Lid TZO (Toezichthoudend Orgaan) North Sea Port

Profiel: toezichthouder, financieel zwaargewicht, zakelijke achtergrond, publiek-privaat, Europese context

North Sea Port zoekt een onafhankelijk lid voor het Toezichthoudend Orgaan (TZO) met een financiële en zakelijke achtergrond; tevens beoogd voorzitter van de audit- en remuneratiecommissie.

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen aan de Noordzee tot in Gent in België. De ligging, multimodaliteit en diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke Europese haven: de op twee na belangrijkste wat betreft toegevoegde waarde en de tiende op het vlak van goederenverkeer.

North Sea Port SE is in 2018 ontstaan uit een fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaams/Belgische Havenbedrijf Gent. North Sea Port heeft acht publieke aandeelhouders. Langs Nederlandse kant zijn dat de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Langs Vlaamse kant gaat het om de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen.

Met het strategische plan ‘Connect 2025’ heeft North Sea Port de ambitie geformuleerd om het grensoverschrijdende havengebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Speerpunten hierin zijn: Inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis.

 

Toezichthoudend Orgaan*

Om toezicht te houden op de belangrijkste beslissingen van North Sea Port, is er een toezichthoudend orgaan opgericht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep dragen elk 4 leden voor. Van de vier Nederlandse leden zijn er twee onafhankelijk en twee met een politiek mandaat.

Er zijn twee commissies te weten de remuneratie- en auditcommissie. Eind juni 2022 ontstaat er een vacature in het TZO door het terugtreden van een onafhankelijk Nederlands lid, tevens beoogd voorzitter van de remuneratie- en auditcommissie.

Het TZO heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daaraan verbonden Holding.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het TZO zijn:

 • het TZO toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op de belangen van alle bij de onderneming betrokken stakeholders, waaronder met name de Aandeelhouders;
 • het TZO rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid;
  • het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de onderneming. Hieronder valt ook het goedkeuren van bepaalde besluiten van de directie zoals nader omschreven in de Statuten;
  • het zorgen voor een goed functionerende statutaire directie o.a. door periodieke evaluatie van diens functioneren;
 • de klankbordfunctie is een belangrijke rol van het TZO. In het algemeen betreft het zaken waarbij het TZO zijn statutaire bevoegdheden niet hoeft uit te oefenen en waarbij de directie de adviesfunctie van het TZO sec wenst te benutten;
 • het functioneren van een lid van het TZO wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Een lid van het TZO zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid bestaat tussen zijn/haar persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en het TZO dient te worden uitgesloten.

 

Auditcommissie*

Tot de aandachtspunten van de auditcommissie behoren:

 • de financiële verslaglegging, financiële informatieverschaffing en jaarrekening;
 • de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen waaronder de naleving van de relevante wet- en regelgeving, de werking van de gedragscode en de toepassingen van informatie en communicatietechnologie (ICT);
 • Het financieel beleid en het beleid van de vennootschap m.b.t. tot investeringen en financiering;
 • Het controleplan van de externe accountant, de bevindingen vanuit de controle en de follow-up van de bevindingen en ook de selectie van de externe accountant en evaluatie van de samenwerking.

* Verdere details zijn uitgewerkt in het reglement voor Toezichthoudend Orgaan en Auditcommissie

 

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • beschikt over kennis en ervaring in corporate finance in grote organisaties, bij voorkeur binnen een internationale/ Europese context;
 • heeft financiën als hoofdtaak, bij voorkeur RA-accountant, en ervaring met corporate governance praktijk;
 • heeft ervaring met financierings- en investeringsvraagstukken en beschikt over een stevige zakelijke achtergrond;
 • heeft ervaring in een complex veld van stakeholders: publieke aandeelhouders, commerciële bedrijven en maatschappelijke doelstellingen’;
 • heeft ervaring met het beheer van een omvangrijke vastgoedportefeuille, infrastructurele vraagstukken, onderhouds- en verduurzamingsvraagstukken, huisbaasfunctie;
 • heeft affiniteit met ICT, data en digitalisering en cybersecurity vraagstukken;
 • heeft ervaring als sparringpartner, coach en gesprekspartner voor bestuurders.

 

In aanvulling op bovenstaand profiel hebben de ideale kandidaten de volgende achtergrond:

 • sterke persoonlijkheid, standvastig en met een zekere zakelijke vastberadenheid;
 • is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de holding en de met haar verbonden ondernemingen te beoordelen;
 • beschikt over het vermogen om niet alleen vanuit beheer en verantwoording maar ook vanuit ondernemen, ontwikkelen en investeren te redeneren;
 • weet om te gaan met een bedrijfsvorm waarin de Holding zelfstandig opereert in een commerciële omgeving van haven en industrie binnen een maatschappelijke omgeving en met publieke verantwoordelijkheid;
 • heeft het vermogen om te kunnen luisteren en energie te geven aan het management van het bedrijf en voor de uitdaging te zorgen die de basis kan vormen voor innovatief denken;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft voldoende mate van beschikbaarheid (tijdsbeslag geschat op halve dag in de week)

 

Arbeidsvoorwaarden

Het honoreringsniveau is marktconform, passend bij een organisatie met publieke aandeelhouders. Daarnaast worden aan de functie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend.

Leden van het TZO worden benoemd voor een periode van vier jaar met de optie om eenmaal te verlengen met nog vier jaar. Een rooster van aftreden wordt gehanteerd.

 

Informatie

De Nederlandse aandeelhouders van North Sea Port laten zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 16 mei een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande sollicitatieknop. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van North Sea Port vinden in de laatste week van mei plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met René Hanssen 073-2032132.