Lid RvT Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Oost-Brabant

Ervaren toezichthouder met bestuurlijk trackrecord in de zorgsector

Jeugdbescherming Brabant (JBB) staat voor veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituaties. JBB draagt bij aan het veilig opgroeien van kinderen en jongeren in Noord-Brabant en voert de jeugdbeschermingsmaatregelen, zoals onder meer ondertoezichtstelling en voogdij, uit en valt onder toezicht van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. JBB werkt nauw samen met Veilig Thuis Oost-Brabant (VTOB). VTOB is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. JBB en VTOB hebben een personele unie voor bestuur en toezicht en delen een aantal backoffice functies. De RvT van JBB en VTOB is op zoek naar een lid voor de RvT met het aandachtsgebied zorg.

  

Thema’s Jeugdbescherming

Niet alleen voor Jeugdbescherming Brabant, maar voor de hele sector spelen ontwikkelingen die de komende jaren voor de bestuurders – en daarmee ook voor de toezichthouders – meer dan relevant zijn:

 • De positie van de jeugdbescherming en de Veilig Thuis-organisaties zal in de komende jaren politiek-bestuurlijk aan veranderingen onderhevig zijn. De grote transitie van enkele jaren geleden zal waarschijnlijk gevolgd worden door weer een nieuwe inrichting van het stelsel. Dat heeft grote impact voor de inrichting van de uitvoerende organisaties als JBB en VTOB.
 • De relatie tussen de Jeugdbescherming en Veilig Thuis is niet in beton gegoten. De wijze waarop de meerwaarde van de samenwerking kan worden benut en de inrichting van de samenwerking blijven bespreekpunten.
 • JBB en VTOB zijn per definitie relatief kleine organisaties met een enorme impact voor alle betrokken partijen. Belangen van cliënten, gemeenten, medewerkers etc. lopen op hoog niveau synchroon, maar feit blijft dat jeugdzorgorganisaties met beperkte budgetten en een grote krapte op de arbeidsmarkt onverminderd scherp aan de wind zullen moeten zeilen. De relatief kleine schaal van de organisaties leidt tot lastige dilemma’s in de bedrijfsvoering;
 • Het werk van Jeugdbescherming heeft voor de betrokken gezinnen per definitie grote consequenties. In deze tijden van sociale media is onvrede makkelijk en snel te uiten en zijn belangengroepen snel en effectief te mobiliseren. En dit heeft altijd een gevolg voor het bestuur en de governance van de betrokken organisaties.

 

Raad van toezicht

De Raad van Bestuur van JBB en VTOB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, die naast specifieke expertise oog hebben voor het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert regulier zes  keer per jaar. De auditcommissies voor financiën en kwaliteit 4 à 5 maal per jaar. Daarnaast is er 2x per jaar overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal met de Cliëntenraad.

 

Profiel

We zoeken een ervaren toezichthouder met aandachtsgebied zorg, die beschikt over een goede reputatie en een relevant netwerk en met de volgende CV technische achtergrond:

 • Heeft een trackrecord als bestuurder in de zorgsector.
 • Is een ervaren toezichthouder, bij voorkeur in de zorgsector.
 • Heeft kennis van en ervaring met governance-issues.
 • Beschikt over een brede visie op de zorg in het bijzonder in relatie tot het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van beperkte financiële middelen.
 • Heeft ruime (bestuurlijke) ervaring in complexe organisaties en veranderende contexten.
 • Beschikt over een relevant netwerk in het openbaar bestuur en heeft inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende competenties:

 • Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.Is rolvast.
 • Is positief kritisch ingesteld, kan het bestuur een spiegel voorhouden en als sparringpartner, klankbord en coach optreden.
 • Is betrokken, toont respect en beschikt over waarderende en vriendelijke omgangsvormen.
 • Is scherp en beschikt over politieke sensitiviteit. Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Is onafhankelijk, integer en betrouwbaar.
 • Is evenwichtig en standvastig, houdt ook onder moeilijke omstandigheden een rechte rug.
 • Is constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer.
 • Is beschouwend en heeft een reflectieve instelling.

  

Informatie

De OR en de Cliëntenraad zijn betrokken bij deze procedure. Jeugdbescherming Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) voor 10 juni te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132