Vakgroepvoorzitter NVM Business

profiel: lid NVM Business, ervaren bestuurder

Vacature voorzitter NVM Business/lid Algemeen Bestuur

 

In de voorjaarsledenvergadering van NVM Business op 31 mei 2023 neemt Sander Heidinga afscheid als voorzitter van NVM Business en daarmee ook als lid Algemeen Bestuur. Daardoor ontstaat een vacature voor 2 rollen. 

 Het NVM Business bestuur en het Algemeen Bestuur zijn op zoek naar kandidaten voor deze functies. Het heeft de voorkeur dat beide functies opnieuw door één persoon worden vervuld. Maar ook personen die slechts voor één van beide functies belangstelling hebben, worden gevraagd dit kenbaar te maken.

 Het streven is de nieuwe vakgroepvoorzitter te benoemen in de voorjaarsledenvergadering van NVM Business. De benoeming van een nieuw lid Algemeen Bestuur is gepland voor de Ledenraadsvergadering op 28 juni 2023.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur bestuurt de coöperatie NVM en richt zich daarbij op corporate niveau op onder meer beleid, strategie, financiën en (maatschappelijke) positionering van de NVM. Daarnaast oefent het Algemeen Bestuur het aandeelhouderschap uit van NVM Holding (met diverse bedrijven waaronder funda en Realworks). Het Algemeen Bestuur heeft een one tier model, bestaande uit zes niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders en drie uitvoerende bestuurders.

 

De uitvoerende bestuurders vormen het Dagelijks Bestuur en zijn ook verantwoordelijk voor de aansturing van het NVM-bureau. De niet-uitvoerende bestuurders houden deels toezicht op het Dagelijks Bestuur, adviseren het Dagelijks Bestuur en zijn deels besluitvormend. Gezamenlijk zijn ze, ieder vanuit de eigen rol, verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie.

 

NVM Business

Elk van de drie vakgroepen vult voor het eigen marktsegment het beleid van coöperatie NVM in en biedt daarbij aan haar leden ondersteuning op gebied van onder meer data, tools, producten, publicaties, kennisdeling en netwerken. De vakgroepen hebben daartoe een eigen begroting en jaarplan.

 

Bij NVM Business zijn ca. 570 ondernemingen aangesloten, met ruim 950 NVM Business-makelaars en taxateurs.

 

Rol Voorzitter NVM Business

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor:

 • Het (laten) ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van visie en strategie voor de aandachtgebieden van de vakgroep;
 • Het (laten) ontwikkelen en uitvoeren van jaarplan en begroting van de vakgroep;
 • De externe positionering van NVM Business. De 3 vakgroepvoorzitters van NVM vertegenwoordigen vanuit NVM hun discipline en leden extern;
 • Bevorderen van samenwerking en effectiviteit van het vakgroepbestuur, zowel collectief als ook de individuele bestuursleden (portefeuillehouders).

Je bent een ambitieuze NVM Business-makelaar of taxateur, bij voorkeur in een positie van directeur of beherend vennoot van, of leidinggevende binnen een NVM-businesskantoor (lid).

Je hebt een duidelijke visie op het vak en de markt. Vanuit die visie ontwikkel, implementeer en bewaak je samen met je collega- bestuursleden het beleid en de strategie van de vakgroep NVM Business, daarbij ondersteund door het NVM-bureau.

Als voorzitter ben je een boegbeeld, inspirator en een absolute verbinder, zowel intern als extern. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, empathie en aanpassingsvermogen. Je kan oplossingsgericht en strategisch denken en brengt samen met het team dingen graag verder.

Je bent een teamplayer en hebt de kwaliteit om bij complexe thema’s, samen met het bestuur en achterban, de koers voor NVM Business te bepalen en te behouden. Bij voorkeur heb je al ervaring met besturen en de dynamiek die dat met zich meebrengt.

 

Tijdens de jaarlijkse heisessie zet je samen met je collega-bestuursleden en het NVM-bureau de koers uit voor het komende jaar. Thema’s die voorbij komen hebben onder meer betrekking op data, communicatie en innovatie. Als vakgroepvoorzitter leid je de bestuursvergaderingen (maandelijks) die worden voorbereid door het NVM-bureau waar de diverse onderdelen uit het jaarplan ter info en besluitvorming aan bod komen. Je zit de Ledenvergadering NVM Business (halfjaarlijks) voor en praat samen met je collega-bestuurdersleden de leden bij over de koers en voortgang van het jaarplan. Je wordt ook gevraagd om NVM Business te vertegenwoordigen in diverse interne en externe gremia (stakeholders, overheid etc). Je bent als boegbeeld van NVM Business betrokken bij de publicaties, persberichten en lobby. Je geeft interviews om de visie vanuit NVM Business aan de leden en stakeholders over te brengen en bent aanwezig op events waar NVM Business is vertegenwoordigd.

Het tijdsbeslag van deze rol is 0,5-1 dag per week.

 

Rol Lid Algemeen Bestuur (niet-uitvoerende bestuurder)

Samen met de collega-bestuurders (uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders) ben je verantwoordelijk voor de overall strategie van de NVM. Dat is meer dan alleen een toezichthoudende rol. Je denkt en ontwikkelt mee op een grote variatie van thema’s zoals de toekomststrategie van de deelnemingen (project Venus), de herziening van financiën NVM, het besturingsmodel van de NVM en de positionering & belangenbehartiging.

De uitvoering ligt bij het NVM-bureau (de Uitvoerend Bestuurders), maar je hebt een pro-actieve rol en onderdeel van het strategische team van de NVM. Ook vertegenwoordig je de NVM als aandeelhouder bij de deelnemingen. En dat vergt een kijk op deelnemingen en aandeelhoudersposities.

Binnen het Algemeen Bestuur vervullen de niet-uitvoerende bestuurders de functie van
toezichthoudend orgaan en op onderdelen het besluitvormend orgaan. Tevens oefenen zij het aandeelhouderschap uit van NVM Holding. Bij voorkeur heb je al ervaring met besturen en de dynamiek die dat met zich meebrengt.

Als niet-uitvoerende lid van het Algemeen Bestuur:

 • Ben je samen met de andere bestuurders belast met het besturen van de NVM;
 • Geef je mede richting aan de besluitvorming op missie, visie, waarden, strategie, governance en financiën voor de NVM;
 • Leg je samen met collega-AB-leden verantwoording af aan de Ledenraad en draag je zorg voor de eenheid van bestuur;
 • Ben je het klankbord voor de uitvoerende bestuurders over hun operationele verantwoordelijkheid;
 • Draag je bij aan de besluitvorming op vraagstukken die aan het Algemeen bestuur worden voorgelegd;
 • Houd je toezicht op de voortgang ten aanzien van genomen (bestuurs)besluiten;
 • Houd je toezicht op de bedrijfsvoering, integriteit en kwaliteit van de organisatie, onder meer op gebied van financiën, governance, interne controle, risicobeheer en bedrijfsprocesomgevingen en de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten;
 • Onderhoud je een voor de NVM effectief netwerk.

Je bent de linking pin tussen de vakgroep en het AB.

Tijdens de jaarlijkse heisessie zet je samen met de collega bestuurders de koers van NVM uit. Als lid van het Algemeen Bestuur vergader je ca. 6-8 keer per jaar en leg je gezamenlijk met je collega-bestuurders verantwoording af aan het hoogste orgaan van de NVM, de Ledenraad, die ca 4 maal per jaar bijeenkomt. Naast de formele overleggen ben je ook beschikbaar als klankbord voor informeel overleg.

Voor deze rol geldt een tijdsbeslag van 0,5 – 1 dag per week.

 

Competenties

Naast de vakinhoudelijke kwalificatie zoeken we een bestuurder met de volgende kerncompetenties:

 • Strategisch denken. Beschikt over academisch denkniveau. Denkt vanuit visie en strategie;
 • Overtuigingskracht en daadkracht. Houdt de focus op de doelstellingen van de NVM. Is resultaatgericht;
 • Empathisch vermogen. Kan zich inleven in andere posities, ziet de verbinding. Kan goed luisteren;
 • Verbindend vermogen. Samenwerker, netwerker. Initieert samenwerkingen;
 • Beschikken over statuur en charisma. Is een persoon waar naar geluisterd wordt, is niet dominant maar wel aanwezig;
 • Bestuurlijk niveau. Snapt de dynamiek en de regels van de boarddroom. Kan vaardig schakelen tussen de belangen NVM breed en die van de vakgroep Business. Overziet het geheel.

 

Wat bieden we?

Een unieke kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van de NVM. Een grote professionele uitdaging met veel ontwikkelmogelijkheden. Een positie in een netwerk die ook bijdraagt aan de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

De tijdsbelasting bedraagt in totaal gemiddeld ca. 1 tot 2 dagen per week. De vergoeding is conform de geldende regeling NVM Reglement vergoedingen voor Bestuurs- en commissiewerk bedraagt per 2023 EUR 36.320 bij vervulling van beide functies gezamenlijk (exclusief reiskostenvergoeding en event. BTW). Ingeval de functies niet door één persoon worden uitgevoerd, zal de vergoeding per functie nader worden vastgesteld.

 

Meer informatie over deze functies?

NVM laat zich door Gasseling Search begeleiden bij deze procedure. Je kunt Gasseling Search bellen voor meer informatie en je sollicitatie voor 10 april 2023 sturen naar info@gasselingsearch.nl.

Wij borgen dat jouw sollicitatie discreet wordt behandeld. Na een gesprek met Gasseling bepaal je of jouw CV gecommuniceerd wordt met de selectiecommissie.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Gezien de te vervullen rol binnen de NVM is het noodzakelijk dat elk nieuw bestuurslid bereid is om de NVM Gedragscode Bestuurders te tekenen en deel te nemen aan NVM bestuurderseducatie