Twee leden Raad van Commissarissen AquaMinerals

profiel juridisch: investeringen en participaties, governance, IP beleid - profiel duurzaamheid en innovatie: kennis van circulaire economie en duurzaam ondernemen

AquaMinerals (AqM) is een innovatieve onderneming die bestemmingen zoekt voor de stofstromen die vrijkomen bij het zuiveren van water. Het ultieme doel van AqM is dat reststoffen duurzaam en volledig circulair worden ingezet.

Vanwege het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is AqM op zoek naar:

 • een commissaris met een juridisch profiel met goed gevoel voor governance , ondernemerschap, ervaring met investeringen en participaties;
 • en een commissaris met een duurzaamheid en innovatief profiel, kennis van circulaire economie en duurzaam ondernemen.

Als commissaris bij AqM draag je bij aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie.

 

AquaMinerals

AquaMinerals (AqM) is in 1995 opgericht op initiatief van de Nederlandse waterleidingbedrijven om de reststoffen die vrijkomen bij de bereiding van drinkwater nuttig in te zetten in de markt. AqM ontwikkelt en exploiteert toepassingen voor de vrijgekomen reststoffen van drinkwaterbedrijven en waterschappen. Tegenwoordig worden grondstoffen geleverd aan ruim 100 afnemers, waaronder de glas- en diervoedingsindustrie, bouwmaterialen- en minerale grondstoffenbranche, woningisolatie, agrarische sector en biogasproducenten.

AqM is uitgegroeid tot een leverancier van (secundaire) grondstoffen van formaat en volume. Dit heeft er ook toe geleid dat het Vlaamse drinkwaterbedrijf ‘De Watergroep’ zich heeft aangesloten bij AqM en gevolgd door een aantal andere waterschappen. Er worden de komende jaren meerdere nieuwe toetreders verwacht, vooral waterschappen. Deze nieuwe toetreders, in combinatie met nieuwe diensten, zullen ertoe leiden dat AqM de komende jaren naar verwachting zal groeien in omzet en organisatie.

AqM stelt zich tot doel het actief verlenen van diensten aan participanten om voor huidige en in de toekomst te verwachten grondstoffen uit ‘water’ economische en duurzaamheidswaarde te creëren. AqM wil een vanzelfsprekende partner zijn bij het ontwikkelen van functionele markten voor secundaire grondstoffen afkomstig uit de watercyclus. De afgelopen jaren richt AqM zich steeds vaker op het creëren van circulaire ketens, ofwel het (opwaarderen en) terugleveren van reststoffen aan de watersector voor nieuwe, functionele toepassingen. AqM biedt haar participanten openheid, inzicht in en invloed op zowel geld- als goederenstromen.

AqM is- op basis van juridische en fiscale motieven- als een BV opgericht, maar werkt in de dagelijkse praktijk voor de participanten als een Shared Service Center zonder winstoogmerk en voor de markt als een commerciële grondstoffenleverancier. De opbrengsten komen ten goede aan de participanten, onderzoek en ontwikkeling.

 

Corporate governance 

Aandeelhouders

AqM heeft begin 2023 negentien aandeelhouders: alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, het Vlaamse drinkwaterbedrijf De Watergroep en acht waterschappen. De aandeelhouders komen tweemaal per jaar bijeen in een AvA. De AvA is onder andere belast met benoeming van directie en de leden van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De RvC van AqM houdt toezicht op het beleid van de directeur en staat hem bij met advies. De Raad ziet toe op de financiële prestaties en ontwikkelingen, naleving van de regelgeving en risicomanagement. Daarnaast heeft de Raad ook de rol van werkgever en klankbord van de directeur.

Management en organisatie

AqM wordt geleid door directeur Drs. Olaf van der Kolk. De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC. AqM heeft 18 medewerkers (15,8 FTE) in dienst en houdt kantoor te Nieuwegein.

De kernwaarden van de organisatie zijn: (1) verbindend rondom maatschappelijk belang, (2) maatschappelijk ondernemend, (3) innovatief en (4) betrouwbaar.

 

Raad van Commissarissen 

Samenstelling

De RvC wordt samengesteld op basis van een evenwichtige verdeling van aandachtsgebieden, kennis, kunde en vaardigheden. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling qua achtergronden in het algemeen en man-vrouw verhouding in het bijzonder. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 1/1/2023:

Dhr. G.J. van Nuland Voorzitter, bestuurlijk profiel
Dhr. J.E. Janssen Vicevoorzitter, juridisch profiel
Mw. J. Spoeltman Lid, financieel profiel
Mw. M. Demmers Lid, duurzaamheid en innovatieprofiel

 

Profiel van vacante positie lid RvC: deskundigheidsprofiel juridisch

Structurele en actuele onderwerpen op het juridische vlak zijn bijvoorbeeld:

 • mogelijke investeringen en participaties van AqM in duurzame ketens;
 • doorlopende aandacht voor relatief unieke aanbestedingsrechtelijke en mededingingsrechtelijke positie van AqM;
 • ontwikkelen IP-beleid;
 • updaten levervoorwaarden (participanten aan AqM);
 • (het vermijden van) juridische geschillen.

Voor een goede uitvoering van deze rol is het van belang dat de kandidaat:

 • een gevoel voor governance heeft in relatie tot het unieke speelveld van AqM;
 • beschikt over een gezond gevoel voor ondernemerschap;
 • een sterk en voor dit profiel relevant netwerk heeft, maar niet in dienst is bij één van de huidige of mogelijke participanten van AqM;
 • analytisch sterk is en met bewaking van balans tussen betrokkenheid en distantie sturing kan geven aan de groei en strategische keuzes waarvoor AqM staat;
 • een teamplayer is;
 • onafhankelijk is en geen onverenigbare belangen, posities of relaties heeft.

Verder strekt het tot aanbeveling dat de kandidaat ervaring heeft als toezichthouder.

 

Profiel van vacante positie lid RvC: deskundigheidsprofiel duurzaamheid en innovatie

AquaMinerals is actief gericht op duurzaamheid en innovatie. Structurele onderwerpen op dit vlak zijn bijvoorbeeld:

 • het investeren e/o participeren van AqM in circulaire ketens;
 • het (mede-)ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, zoals voor reststoffen van drinkwaterbedrijven, het verwaarden van gezuiverd afvalwaterwater, gas(sen) en het terugwinnen van grondstoffen uit complex matrices;
 • het gericht initiëren van onderzoek met het doel ideeën marktrijp te maken.

Voor een goede uitvoering van deze rol is het van belang dat de kandidaat:

 • kennis heeft (op ontwikkelingen) van het beleid inzake van de circulaire economie en klimaat;
 • de AqM-organisatie en aanwezige competenties kan laten meegroeien en –ontwikkelen met de in- en externe ontwikkelingen;
 • ervaring heeft in het bedrijfsleven in de omgang met de verschillende aspecten op het gebied van de circulaire economie en circulair/duurzaam ondernemen;
 • een sterk en voor dit profiel relevant netwerk heeft bij organisaties die actief zijn in duurzaamheid en/of circulair ondernemen en niet in dienst is bij één van de huidige of mogelijke participanten van AqM;
 • analytisch sterk is en met bewaking van balans tussen betrokkenheid en distantie sturing kan geven aan de groei en strategische keuzes waarvoor AqM staat;
 • een teamplayer is;
 • onafhankelijk is en geen onverenigbare belangen, posities of relaties heeft.

Verder strekt het tot aanbeveling dat de kandidaat ervaring heeft als toezichthouder.

 

Informatie

De zittingstermijn voor deze functies is vier jaar met de mogelijkheid voor een herbenoeming van vier jaar. Het honorarium voor de functie bedraagt circa € 9.000 per jaar (2023) en zal jaarlijks worden geïndexeerd. Verder is er sprake van een passende onkostenvergoeding. Qua tijdsbeslag vergt deze functie circa 2 dagen per maand, waaronder zes reguliere vergaderingen per jaar, aangevuld met ad-hoc vergaderingen.

De benoeming van de kandidaten is voorzien voor respectievelijk juni en december van dit jaar:

 • RvC lid, juridisch tijdens AvA 16 juni 2023
 • RvC lid, duurzaamheid en innovatie tijdens AvA 14 december 2023.

AqM laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 april 2023 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van AqM vinden medio mei plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.