President-Commissaris Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (gesloten)

Profiel: stakeholdermanagement, ondernemerschap, breed netwerk

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Noord-Brabant. De BOM werd in 1983 opgericht door de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Ministerie EZ&K).

Op basis van het rooster van aftreden zal de huidige President Commissaris, de heer Penning de Vries, in de het 2e kwartaal 2021 opgevolgd worden. De benoeming gaat op voordracht van de Provincie Noord-Brabant.

Positionering en activiteiten
De BOM is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. De organisatie kent daarbij geen commerciële doelstellingen maar richt haar dienstverlening op het duurzaam versterken van de Brabantse economie. In financieel/economisch – maar ook in maatschappelijk opzicht. De BOM is hierdoor in staat een onafhankelijke positie in te nemen.
Inmiddels is de Brabantse economie een belangrijke nationale bron van innovatie en economische groei. Met een maakindustrie op topniveau en een kenniseconomie van wereldklasse behoort Brabant zelfs tot de snelst groeiende regio’s van Europa. De uitdaging voor Brabant en daarmee ook de BOM ligt niet meer bij de problemen van vandaag maar juist bij het kunnen realiseren van de kansen van morgen.

De BOM bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. Ze delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleert de BOM innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpt de BOM Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland. De BOM gaat voor meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een sterke concurrentiepositie voor Brabant in de wereld. De BOM heeft haar werkingsgebied vooral in de provincie Noord-Brabant, maar heeft in de context van het nationale innovatiebeleid steeds meer interactie met Ministerie EZ&K, andere ROM’s (Regionale Ontwikkelmaatschappijen) en bijvoorbeeld Techleap. Deze interacties zullen in de toekomst intensiever worden.

Naast de gerichte dienstverlening aan de klantsegmenten vormt ecosysteemontwikkeling een kerncompetentie van de BOM. Samen met regionale, nationale en soms internationale partners (kennisinstellingen, overheden, bedrijven) worden economisch relevante trends en (markt)ontwikkelingen verkend en geanalyseerd. Op basis van deze signaalfunctie draagt de BOM bij aan de strategische kansen en ambities voor de Brabantse economie van morgen. De opvattingen van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van EZ&K over het te voeren nationaal en regionaal economisch beleid zijn voor de BOM mede richtinggevend. Gezien de grote rol die de EU speelt op het gebied van (funding van) innovatie, geldt ook dat de relatie met relevante entiteiten in EU verband, belangrijker wordt.

De groepsstructuur van de BOM is privaatrechtelijk georganiseerd waarbij BOM Holding B.V. de functie als houdstermaatschappij kent. De verschillende bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in
13 (in)directe dochterondernemingen. De provincie Noord-Brabant is enig aandeelhouder van BOM Holding B.V. (100% eigendom). Binnen de groepsstructuur is het aandeelhouderschap van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en van BOM Capital I B.V. gezamenlijk belegd bij BOM Holding B.V. (50,1%) en het Ministerie van EZ&K (49,9%). De Raad van Commissarissen (RvC) van deze BV’s vormt een personele unie met de RvC van BOM Holding B.V. De financiering van de bedrijfsactiviteiten vindt plaats door enerzijds toekenning van exploitatiesubsidies vanuit zowel de provincie Noord-Brabant en Ministerie van EZ&K (als subsidiënten) en door kostendekking vanuit de investeringsfondsen. Te voorzien is verder dat de funding van de BOM, waar nu in grote mate door de provincie Noord-Brabant in voorzien wordt, voortdurend onder het vergrootglas zal komen te liggen.

De Raad van Commissarissen (RVC)
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het door het bestuur beoogde en gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden dochterondernemingen. Daarnaast staat de RvC het Bestuur met raad en advies ter zijde. De RvC houdt daarbij specifiek toezicht op de naleving van de interne procedures die door het bestuur zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De RvC is werkgever van het bestuur van de BOM.

Omvang
De RvC zal in beginsel zijn samengesteld uit drie en maximaal vijf natuurlijke personen waarbij de provincie Noord-Brabant benoemingsrecht heeft voor minimaal twee leden en het Ministerie van EZ&K het benoemingsrecht heeft voor een lid. De benoeming van een eventueel vijfde lid is voorbehouden aan de RvC, na voorafgaande afstemming van het profiel met beide aandeelhouders.

Lidmaatschap van de RvC is niet mogelijk voor:

 • Bestuurders van – en/of personen in dienst van regionale of lokale (Brabantse) overheden of aan de regionale overheid gelieerde organisaties (bv. bestuursorganen of deelnemingen);
 • Personen in dienst van de BOM of van een van de BOM afhankelijke vennootschap.
  Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is mogelijk.

Kennis en vaardigheden
Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de Raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (inter)nationale ervaring betreffende:

 • Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van foreign investment-ontwikkelingen (acquisitie en verankering buitenlandse ondernemingen);
 • Vraagstukken waar innovatieve en ambitieuze MKB-ondernemingen mee worden geconfronteerd bij de groei en internationalisering van hun ondernemingsactiviteiten;
 • Het functioneren van venture capital of fonds- c.q. projectinvesteringen en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
 • Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
 • Bekend te zijn met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen samen over een relevant (regionaal) netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de bijdrage die de BOM hieraan kan leveren. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de rol en het functioneren van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Binnen de RvC zijn ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig:

Algemeen management
Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvC. Verderop in dit profiel wordt deze kwaliteit verder uitgewerkt.

Kennisvalorisatie en gebiedsontwikkeling
Het functioneren van de BOM op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven vergt vooral adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming, valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa) en innovatieve werklocaties (o.m. campusbeleid). De op dit gebied deskundige commissaris(sen) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein.

Financiële deskundigheid
Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvC ingevuld door één (of meer) commissaris(sen) die ruime ervaring heeft/hebben in een eindverantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven op gebied van business en financial control. Bij voorkeur als financieel directeur van een (middel)grote onderneming. Voorts strekt bekendheid met het veld van de private kapitaalmarkt tot aanbeveling.

Overheidsorganisaties
Een van de commissarissen is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Hij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling.

Persoonlijke kwaliteiten
Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Analytische denken en is in staat tot een goede oordeelsvorming te komen;
 • Is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de BOM te beoordelen;
 • Beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de BOM;
 • Is bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden;
 • Is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. De commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden;
 • Is in staat om zich te laten leiden door het belang van de BOM en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen;
 • Is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef;
 • Is bereid tot het afleggen van een (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Team
Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. De BOM – hoewel niet verplicht – volgt de Nederlandse Corporate Governance Code voor goed ondernemingsbestuur. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code. Op initiatief van de voorzitter van de RvC vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de RvC plaats.
Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvC vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd, afkomst en achtergrond.

Profiel voorzitter (m/v)
Naast de hierboven beschreven algemene uitgangspunten voor de hele RvC gelden voor de Voorzitter daarnaast specifieke kwaliteiten.

Ondernemerschap, management, bestuur
De voorzitter heeft ervaring opgedaan met het ondernemen en managen van ondernemingen en is bij voorkeur actief als lid/voorzitter Raad van Bestuur van een (middel) grote onderneming in Nederland danwel heeft ervaring op hoogste bestuurlijke niveaus passend in het gewenste profiel.

Toezichthouder, relatie met bestuur
Hij /zij dient een uitstekend strategisch inzicht te hebben en in staat te zijn de reikwijdte van de genomen beslissingen op de onderneming en het betrokken personeel goed in te schatten. Op basis van brede ervaring en het (inter)nationale netwerk van contacten is hij/zij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met het bestuur. Tot besluit is hij/zij in staat om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de BOM te voorzien.

Eigentijdse stijl van opereren
De voorzitter beschikt over zodanige eigenschappen dat hij leiding kan geven aan de RvC en de AvA. Daarnaast is hij/zij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met het Bestuur. Maar ook als leider van het RvC-team.
Tevens is hij in staat – indien gewenst – een intermediaire rol te vervullen tussen de BOM en haar aandeelhouders en opdrachtgevers/subsidienten. Hij heeft een sterk ontwikkeld gevoel om de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de BOM en haar medewerkers in te schatten evenals het effect van de beslissingen op de posities van de bij de BOM betrokken stakeholders.

Samengevat zoeken we iemand met de volgende competenties:

 • Leiderschapskwaliteiten;
 • Verbinder en motivator;
 • Coachende kwaliteiten;
 • Empathie, gevoel voor cultuur van de organisaties waarmee hij te maken krijgt.

Doelgroep en stakeholdersveld BOM
Voor deze vacature zoeken we kandidaten met de volgende specifieke accenten:

 • Sterke relatie met en/of verankering in Brabant;
 • Affiniteit met publiek aandeelhouderschap;
 • Affiniteit met overheden;
 • Breed netwerk in de industrie, Den Haag, Brainport, Brussel; Kennis van de voor de BOM relevante sectoren (high-tech/ agro/ life-science/ biobased/ digitalisering); Gevoel bij de grote internationaal opererende bedrijven maar ook bij het scale-up domein;
 • Visie op eco-systeemontwikkeling.

Informatie
De Provincie Noord-Brabant/BOM laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.