Lid RvC Brabant Water (gesloten)

profiel: ervaren toezichthouder, kennis van het verdrogingsvraagstuk in Noord-Brabant en specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn

Lid Raad van Commissarissen Brabant Water N.V.

Vanwege het vertrek van de voorzitter is Brabant water NV op zoek naar een lid van de RvC. Passend bij de specifieke aandeelhoudersstructuur van Brabant Water (publieke aandeelhouders) zoeken we kandidaten die:

 • ervaring hebben met politiek-maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen in Noord-Brabant;
 • passie voelen om vanuit een publiek aandeelhouderschap een private onderneming in de markt verder te positioneren;
 • kennis van/ affiniteit hebben met het verdrogingsvraagstuk in Noord-Brabant en specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn (o.a. wet- en regelgeving, publieke functie, waterbranche, watersysteem, duurzaamheid en hydrologie).

 

Brabant Water

Brabant Water is het klimaatneutrale drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. Ruim 800 medewerkers zorgen ervoor dat alle klanten iedere dag kunnen rekenen op vers en betrouwbaar drinkwater. Dat is de eerste prioriteit van Brabant Water. Daarnaast maakt de organisatie onderdeel uit van de Brabantse samenleving en neemt het de verantwoordelijkheid om waarde aan de omgeving toe te voegen. Voor mens, natuur en milieu. Vaak in samenwerking met diverse partners.

Toekomst

Om goed te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen in een veranderende wereld, moet Brabant Water méér doen dan vooruitgaan. Brabant Water gaat ‘op pad’, aan de hand van vier thema’s:

 • Ons water: over continuïteit en kwaliteit.
 • Onze omgeving: over samenwerking en duurzaamheid.
 • Ons: over mens en cultuur.
 • Onze toekomst: over innovatie en verandering.

 

Corporate governance

Aandeelhouders

Brabant Water is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 50 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water. De aandeelhouders komen ten minste eenmaal per jaar bijeen in een AvA. De AvA is onder andere belast met benoeming van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De RvC van Brabant Water houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast heeft de Raad ook de rol van werkgever en klankbord voor het bestuur. De RvC bestaat uit 5 leden en heeft uit zijn midden twee vaste commissies ingesteld die de RvC adviseren: de Auditcommissie en de Governancecommissie. De RvC heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld alsmede een procedure voor werving van leden van de Raad. Daarnaast zijn de volgende reglementen actief: reglement RvC, reglement auditcommissie, reglement Governancecommissie en het bestuursreglement.

Bestuur en directieteam

Het bestuur van Brabant Water bestaat uit één algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC en voert het overleg met de OR. Brabant Water heeft een aantal bedrijfsonderdelen. De sectordirecteuren van deze bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding voor de besluitvorming door de directie en vormen samen het directieteam. Zie ook: https://www.brabantwater.nl

 

Raad van Commissarissen

Samenstelling

De RvC bestaat uit vijf leden en wordt samengesteld op basis van een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling qua achtergronden in het algemeen en man-vrouw verhouding in het bijzonder. Eén commissaris wordt benoemd op basis van het wettelijk, versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad en één commissaris wordt benoemd op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

De zittingsduur van de leden van de RvC is vier jaar met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming. De RvC vergadert minimaal 5 maal per jaar. De Audit- en Governancecommissie vergaderen voorafgaand aan de plenaire vergadering. Daarnaast wordt er een maal per jaar vergaderd in gezamenlijkheid met de AvA. Er zijn contacten met de Ondernemingsraad en er worden werkbezoeken afgelegd aan de drinkwaterproductielocaties. De vergaderingen en bijeenkomsten zijn overdag gepland. In noodzakelijke situaties kan er frequenter vergaderd worden.

Deskundigheidsprofiel Raad van Commissarissen

Om bovengenoemde evenwichtige samenstelling van de RvC te bereiken, kunnen ten aanzien van individuele leden specifieke kwaliteiten worden gevraagd op gebieden als:

 • ervaring met en inzicht in ondernemerschap en management in het private bedrijfsleven;
 • financieel-economische deskundigheid;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM, bedrijfsorganisatie en veranderingsmanagement;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van klantrelaties, marketing en communicatie;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van projectmanagement en langetermijninvesteringen;
 • ervaring met politiek-maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen in Noord-Brabant;
 • deskundigheid en ervaring met (informatie-)technologie en (data-)beveiliging;
 • ervaring met en inzicht in risicomanagement en risicobeheersing;
 • deskundigheid en ervaring met specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn (o.a. publieke functie, waterbranche, watersysteem, duurzaamheid).

Profiel individuele leden van de Raad van Commissarissen

Voor een individueel lid worden in ieder geval de volgende kenmerken van belang geacht:

 • brede maatschappelijke ervaring;
 • onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
 • teamspeler;
 • interesse om zich te verdiepen in het bedrijf;
 • beschikbaarheid voor vergaderingen en overige uit de taak voortvloeiende werkzaamheden;
 • (telefonische) bereikbaarheid in situaties van dringende aard;
 • in staat voldoende distantie te betrachten tot de bestuurlijke verantwoordelijkheden;
 • commitment en integriteit;
 • geen onverenigbaarheid in functies;
 • affiniteit met het publiek belang.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

Het uitoefenen van het toezicht waarbij het toezicht zodanig is ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.

Zoals toezicht op

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • de organisatie, de performance en het arbeidsklimaat;
 • de directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;

 

Verdere taken zijn

 • het beoordelen van de financiële administratie, interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het bewaken van het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en optreden als klankbord;
 • het nemen van in statuten en rvc-reglement toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen;
 • het functioneren als werkgever van het bestuur.

 

Profiel van vacante positie lid Raad van Commissarissen

De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:

 • kennis van/ affiniteit met het verdrogingsvraagstuk in Noord-Brabant en met specifieke aspecten die voor een drinkwaterbedrijf van belang zijn (o.a. wet- en regelgeving, publieke functie, waterbranche, watersysteem, duurzaamheid en hydrologie).
 • ervaring met politiek-maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen in Noord-Brabant;
 • ervaring om vanuit een publiek aandeelhouderschap een onderneming verder te positioneren;
 • ervaring met toezichthoudende rollen.

Verder beschikt de gewenste kandidaat over de volgende competenties:

 • beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • is transparant en staat open voor een dialoog met alle belanghebbende partijen
 • beschikt over visie en is innovatief en analytisch;
 • is adviesvaardig en geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • is bij voorkeur beschikbaar voor twee termijnen van vier jaar.

Gezien het Rooster van Aftreden is – wellicht op termijn – het voorzitterschap van de RvC aan de orde.

Informatie

Brabant Water biedt leden van de RvC een jaarlijkse vaste vergoeding, passend bij een organisatie met publieke aandeelhouders, welke is vastgesteld door de AvA. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding.

Brabant water streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit. Een integriteitsscan maakt onderdeel uit van de procedure.

Brabant water laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande ‘solliciteer’ link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Brabant Water vinden in de week van 13 maart plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.