Raad van Commissarissen BrabantRing bv i.o.

Profiel: behartiging publieke belang, telecomsector, strategische visie

Inleiding
Moderne digitale toepassingen stellen hoge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid van digitale verbindingen. Om dit te faciliteren willen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden (Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch) in samenwerking met Breedband Regio Eindhoven (BRE) een eigen gesloten netwerkverbinding ontwikkelen: BrabantRing.

De BrabantRing maakt mogelijk dat bedrijven, instellingen en overheden in Noord-Brabant rechtstreeks met elkaar kunnen verbinden. Met rechtstreeks wordt bedoeld dat koppeling op laag 2 (Ethernet)-niveau over met name glasvezelinfrastructuur wordt gerealiseerd. Op deze wijze wordt het veiliger en betrouwbaarder delen van data, indien gewenst zonder tussenkomst van het Internet en Internet Service Providers, mogelijk. BrabantRing koppelt hiertoe bestaande digitale verbindingen van verschillende aanbieders aan elkaar en verzorgt daarover digitale dataverbindingen.

Elke organisatie met een aansluiting op de BrabantRing kan door middel van de BrabantRing marktplaats toegang krijgen tot een breed aanbod van ICT-diensten. Deze functionaliteit van de BrabantRing noemt men de digitale marktplaats. Op de digitale marktplaats komen vraag en aanbod bij elkaar en worden o.a. maatschappelijke instellingen, bedrijven, gemeenten en dienstaanbieders digitaal en veilig en met elkaar verbonden.

Alle instellingen, bedrijven en overheden die samenwerken met partners buiten hun eigen bedrijfsvestiging, maar ook tussen verschillende vestigingen van de eigen organisatie, hebben profijt van een voorziening als de BrabantRing. Denk hierbij aan:

 • zorgorganisaties (zoals ziekenhuis, thuiszorg, revalidatiecentra, apotheken, GGD)
 • onderwijsinstellingen (zoals basisonderwijs, universiteiten, hogescholen, speciaal onderwijs)
 • (semi-)overheidsinstellingen (zoals gemeentes, provincie, waterschappen, veiligheidsregio’s)
 • bedrijfsleven (zoals midden- en kleinbedrijf, industrie, dienstverlening)
 • lokale coöperaties, verenigingen en andere initiatieven (zoals woningcorporaties)

 

BrabantRing bv i.o.
BrabantRing is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden, en bouwt verder op het bestaande ecosysteem van de marktplaats en interconnectie wat in de afgelopen jaren is opgebouwd door de Eindhoven Fiber Exchange (EFX). EFX is een 100% dochter van de non profit-organisatie Breedband Regio Eindhoven (BRE). In BRE-EFX werken al 17 jaar maatschappelijke organisaties in de regio Eindhoven samen. BrabantRing bv i.o. stelt tot doel om de functionaliteit van de EFX op te schalen naar de andere B5-steden, vervolgens naar de M7-gemeenten en daarna naar alle Brabantse gemeenten zodat de dienstverlening Brabant-breed beschikbaar komt.

De provincie en de B5 verwerven samen een meerderheidsbelang (51%) in de nieuw op te richten BrabantRing bv i.o. waar het deel van BRE (49%) wordt ingebracht. De toekomstige aandeelhouders benoemen de raad van commissarissen die bestaat uit 3 personen. Hiervan dragen Aandeelhouders A (Provincie en B5-gemeenten) commissaris A voor en aandeelhouders B (BRE) commissaris B. Commissaris A en B dragen gezamenlijk een voorzitter, commissaris C, voor. De Commissarissen worden door de AVA benoemd. De Bestuurder wordt door de RvC ter benoeming voorgedragen en aangesteld door de AVA. De Bestuurder, Raad van commissarissen en de Algemene vergadering van Aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor de governance en voor een goede balans tussen bestuur en toezicht.

De nieuw op te starten onderneming kent een relatief kleine organisatie met een stevige Brabant brede groeiambitie. BrabantRing opereert in een dynamische markt van innovatie en technologiebedrijven en kenmerkt zich door een complex stakeholdersveld van overheden en maatschappelijke instellingen. De klantenkring bestaat uit een groot aantal maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven die voor hun cruciale bedrijfsprocessen vertrouwen op de diensten van BrabantRing. Als dusdanig biedt BrabantRing diensten die essentieel zijn voor maatschappelijke en economische continuïteit van organisaties en bedrijven en voor de ontwikkeling van de diverse regio’s binnen de provincie Noord-Brabant.
De toekomstige raad van Commissarissen zal bestaan uit in totaal 3 leden en de aandeelhouders hebben Gasseling Search ingeschakeld om bij de werving en selectie te ondersteunen.

 

Profiel
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onderneming en is voorts belast met de in de statuten en de wet uitdrukkelijk aan de RvC opgedragen taken. De RvC staat de bestuurder met advies terzijde en vervult (desgewenst) een rol als sparringpartner en ambassadeur van BrabantRing en kan hiervoor flexibel tijd voor vrijmaken. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de RvC. Voor Commissaris A geldt in het bijzonder dat hij of zij in het bijzonder toeziet op de behartiging van het publieke belang van BrabantRing.

De RvC-leden hebben samen een brede ondernemings- en maatschappelijke ervaring en hebben ervaring hoe een klein bedrijf (lees start-up) in een relatief complexe omgeving werkt. De aandeelhouders streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit en ook past binnen de geformuleerde strategische functie van de organisatie.

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat een ruime ervaring voorhanden is op de onderstaande gebieden, die in feite een afspiegeling zijn van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming en waarmee getracht wordt recht te doen aan de uitdagingen waarvoor de onderneming zich in de volgende jaren geplaatst ziet.

Onderstaande aandachtspunten dienen binnen de Raad van Commissarissen door één of meer leden te worden afgedekt. Een commissaris kan meerdere aandachtsgebieden hebben.

A. Algemeen management
De commissaris heeft ruime ervaring opgedaan met het ondernemen en managen van o.a. start-ups, kleine organisaties met impact, en/of (middel-)grote ondernemingen en instellingen. Bij voorkeur als lid/voorzitter van een raad van bestuur of raad van toezicht. Hij/zij bezit een uitstekend strategisch inzicht en is in staat de reikwijdte van genomen beslissingen op de onderneming en haar stakeholders in te schatten. Door middel van zijn/haar brede ervaring is hij/zij in staat een coachende en controlerende rol te vervullen in het veelvuldige contact met de bestuurder.

B. Financieel economisch
De commissaris met dit aandachtsgebied bezit ruime ervaring op het gebied van de ondernemingsfinanciering, business control procedures, toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in administratieve en bedrijfsvoering processen, risicomanagement en corporate governance. Hij/zij heeft deze ervaring bij voorkeur opgedaan als financieel directeur bij een (middel-)grote onderneming of maatschappelijke organisatie.

C. Technologie, informatiebeveiliging en regelgeving
De commissaris met dit aandachtsgebied heeft een brede ervaring in de telecomsector en heeft bij voorkeur expertise en ervaring op het gebied van breedbanddiensten, glasvezelnetwerken, marketing nieuwe media en/of e-dienstverlening. Daarbij heeft hij/zij kennis van compliance, informatiebeveiliging en het onderkennen van risico’s in telecom. Ook is deze commissaris in staat de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen op het gebied van telecom en connectiviteit te beoordelen en waar mogelijk te vertalen naar de diensten van BrabantRing.

D. Afnemers
De commissaris met dit aandachtsgebied heeft ruime ervaring opgedaan in maatschappelijke organisaties. Hij/zij is in staat het afnemersbelang van klein- en grootgebruikers in te passen in het ondernemingsbelang en mede richting te geven aan het te voeren beleid dienaangaande.

E. Bestuurlijk
De commissaris met dit aandachtsgebied is goed op de hoogte van de (bestuurlijke) ontwikkelingen in Noord-Brabant en Nederland en heeft een brede oriëntering in de samenleving. Met speciale aandacht voor de positie van de aandeelhouders heeft hij/zij uitstekende contacten in bestuurlijk Nederland en is in staat snel deuren te openen.

 

In aanvulling op bovenstaand profiel hebben de ideale kandidaten de volgende achtergrond:

 • Is een bestuurder met strategisch en conceptueel inzicht en veel gevoel voor moderne governance;
 • Heeft ervaring met het opstarten en door ontwikkelen van relatief kleine zakelijke organisaties met een grote impact, een stevig stakeholdersveld in een innovatieve en dynamische omgeving;
 • Heeft affiniteit met de verschillende regio’s in Brabant waar BrabantRing haar toekomstige activiteiten heeft, weet wat er speelt en beschikt over een relevant netwerk in het domein waarin BrabantRing opereert;
 • Is geen lid van het college of de gemeenteraad van een van de deelnemende gemeenten en is geen lid van het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie.

 

De gewenste kandidaat beschikt over de volgende competenties

 • Is een strateeg en conceptueel denker;
 • Beschikt over analytisch vermogen en is communicatief vaardig;
 • Is onafhankelijk en beschikt over de stevigheid om de belangen van BrabantRing te behartigen;
 • Is klankbord en kritisch sparringpartner van de bestuurder;
 • Beweegt zich makkelijk in de relatie met externe stakeholders en is in staat om contact met alle publieke en private aandeelhouders en maatschappelijke organisaties te onderhouden. Hij of zij is in staat om op evenwichtige wijze contact met de publieke aandeelhouders (provincie en gemeente ‘s Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) te onderhouden;
 • Heeft een goede naam en reputatie.

 

Beloning
De vergoeding voor de RvC-leden zal passend zijn bij het maatschappelijk karakter van het initiatief BrabantRing. Voor de belangrijke opstartfase worden ondernemende commissarissen gezocht. De beloning zal aansluiten bij de fase waarin de organisatie zich bevindt en in de eerste termijn, de grotere opgave van de opstartfase reflecteren.

 

Informatie
BrabantRing laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen met onderstaande knop. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen of Marcel Gasseling op 073-2032132.