Lid RvC Enexis Holding (gesloten)

profiel: politiek-bestuurlijk, bestuurlijke impact energietransitie overzien

Lid RvC Enexis Holding NV

Enexis staat voor excellent netbeheer en zorgt al 120 jaar voor een veilig en betrouwbaar gas- en elektriciteitsnetwerk. Dat doet zij met ruim 5000 bevlogen medewerkers voor meer dan 3 miljoen huishoudens en bedrijven.

Enexis staat voor de historische opgave om de overstap te maken naar duurzame energie. Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke eisen en de uitdagingen in de energiewereld wordt er volop ingezet om het netwerk en de dienstverlening aan te passen en de energievoorziening tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar te houden. Dit is voor alle facetten van de onderneming een enorme uitdaging: een grote maatschappelijke dynamiek en de opgave om altijd te kunnen leveren gaat gelijk op met de technologische-,  bedrijfseconomische- en juridische (regelgeving) mogelijkheden van vandaag en morgen. Met een veelheid aan landelijke en regionale stakeholders.

Voor de RvC van Enexis zoeken wij een commissaris die de impact en omvang van de energietransitie overziet, de landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuurlijke en politieke ontwikkelingen goed kent, kan schakelen van bedrijf naar sector naar maatschappij en vice versa. Hij/zij is bekend met de belangen, dilemma’s en processen van de aandeelhouders (provincies, gemeenten).

 

Enexis

Enexis heeft een grote rol in het faciliteren van de energietransitie en moet haar infrastructuur aanpassen en voorbereiden op een CO2-neutrale toekomst. Dat is een lastige opgave want men weet nog niet welke vormen van duurzame energie in de toekomst door de netten stromen en dus ook niet hoe de infrastructuur eruit moet zien. Een andere vraag is hoe Enexis het steeds hogere tempo van de transitie kan bijbenen, juist nu men te kampen heeft met schaarste aan personeel. En hoe men de kosten van de verbouwing binnen de perken kan houden, zodat de energietransitie voor iedereen betaalbaar blijft.

Deze uitdagingen dwingen Enexis om duidelijke keuzes te maken. Die keuzes vormen de basis van de nieuwe strategie die in 2022 werd goedgekeurd door de aandeelhouders. Het centrale thema van deze strategie is: focus op uitvoering van de energietransitie. Enexis gaat zich steeds meer concentreren op haar kerntaken om daarmee de energietransitie te realiseren. Een goede interactie met de stakeholders van Enexis is daarvoor onontbeerlijk.

Governance

De Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis Holding N.V. De Raad van Bestuur stelt de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden die bij de strategie gelden. De Raad van Bestuur opereert onder toezicht c.q. goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en handelt binnen de statutaire bepalingen. Bepaalde bevoegdheden van de AvA zijn toegekend aan de aandeelhouderscommissie (de AHC). Deze commissie telt zeven leden en heeft als doel de slagvaardigheid en effectiviteit van de besluitvorming binnen de AvA te bevorderen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de financiering van de onderneming. Samen met de Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governancestructuur van Enexis Holding N.V. en de naleving van de Corporate Governance Code.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 personen. Binnen de Raad van Commissarissen van Enexis is een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen. Een delegatie van de AHC bereidt de aanbeveling voor de nieuwe commissaris voor en heeft Gasseling Search ingeschakeld om bij de werving & selectie te ondersteunen.

Profiel in algemene zin

Op 31 mei 2023 is de standaardprofieltekst voor de RvC als volgt vastgesteld:

De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Specifieke verantwoordelijkheden van de RvC zijn in de statuten, het reglement van de RvC en wetgeving verder uitgewerkt. Hij staat de RvB met advies terzijde en is werkgever van de RvB. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

Enexis Netbeheer B.V. is netbeheerder in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet. De RvC van de vennootschap is eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op Enexis Netbeheer B.V.

Elke commissaris is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt hij over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de invulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC. Elke commissaris is:

 • verbindend en weet deze eigenschap– onder meer – in te zetten in de relatie met de RvB, medewerkers en aandeelhouders;
 • aantoonbaar in staat om hoogwaardig en effectief invulling te geven aan de netwerkrol met interne en externe stakeholders;
 • zich bewust van de maatschappelijke rol van de vennootschap en van de belangen van interne en externe stakeholders;
 • van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk en beschikt over een goed kritisch vermogen.

Om verschil in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de RvC aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke en culturele achtergrond, deskundigheid, leeftijd en rol in het team. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling van de RvC. Deze is in overeenstemming met wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid inzake diversiteit en inclusie van de vennootschap.

De volledige profielschets van de RvC is te vinden op de website van Enexis,

https://www.enexisgroep.nl/media/1260/profielschets_rvc_enexis_holding_20150303.pdf

 Profiel van de individuele commissaris

Bij de samenstelling van het RvC-team wordt rekening gehouden met een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en specifieke disciplines.

Onderstaande aandachtsgebieden worden binnen de RvC door één of meer commissarissen afgedekt. Een commissaris kan meerdere aandachtsgebieden hebben.

 • Algemeen Management
 • Financieel Economisch
 • Sociaal beleid, organisatieontwikkeling en medezeggenschap
 • Technologie en Regelgeving in de energie(distributie) sector
 • Commercieel/klanten
 • Politiek, Maatschappij en Duurzaamheid
 • Informatiebeleid, digitalisering en cybersecurity Governance
 • Veiligheid en risicomanagement

Gezamenlijk vormen de commissarissen een complementair team voor wat betreft kennis, achtergrond en ervaring en zijn daarmee in staat hun taak naar behoren te vervullen.

Vacature

De huidige vacature betreft een lid van de RvC die wordt voorgedragen door de aandeelhouders. Voor deze vacature zoeken wij kandidaten met een accent op het profiel politiek/bestuurlijk en energietransitie. Meer in het bijzonder zoeken wij kandidaten met:

 • Kennis van, affiniteit met en ervaring op het snijvlak privaat/publiek. Door middel van zijn/haar ervaring is hij/zij in staat een coachende en controlerende rol te vervullen in het contact met de RvB en AHC;
 • ruime ervaring in het bestuur van een overheidsorganisatie, bij voorkeur lokaal en regionaal;
 • Kennis van de politieke-, economische- en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland in het bijzonder in relatie tot de energietransitie . Met speciale aandacht voor de positie van de aandeelhouders heeft hij/zij uitstekende contacten in politiek Nederland, bij voorkeur ook op lokaal en regionaal niveau en is in staat snel deuren te openen in klemmende situaties;
 • Bij voorkeur ruime ervaring met het ondernemen en het managen van grote organisaties, bij voorkeur als lid van een raad van bestuur van een (middel)grote onderneming. Hij/zij bezit een uitstekend strategisch inzicht en is in staat de reikwijdte van genomen beslissingen op de onderneming en haar stakeholders in te schatten. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met het leiden van een omvangrijke transitie;
 • Een strategische visie op het thema Energietransitie en met een scherp beeld van de impact hiervan voor alle betrokken partijen: de onderneming, de maatschappij, de afnemers, de aandeelhouders.

Competenties

 • Beschikt over de kernkwaliteit ‘verbindend’ en weet deze – onder meer – in te zetten in de relatie met de Raad van Bestuur, medewerkers en aandeelhouders.
 • Aantoonbaar in staat om hoogwaardig en effectief invulling te geven aan de netwerkrol met interne en externe stakeholders;
 • Zich bewust zijn van de maatschappelijke rol van Enexis en van de belangen van interne en externe stakeholders;
 • Van onbesproken gedrag, integer, eerlijk en onafhankelijk zijn en beschikken over een goed kritisch vermogen;

En verder

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen een complexe organisatie in een complexe omgeving; bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. De verwachte tijdsbesteding voor leden van de Raad van Commissarissen is gemiddeld twee tot vier dagen per maand (de intensiteit van de werkzaamheden en de tijd die daarmee is gemoeid kan gedurende het kalenderjaar variëren). De rol van voorzitter vergt een grotere tijdsbesteding.

Ervaring als commissaris bij een onderneming is een pré.

Procedure

Enexis laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Naast de search en voorselectie door Gasseling Search bestaat de procedure uit gesprekken met een delegatie van de AHC van Enexis en een externe screening door een onafhankelijk bureau.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 25 augustus 2023 een bericht (inclusief actueel CV) in te sturen via onderstaande solliciteer link. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.