Lid RvC Eindhoven Airport NV

Profiel: publiek-privaat bestuurder, affiniteit met duurzaamheid, Brabants netwerk

Wij zoeken – in opdracht van de aandeelhouder Provincie Noord-Brabant – een opvolger voor de heer Paul Rüpp met op hoofdlijnen het volgende profiel. Een bestuurder:

 • met een brede ervaring met het landelijke bestuurlijk-politieke domein;
 • die een in netwerk in het Brabantse stakeholdersveld heeft;
 • die bij voorkeur visie heeft op de verduurzamingsopgave en het omgevingsmanagement van een airport.

Eindhoven Airport (EA)

EA is een onderneming met een heldere visie over, wat aan de basis ligt van het bestaansrecht. Als luchthavenonderneming wil EA een verrijking zijn voor de regio en iedereen die daar woont, werkt of op bezoek komt. EA versterkt het imago en het gewicht van deze regio, verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. Uitgangspunt daarbij is dat dat gebeurt in balans met de omgeving. De meerwaarde is dat de activiteiten en faciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van het verzorgingsgebied. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. De balans met de omgeving is een belangrijk uitgangspunt. EA blijft zich ontwikkelen om in de pas te blijven lopen met wat de regio vraagt. De strategie en de daarbij behorende plannen zijn daarop afgestemd.

In 2019 is onder leiding van Pieter van Geel een advies uitgebracht over de toekomst van de Airport (‘Opnieuw Verbonden’). Dit rapport is in samenspraak met de stakeholders opgesteld. De strategie van EA is gebaseerd op de speerpunten uit dit advies. Zie ook: https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/a7f1bfd9-ea0b-4a3c-a92f-06c19611f5d7

Organisatie

Eindhoven Airport is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een Raad van Commissarissen. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de directie. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V. (51%), de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie, een CEO (Roel Hellemons) en een COO (Mirjam van den Bogaard). De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en geeft leiding aan het Leadership Team, dat bestaat uit een Head of Legal & Corporate Affairs, Head of Finance & Procurement, Head of Consumers & Real Estate en Head of Airport Development.

Eindhoven Airport N.V. is geen beursgenoteerde onderneming en is wettelijk niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. Niettemin heeft Eindhoven Airport N.V. besloten de principes van de code grotendeels in te voeren, in navolging van Schiphol Group.

Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit 5 personen. De raad heeft gezien de beperkte omvang geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie. Dat betekent dat de voltallige raad de werkzaamheden van deze commissies uitvoert en de verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Eind 2021 heeft onder begeleiding van een externe deskundige de evaluatie van het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden plaatsgevonden. Algemene conclusie is dat de raad naar behoren en rolvast functioneert, waarbij de samenwerking met de directie constructief verloopt. Ook de individuele leden van de raad functioneren naar behoren en zijn voor hun functie voldoende uitgerust, ieder vanuit de eigen expertise.

Bij de samenstelling van de RvC zullen de eisen die de wet en de statuten daaraan stellen in acht worden genomen en zal de Corporate Governance Code ter zake worden gevolgd. Voorts zal rekening worden gehouden met de aard en de omvang van Eindhoven Airport N.V. (EA). De aandeelhouders hebben een eigen benoemingsrecht. Recent zijn 2 nieuwe commissarissen door de Schiphol Groep voorgedragen, de huidige vacature wordt vanuit de Provincie Noord-Brabant ingevuld.

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen.

Bij de benoeming van zijn leden streeft de RvC naar een zoveel mogelijk complementaire samenstelling, waarbij, naast de voor het vervullen van de taak van commissaris benodigde algemene kennis en bestuurlijke ervaring, naar specifieke kennis wordt gestreefd op één of meerdere van de volgende voor EA relevante gebieden:

 • ondernemerschap in Zuidoost Brabant
 • EU/globalisering
 • luchtvaart
 • vastgoed ontwikkeling/exploitatie
 • financiën, accountancy en risk management
 • marketing & sales
 • omgevingsmanagement
 • algemene politieke, economische en sociale ontwikkelingen
 • duurzaam ondernemen/milieu
 • corporate governance/vennootschapsrecht/algemene juridische kennis
 • human resource management

Vacature

Voor deze vacature zoeken we kandidaten met:

 • een brede ervaring in het landelijke bestuurlijk-politieke domein;
 • een netwerk in het Brabantse stakeholdersveld;
 • bij voorkeur visie op de verduurzamingsopgave en het omgevingsmanagement van een airport.

Het is voor EA van belang dat ook op RvC-niveau EA goed is aangesloten bij de nationale en internationale ontwikkelingen. Vanuit een aantal dimensies is er sprake van een fundamentele transitie in de luchtvaart. En zal EA op de juiste momenten en op de juiste niveaus hierop aangesloten moeten zijn.

Daarnaast is het van belang dat EA op RvC-niveau goed ingebed is in het Brabantse bestuurlijke netwerk. Tal van regionale stakeholders zijn voor EA heel relevant. Ook vanuit de RVC zal een goede kennis van dit netwerk aan de orde zijn.

In de zelfevaluatie van de RvC is geconstateerd dat kennis op het terrein van riskmanagement, cybersecurity en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn. We zoeken kandidaten die op het terrein van duurzaamheid en milieu een achtergrond hebben. In de ‘Roadmap Sustainability 2030’ is het beleid van de EA op dit thema uitgewerkt.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Voor deze functie is een passende beloning vastgesteld.

De Provincie Noord-Brabant / Eindhoven Airport NV laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 3 juli 2022 te solliciteren via onderstaande knop (inclusief actueel CV). De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen op 073-2032132.)

Bij een bindende voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen door de desbetreffende Aandeelhouder wordt deze voordracht getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit.

Een integriteitsscan maakt onderdeel uit van de procedure.