Raad van Commissarissen Pivot Park Holding B.V.

Profiel: LSH-sector, ervaren toezichthouder, gevoel bij privaat-publiek ondernemerschap

Wij zoeken voor het Pivot Park een lid van de RvC met op hoofdlijnen het volgende profiel:

 • Achtergrond in de sector waarbinnen Pivot Park actief is: de internationale life science industrie;
 • De kwaliteiten en ambitie om op enig moment eventueel het voorzitterschap van de RvC in te vullen.

Pivot Park
Het Pivot Park is een toonaangevende biofarmaceutische campus waar geneesmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd. Het is een vestigingsplaats voor bedrijven die met name actief zijn in onderzoek naar en ontwikkeling van medicijnen. Het terrein maakt deel uit van een grotere community in Oss die komend jaar zijn 100 jarig bestaan viert en waar ook MSD Aspen, Movianto Brown Medical en Organon zijn gevestigd. De sector vertegenwoordigd ruimt 10% van de beroepsbevolking in Oss. De banen op Pivot Park zijn voornamelijk voor hoogopgeleide mensen.

Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss zijn gezamenlijk aandeelhouder van Pivot Park Holding B.V. Beide eigenaren omarmen het concept van Pivot Park als plek voor innovatie en ecosysteemontwikkeling in biofarmacie. Afgelopen jaar heeft Pivot Park grote investeringen opgestart met de bouw van 20.000 m2 extra lab, kantoor en productieruimte om de verdere groei van bedrijven zoals Pharming, Organon, NTRC, Synaffix en Acerta mogelijk te maken.

Toekomst
Pivot Park viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Inmiddels zijn er vanuit Pivot Park 60 bedrijven actief die samen ruim 650 werknemers in dienst hebben. De samenwerking tussen deze bedrijven onderling en met bedrijven en instellingen wereldwijd gaat onverminderd door waarbij ook bij de fysieke inrichting van de campus voortdurend in beweging is. Een belangrijke investeerder in bedrijven op Pivot Park is de BOM (Brabantse Ontwikkelings- Maatschappij).

Ecosysteemontwikkeling
Het Pivot Park is een dragend onderdeel van het ecosysteem voor farma binnen de life sciences in Noord-Brabant. Pivot Park groeit door het aantrekken van startups die hier een goede broedplaats met veel know how vinden. Daarnaast biedt Pivot Park ook ‘ready to go’ vestigingsplaatsen voor farmaceutische bedrijven die een plek zoeken voor hun greenfield productielocatie. Daarvoor werkt het nauw samen met de Gemeente Oss.

Innovatie en Life long learning
Pivot Park is een bedrijventerrein dat investeert in samenwerking met hoger onderwijs en universiteit voor specifieke educatie in de geneesmiddelontwikkeling: Zo is de Venture Challenge (vanuit NWO en MINEZK) twee keer per jaar in Oss te vinden en is vorig jaar ook een lectoraat van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gestart dat zich heeft gevestigd op Pivot Park. In 2021 heeft voor het eerst een Summerschool Early Drug Discovery van de Radboud plaatsgehad en startte eerder dit jaar (2022) een minor van de HAN en Avans met als thema geneesmiddelontwikkeling. Ook worden verdere stappen gezet om postgraduate educatie te realiseren mede met hulp van het bedrijfsleven. Hiermee heeft de Campus van Pivot Park een duidelijk ander karakter dan een universiteitscampus.
Bij Pivot Park Holding BV is vastgoedmanagement een middel om tot ondernemerschap, kennisontwikkeling en valorisatie te komen waarbij de doelstelling primair is het bevorderen van innovatie en werkgelegenheid. Ook open access faciliteiten en community vorming in een prettige werkomgeving zijn naast stakeholdermanagement en heldere communicatie via de ‘socials’ essentiële onderdelen van de marketingmix.

Vastgoed, duurzaamheid en exploitatie
De campus van Pivot Park heeft een eigen milieuvergunning en is eigenaar van haar vastgoed. Pivot Park heeft de duurzaamheidsdoelen omarmd en die vertaald in een Duurzaamheidsvisie die in uitvoering is. De faciliteiten zijn state of the art en hebben een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, zoals beschreven in de Vastgoedvisie. De middelen zijn hiervoor aanwezig. Pivot Park staat bekend om de vele en goede diensten die de organisatie aan bedrijven biedt en heeft beschreven in de Servicegids. Waarmee Pivot Park een waardevolle en zekere omgeving biedt voor farma bedrijven in ontwikkeling.

 

Raad van Commissarissen

Samenstelling, taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal 4 leden. De provincie Noord-Brabant heeft het recht om twee (2) leden voor te dragen. De gemeente Oss heeft het recht om één (1) lid voor te dragen.

De Raad van Commissarissen heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn:

 • De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op de belangen van alle bij de onderneming betrokken stakeholders, waaronder met name de Aandeelhouders en de holding;
 • De Raad van Commissarissen rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid;
   • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de onderneming. Hieronder valt ook het goedkeuren van bepaalde besluiten van de directie zoals nader omschreven in de Statuten;
   • Het zorgen voor een goed functionerende statutaire directie o.a. door periodieke evaluatie van diens functioneren;
 • De klankbordfunctie is een belangrijke rol van de Raad van Commissarissen. De directie dient deze functie te initiëren, onder andere door het formuleren van thema’s en onderwerpen, zo nodig voorzien van toelichting en documentatie. In het algemeen betreft het zaken waarbij de Raad van Commissarissen zijn statutaire bevoegdheden niet hoeft uit te oefenen en waarbij de directie de adviesfunctie van de Raad van Commissarissen sec wenst te benutten;
 • Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Een lid van de Raad van Commissarissen zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid bestaat tussen zijn/haar persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en de Raad van Commissarissen dient te worden uitgesloten;
 •  Individuele leden van de Raad van Commissarissen hebben een open, betrokken opstelling en kiezen ervoor elkaar daarop aan te spreken. Daarnaast stemmen zij hun eigen gedrag af op de behoeften, doelen en prioriteiten van de onderneming;
 • Het deelnemen aan vergaderingen betekent informatie delen en gedachten uitwisselen. Elk lid draagt naar vermogen bij aan de ontwikkeling en de vorming van de Raad van Commissarissen als team. Alle leden van de Raad van Commissarissen handelen zonder last of ruggespraak.

 

Competenties leden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen beschikt als collectief over de navolgende competenties:

 • Integriteit: handhaven van sociale en ethische normen in de toezichthoudende rol;
 • Onafhankelijkheid: acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen overtuigingen en daarmee een eigen koers varen;
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aanvoelen waarin Pivot Park en haar omgeving zich bewegen, daarin een eigen opvatting hebben en deze kunnen verwoorden;
 • Conceptueel denken: zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te plaatsen en door verbanden te leggen met andere informatie;
 • Oordeelsvorming: mogelijke handelwijzen, en informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen;
 • Omgevingsbewustzijn: goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de toezichthoudende en raadgevende rol.

 

Inhoudelijke deskundigheden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen beschikt als collectief over de navolgende deskundigheden:

 • Kennis van en ervaring met de internationale life sciences industrie ;
 • Kennis van en ervaring met managen van campusorganisaties;
 • Kennis van en ervaring met commercieel vastgoed, bij voorkeur met (life sciences)-campussen;
 • Kennis van en ervaring met investeringsbeslissingen en financieel beleid, bij voorkeur van campusorganisaties;
 • Kennis van en ervaring met de werking van de gemeentelijke en provinciale overheid (bij voorkeur politiek-bestuurlijke ervaring).

We zoeken iemand uit de sector. De ideale kandidaat kan zich goed verplaatsen in de opdrachtgevers van Pivot Park en neemt de volgende specifieke achtergrond mee:

 • Ervaring met R&D, innovatie, ondernemerschap, start ups;
 • Breed netwerk, bij voorkeur ook internationaal;
 • Ervaring met toezichthoudende rollen.

Passend bij de specifieke aandeelhoudersstructuur van Pivot Park (publieke aandeelhouders) zoeken we kandidaten die de verbinding privaat-publiek kunnen leggen, de passie voelen om vanuit een publiek aandeelhouderschap een onderneming in de private markt verder te positioneren.

 

Gezien het Rooster van Aftreden is – wellicht op termijn – het Voorzitterschap van de RvC aan de orde.

 

Taken & competenties voorzitter Raad van Commissarissen
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft onder andere de onderstaande specifieke taken:

 • Het opstellen van de agenda van de Raad van Commissarissen en het afstemmen hiervan met de voorzitter van statutaire directie;
 • Het er op toezien dat alle leden van de Raad van Commissarissen tijdig de juiste informatie ontvangen;
 • Het zorgen voor een goed samenspel tussen de leden van de Raad van Commissarissen;
 • Het leiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
 • Het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de statutaire directie;
 • Het bijeenroepen van een Algemene Vergadering en het leiden van deze vergadering;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Commissarissen;
 • Het, samen met een (1) of meer leden van de Raad van Commissarissen, voeren van evaluatiegesprekken met de leden van de statutaire directie: de inhoud van de evaluatie wordt afgestemd binnen de voltallige Raad van Commissarissen;
 • Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Om deze specifieke taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de voorzitter (naast de vereisten die gelden voor het individuele lid) over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. Hij/zij heeft goed zicht op kwaliteiten van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de statutaire directie en is in staat hen op een coachende wijze te voorzien van feedback. De vele in- en externe contacten maken dat de voorzitter over zeer goede communicatieve eigenschappen moet beschikken.

Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn/haar opstelling. De voorzitter is een stimulerende factor in de Raad van Commissarissen en in de relatie naar anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen als een team functioneert. De voorzitter is als geen ander in staat de samenhang tussen de diverse beleidsaspecten te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen. Hij/zij beschikt over levenservaring en heeft gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij geeft in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen ruimte aan de overige leden, waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt. Hij/zij verliest hierbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. De voorzitter is bovendien stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden
Het honoreringsniveau is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat, maar zal marktconform zijn, passend bij een organisatie met publieke aandeelhouders. Daarnaast worden aan de functie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend.

Pivot Park laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande knop (inclusief actueel CV). De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.

Bij een bindende voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen door de desbetreffende Aandeelhouder wordt deze voordracht getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit. Een integriteitsscan maakt onderdeel uit van de procedure.