Lid RvC ZLM Verzekeringen

Profiel: commercie, digitale intelligentie, maatschappelijke innovaties, disruptief, ondernemer West-Brabant/Zeeland

ZLM Verzekeringen is de handelsnaam van De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM UA
(Uitgesloten Aansprakelijkheid). ZLM Verzekeringen (ZLM) is een onderlinge Verzekeringsmaatschappij. ZLM Verzekeringen is op 1 januari 1951 opgericht vanuit de landbouworganisatie Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Oorspronkelijk konden daarom alleen agrariërs verzekerd worden. De band met de moederorganisatie werd in 1994 losgesneden. De inmiddels gefuseerde Zuidelijke Landbouw Maatschappij is opgegaan in het ZLTO, waardoor ZLM Verzekeringen de enige organisatie is die in naam nog herinnert aan de in 1843 opgerichte Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Anno 2020 is ook de band met de agrarische sector vrijwel helemaal verdwenen. Vanaf 2007 heeft ZLM de focus gericht op het schadeverzekeringenpakket van de particuliere klant. Wat wel gebleven is, is de beperking van het werkgebied: de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Vandaag de dag is ZLM er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland die goed en voordelig verzekerd wil zijn.

Verzekeringen
ZLM biedt schadeverzekeringen aan: verzekeringen voor motorrijtuigen, woonhuis, inboedel, particuliere aansprakelijkheid, in- en opzittende verzekeringen, gezinsongevallen en rechtsbijstand. De rechtsbijstand is overigens ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Stichting Rechtsbijstand ZLM). ZLM is een zogenaamde multichannel maatschappij: verzekeringen kunnen rechtstreeks worden afgesloten of via één van haar zeven tussenpersonen. ZLM kent ook een eigen bemiddelingsafdeling. Voor verzekerden die behoefte hebben aan een verzekering die ZLM niet aanbiedt, wordt een andere verzekeraar gezocht.

Klant- en medewerkerstevredenheid
ZLM is een verzekeraar en dienstverlener die uitblinkt in klanttevredenheid. De organisatie scoort hierop al jaren achter elkaar een 8 of hoger. Zie hierover ook: www.verzekeraarsinbeeld.nl. Maar ook met betrekking tot medewerkerstevredenheid scoort ZLM structureel hoog.

Kerncijfers
Eind 2019 had ZLM een premieomzet van ruim 132 miljoen euro, waren er ca. 250.000 klanten bij ZLM verzekerd en werkten er 258 mensen. Het kantoor van ZLM bevindt zich aan de Cereshof te Goes.

Visie ZLM
“Iedereen heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Traditioneel kunnen veel van deze risico’s worden beheerst door middel van verzekeringsoplossingen. We zien echter door onder andere technologische ontwikkelingen en veranderende overheidsbeleid steeds weer nieuwe risico’s ontstaan. Als ZLM willen we actief inspelen op deze behoeften door zekerheid te bieden en te ontzorgen. Dit doen wij door middel van het aanbieden van verzekeringen, door preventie-activiteiten en door het leveren van specifieke dienstverlening. Daarbij hebben we de ambitie om één van de beste aanbieders in de Zeeland en Noord-Brabant te zijn”.

Deze visie leidt tot de volgende kernwaarden en strategische doelstellingen:
De kernwaarden:

 • Persoonlijk: met een mensgerichte benadering en oprechte interesse;
 • Betrouwbaar: u kunt op ons rekenen, we komen onze afspraken na en zijn deskundig.

De strategische doelstellingen:
1. Tevreden klanten;
2. Tevreden medewerkers;
3. Continue organisatie verbetering;
4. Continuïteit.

Governance
ZLM is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid (UA).
De algemene ledenvergadering heeft een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening, het benoemen van commissarissen, het aanwijzen van de accountant, het wijzigen van de statuten en het verlenen van decharge aan directie en commissarissen.
De RvC benoemt de directie. Daarnaast oefent zij toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ZLM. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan onder andere de begroting, de jaarrekening en de risicobereidheid van ZLM.

Directie en RvC
De directie bestaat uit 2 personen, te weten een algemeen directeur en een directeur Verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM. De RvC bestaat uit 5 functionarissen. Een voorzitter, een vicevoorzitter en 3 leden.
Wegens het aanstaande aftreden van een van de huidige RvC leden, komt per mei 2021 de positie vacant van lid RvC. Om een kwalitatief goede procedure te kunnen doorlopen waarin ook voldoende tijd is ingepland voor de mogelijke screening bij de Nederlandsche Bank (DNB), wordt de search en selectie procedure voor de positie van lid RvC bij ZLM gestart in de maand november 2020.

Raad van Commissarissen
Het kader waarbinnen de RvC opereert:
Het uitgangspunt van de RvC is de bij de wet omschreven taak van de RvC. Daarnaast gelden:

 • De ZLM statuten met daarin bepalingen over samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van commissarissen, alsmede over onverenigbare functies;
 • Het Reglement RvC ZLM met bepalingen over onder meer samenstelling en deskundigheid, nevenfuncties, taken en taakverdeling, voorzitterschap, commissies, vergaderingen en besluitvorming.

Omvang en samenstelling
De RvC bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld dat het zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. Dat geldt zowel voor de RvC als geheel als voor de onderscheiden commissies.

Rollen, taken en verantwoordelijkheden
De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de RvC. De 5 volgende hoofdactiviteiten/ rollen hierbij zijn:

 • toezicht houden op de directie (beleid in algemene zin en enkele terreinen in het bijzonder, zoals finance, risk management en compliance);
 • het zijn van sparringpartner voor de directie;
 • zijn van werkgever van de directie (samenstellen, beoordelen en belonen);
 • contacten onderhouden met diverse stakeholders (o.a. OR, management, Directie, toezichthouders);
 • verantwoording afleggen aan (Algemene Vergadering).

Profiel en procedure
Profielkenmerken voor de vacante positie van lid RvC:

 • een ervaren management profiel heeft en vanuit deze ervaring een (moderne) visie heeft op het houden van toezicht op het bestuur van een middelgrote, complexe organisatie;
 • kennis, ervaring, interesse en een visie heeft op het raakvlak commercie – digitale intelligentie – maatschappelijke innovaties;
 • deze kennis en expertise vanuit een “out of the box” benadering weet te gebruiken binnen de context van een verzekeringsmaatschappij als ZLM;
 • (commerciële) ervaring en affiniteit heeft met het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe marktproposities, bij voorkeur binnen de financieel-zakelijke dienstverlening;
 • hierbij vertrouwd is met disruptieve markten en de implicaties van snel veranderende (technologische) ontwikkelingen;
 • vanuit een (eindverantwoordelijke) senior commerciële positie ervaring heeft opgedaan met product- en marktontwikkelingen, danwel vanuit de positie van eigen ondernemerschap of vanuit een seniore adviesfunctie;
 • bij voorkeur (enigszins) vertrouwd is met branche gerelateerde onderwerpen als beleggings- en premiebeleid, vermogensbeheer, risicomanagement en solvabiliteit;
 • we zoeken kandidaten met een ondernemersprofiel uit Zeeland/ West Brabant, die passen bij de kernwaarden van ZLM;
 • het is (nadrukkelijk) niet noodzakelijk dat de kandidaat reeds als RvC lid heeft gefunctioneerd.

Daarnaast wordt van de geschikte kandidaat verwacht dat hij/ zij:

 • gevoel heeft bij de missie, kernwaarden en cultuur van ZLM (het moet passen, er moet een klik zijn);
 • bij voorkeur woonachtig is in de regio Zeeland (of Brabant);
 • beschikt over een kritische, onafhankelijke en strategische oriëntatie;
 • affiniteit heeft met “de verzekeringswereld”;
 • beschikt over deskundigheden en vaardigheden die passen bij een commissariaat van een organisatie met de omvang en complexiteit van ZLM;
 • op basis van kennis, ervaring en interesses een volwaardige en betrouwbare gesprekspartner is voor de directie, mede RvC leden en andere stakeholders;
 • thuis is in een consumentenmarkt met (sterk) veranderende klantbehoeften;
 • bestuurlijk oordeelsvermogen heeft en het vermogen en de attitude om op directie niveau als klankbord te fungeren en raad te geven;
 • affiniteit heeft met het coöperatieve karakter of de structuur van “een onderlinge” organisatievorm en met MVO

Competenties
Naast de kennis en ervaring, zoals beschreven bij bovenstaande bullets, is de kandidaat met een natuurlijke bevlogenheid continu geïnteresseerd in aankomende maatschappelijke en technologische veranderingen en weet hierin de link met mogelijke product- of marktkansen voor ZLM te ontdekken. Hij/ zij weet disruptieve ontwikkelingen tijdig te signaleren en interpreteren en kan deze vertalen naar kansen en bedreigingen. Daarbij heeft de ideale kandidaat voldoende kennis van “de verzekeringswereld” en gevoel bij “het werkgebied van ZLM”, om dit ook in de juiste context te plaatsen. Uiteraard beschikt hij/ zij over goede communicatieve en contactuele eigenschappen. Is hierbij omgevings- en organisatiesensitief, signaleert vroegtijdig wat er in- en extern leeft. Weet zodoende op een natuurlijke wijze zowel verbeterpunten te duiden en te benoemen als te complimenteren bij succes. Dit alles aansluitend op de missie, visie en strategische doelstellingen van ZLM en passend binnen de bedrijfscultuur.

Onafhankelijkheid
De geschikte persoon mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie ZLM of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij/zij uitoefent.

Tijdbeslag
Naast de tijd die nodig is in het kader van voorbereiding en verdieping, dient er rekening gehouden te worden met 6 – 8 bijeenkomsten per jaar (dagdelen) op het ZLM kantoor te Goes.

Procedure en informatie
ZLM laat zich in deze procedure bijstaan ​​door Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 november 2020 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Doelstelling is dat de benoeming in de maand mei 2021 kan plaatsvinden. Voor meer informatie van het doorgeven van tips kunt u bellen met Frank Rudolph van Elise van Mil (073-8200374).