heeft hierbij ook oog voor de diversiteit en deelbelangen van leden, gaat hierover in de vereniging de discussie aan en weet op een verbindende manier een stap verder te komen; combineert draagvlak met daadkracht.
  3. heeft statuur, is een boegbeeld met open uitstraling. Een verbindende teamspeler die anderen het podium kan geven. Is dienstbaar en een ‘primus inter pares’, Straalt nabijheid en benaderbaarheid uit naar de eigen leden en belanghouders;
  4. is een gedreven onderhandelaar en belangenbehartiger, opereert effectief in Den Haag; is gezaghebbend en resultaatgericht.
  5. is in staat het debat te verleggen van de politiek-bestuurlijke tafel naar de dagelijkse praktijk van de corporatie en haar huurders en vice versa;
  6. is onafhankelijk en staat boven de partijen. Is open en transparant, staat voor integriteit en heeft geen nevenfuncties die conflicteren met een de vervulling van het voorzitterschap (zoals het op enigerlei wijze verbonden zijn aan een woningcorporatie). De voorzitter is v gebonden aan de Governancecode Woningcorporaties.

Voorwaarden

Het betreft een functiecontract van minimaal 24 uur per week. Los van de omvang van het contract is deze functie in aandacht en tijd een hoofdfunctie, en is flexibiliteit in beschikbaarheid een voorwaarde. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Procedure

Aedes streeft er naar om uiterlijk op het congres van 21 november 2024 een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. In de 1e helft van september voert de commissie de gesprekken met voorgestelde kandidaten.

Aedes laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Via onze site www.gasselingsearch.nl kunt u uw interesse kenbaar maken en een motivatie en CV uploaden. Voor meer informatie kunt u bellen op 073-2032132.