President-Commissaris N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Profiel: afval, grondstoffen, circulariteit en governance

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is één van de grote slibverwerkers in Nederland.
De aandeelhouders zijn vijf waterschappen. SNB werkt op een landelijke schaal. De huidige President-Commissaris verlaat – na twee termijnen – conform het rooster van aftreden eind 2020 de organisatie. Naast de invulling van deze vacature speelt voor SNB ook een wijziging van de governance structuur: de huidige Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een onafhankelijke President-Commissaris en vijf commissarissen die gelieerd zijn aan de vijf aandeelhoudende waterschappen. De nog te vormen nieuwe RvC bestaat uit een President-Commissaris en minimaal twee onafhankelijke leden.

Kernactiviteiten

Afvalwater wordt in Nederland verzameld via het rioolstelstel dat wordt beheerd door de gemeenten. Aan het einde van het rioolstelsel wordt het afvalwater zodanig gezuiverd dat het op het oppervlakte geloosd mag worden. Dit gebeurt in regionale waterzuiveringsinstallaties die worden beheerd door waterschappen, waarbij waterschappen naast het zuiveren van het afvalwater ook energie en grondstoffen terugwinnen. Bij deze zuiveringen komt zuiveringsslib als afval vrij. Dit zuiveringsslib bevat positieve stoffen (energie en meststoffen) en negatieve stoffen (o.a. metalen, medicijnenresten, ziekteverwekkers, hormonen en microplastics).

De kernactiviteit van SNB is het optimaal verwerken van dit zuiveringsslib. Optimale verwerking betekent voor SNB dat SNB continu zuiveringsslib verwerkt, waarbij de positieve stoffen in het zuiveringsslib worden hergebruikt en de negatieve stoffen worden vernietigd of verwijderd.

SNB exploiteert hiertoe een slibverwerkingsinstallatie (SVI) op het industrie- en haventerrein in Moerdijk. SNB is hoofdzakelijk actief op de Nederlandse communale zuiveringsslibmarkt en in beperkte mate op de Nederlandse industriële zuiveringsslibmarkt.

 Aandeelhouders

SNB is een naamloze vennootschap, die zetelt in Moerdijk, waarvan de aandelen worden gehouden door vijf waterschappen. Deze waterschappen zijn: waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Scheldestromen, en waterschap Vechtstromen. Deze waterschappen leveren tevens hun zuiveringsslib aan bij SNB. Naast de algemene vergadering wordt tussen SNB en de aandeelhouders regelmatig op allerlei niveaus overleg gevoerd om te komen tot een maximale afstemming in de afvalwaterketen.

Visie en missie

Zuiveringsslib komt voort uit het reinigingsproces van afvalwater. Het gereinigde water wordt zo weer geschikt gemaakt voor hergebruik. SNB heeft de volgende visie op zuiveringsslib: Zuiveringsslib speelt een belangrijke rol als adsorbens van verontreinigingen uit het afvalwater, zoals hormonen, pathogenen, microplastics, zware metalen en dergelijke. SNB wil voorkomen dat deze verontreinigingen bij de verwerking alsnog in het milieu belanden. Zuiveringsslib bevat nutriënten die nodig zijn voor de productie van voedsel. Het terugwinnen en het zo hoogwaardig mogelijk toepassen van deze voedingsstoffen draagt bij aan een duurzame samenleving. In zuiveringsslib is energie aanwezig. Deze energie kan gebruikt worden, zodat het gebruik van fossiele brandstoffen voorkomen wordt.

Op basis van bovenstaande visie is SNB van mening dat de slib(eind)verwerking moet voldoen aan de volgende criteria: (1) aanvaardbare verwerkingskosten, (2) betrouwbaarheid, (3) hergebruik van grondstoffen, (4) energie-efficiency en (5) minimale verspreiding van milieugevaarlijke stoffen. Het is derhalve de missie van SNB om een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen te vervullen, door zuiveringsslib continu te verwerken met maximale terugwinning van energie en grondstoffen, tegen de laagste ketenkosten en met minimale emissies naar het milieu.

Kernwaarden

De kernwaarden die SNB hanteert in haar handelen zijn: betrouwbaarheid, innovatie, betrokkenheid, transparantie en veiligheid.

Strategie

In 2016 hebben de aandeelhouders ingestemd met een ondernemingsplan voor de periode 2016 tot en met 2020. De drie belangrijke, met elkaar samenhangende, strategische doelstellingen uit dit plan zijn (1) het bezet houden van de SVI door samenwerking, (2) innoveren vanuit een solide basis en (3) de verdere verduurzaming van de slib(eind)verwerking. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2021 tot en met 2026. Dit ondernemingsplan zal in het najaar van 2020 ter vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Wijziging governance

De reden voor de wijziging van de governance is de volgende: De gelieerde leden ervaren dat de vertegenwoordiging vanuit de aandeelhouders in de raad spanning oplevert tussen het dienen van het belang van de onderneming en dat van de aandeelhouders. Een onafhankelijke RvC past beter en zorgt voor een meer bedrijfsmatig en inhoudelijk toezicht op de Directie. De belangen van de aandeelhouders dienen vanuit de algemene vergadering van aandeelhouders zeker te worden gesteld.

Raad van Commissarissen en taken President-Commissaris

In artikel 27 lid 1 van de statuten is aangegeven dat de RvC tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Vanuit de RvC wordt een President-Commissaris benoemd. Buiten de hierboven beschreven algemene taken van de RvC, heeft de President-Commissaris de volgende aanvullende taken:

 • Het voorzitten van de RvC-vergaderingen en algemene vergaderingen;
 • Zorgdragen voor goed functioneren van de RvC, inclusief het bewaken dat jaarlijks een zelfevaluatie van de RvC plaatsvindt;
 • Zorgdragen voor transparantie in en verantwoording over het functioneren van de RvC; Signaleren van tegenstrijdige belangen van de leden van de RvC;
 • Coördineren van een team commissarissen met verschillende disciplines en karakters; Voeren van beoordelingsgesprekken met de Directie;
 • Bewaakt dat de RvC en Directie voldoende geschoold zijn;
 • Bewaken van de kwaliteit van de communicatie tussen de Directie en RvC;
 • Bewaken van de kwaliteit van de communicatie tussen de Directie en aandeelhouders; Bewaken van de kwaliteit van de communicatie tussen de Directie en ondernemingsraad.

Naast de reguliere voorzitterstaken liggen er een aantal concrete opdrachten voor de te benoemen President-Commissaris:

 • De nieuw in te richten governance is uiteraard met alle betrokken belanghebbenden afgestemd en besloten. Maar zeker de eerste periode zullen de betrokken bestuurders en aandeelhouders de gewenste herijkte -relaties en samenwerking moeten ervaren en invullen. De President-Commissaris (die ook voorzitter van de AvA is) zal met zijn/haar brede ervaring en bestuurlijke sensitiviteit als klankbord, coach en technisch voorzitter een belangrijke rol spelen in het realiseren van het gewenste resultaat en daarmee het draagvlak van de wijziging;
 • SNB stelt binnenkort een nieuw ondernemingsplan vast (zie hierboven). Het is uiteraard aan de Directie om deze strategie te realiseren. De President-Commissaris is het primaire klankbord voor de Directie en heeft bij voorkeur een relevant netwerk waarmee hij/zij desgewenst ingangen kan realiseren voor de Directie.

Samenstelling en competenties van de RvC

Volgens de statuten, artikel 20, bestaat de RvC uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. Ter bevordering van de onafhankelijkheid van de RvC zijn in de statuten, artikel 23, een zestal kwaliteitseisen opgenomen waaraan een commissaris moet voldoen. In aanvulling op deze kwaliteitseisen wordt bij de samenstelling van de RvC rekening gehouden met een diverse samenstelling van de RvC, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ten minste 30% van de RvC-leden vrouw is en ten minste 30% man.

Algemene competenties

 • De RvC dient te kunnen functioneren als team. Het is belangrijk dat ieder lid van de RvC en dus iedereen die voor benoeming of herbenoeming wordt aanbevolen, past in het bestaande gezelschap. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van de RvC. Een constructief kritische opstelling wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere verbondenheid met de vennootschap heeft of wil aangaan;
 • Gelet op de missie en taakvelden van SNB en de context waarin zij opereert, is het essentieel dat de RvC aan het perspectief van de aandeelhouders voldoende betekenis geeft. Aantoonbare kennis en ervaring met publieke organisaties, bij voorkeur met waterschappen of bedrijven is daarom voor alle leden een vereiste;
 • De RvC dient als collectief te kunnen beschikken over deskundigheid, zoals hieronder weergegeven. Het is overigens niet de bedoeling dat deskundigheid van een individu op een bepaald terrein ertoe leidt dat deze persoon daar ‘eigenaar’ van wordt. In de praktijk wordt de RvC ook geconfronteerd met aspecten van vraagstukken die niet direct kunnen worden gelinkt aan onderstaande deskundigheidsgebieden;
 • De kennis en ervaring van de RvC als geheel dient te borgen dat ook ten aanzien van deze aspecten voldoende beoordelingsvermogen aanwezig is.

Aanvullende competenties President-Commissaris

In aanvulling op het bovenstaande dient de President-Commissaris te beschikken over de volgende competenties:

 • Voorzittersvaardigheden;
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Verbindende kwaliteiten.

De ideale kandidaat is een door de wol geverfde inspirator en een motivator richting overige leden van de RvC en de Directie.

Deskundigheid RvC

Binnen de RvC is deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden:

 1. Actuele kennis van de afvalmarkt en in het bijzonder de slibmarkt;
 2. Duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 3. Technische kennis ten aanzien van de exploitatie van proces technische installaties, bij voorkeur afvalverbrandingsinstallaties;
 4. Financieel/economisch en juridisch;
 5. ICT, bij voorkeur ten aanzien van procesbesturingssystemen; en
 6. Organisatieontwikkeling.

Specifiek deskundigheid President-Commissaris

Qua inhoudelijke achtergrond zoeken we kandidaat die:

 • Enige kennis hebben van de afvalsector, recycling en grondstoffen;
 • Beschikken over een netwerk rond het Ministerie van I&M en de politiek;
 • Bekend zijn met de wereld van Waterschappen;
 • Affiniteit hebben met technologisch georiënteerde ondernemingen.

Verwachte tijdsbesteding

De verwachte tijdsbesteding is gebaseerd op de WNT-normering en komt uit op:

 • President-Commissaris: gemiddeld 4 dagdelen per maand;
 • Overig leden raad van commissaris: gemiddeld 3 dagdelen per maand.

Informatie

SNB laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 28 augustus een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.