Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest (gesloten)

Profiel: cultureel ondernemerschap, politiek bestuurlijk netwerk, Rotterdam

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) heeft over een lange periode historische kwaliteiten opgebouwd waarmee het tot één van de beste orkesten van Europa is geworden. Het orkest kenmerkt zich door een unieke klankkleur en een onderscheidende speelcultuur die zowel nationaal en internationaal sedert decennia wordt herkend.

Er wordt gewerkt aan de stabiele groei van de kwaliteit van de artistieke producties met een artistiek beleid ten aanzien van dirigenten, solisten en een onderscheidend repertoire. De aanwezigheid van het orkest in Rotterdam en een versterking van de binding met de inwoners van Rijnmond is een belangrijk uitgangpunt voor de concertagenda. De internationale aanwezigheid van het RPhO neemt aanmerkelijk toe door een uitbreiding van residenties, tournees en run-outs en repeterende deelname aan toonaangevende festivals.

Het RPhO is een modern orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek. Jaarlijks verzorgt het orkest meer dan 100 concerten voor ruim 150.000 bezoekers met optredens in haar thuisbasis de Doelen, met run-outs in andere Nederlandse concertzalen, in de Rotterdamse wijktheaters en tijdens grote buitenlandse tournees. Samen met chef-dirigent Lahav Shani behoort het orkest tot de wereldtop. Tevens weet het RPhO haar voormalige chefs Gergiev en Nezet Sequin blijvend aan zich te binden.

Organisatie en financiën

De staforganisatie is opgebouwd uit de afdelingen Artistieke Zaken & Educatie, Innovatie & Creations, Marketing & Sales, Fondsenwerving, Sponsoring & Relatiemanagement, Orkestzaken & Producties, Financiën en HR&O. De staf bestaat uit zo’n 35 medewerkers waarbij het totaal aantal medewerkers – verdeeld onder musici en staf – ongeveer 130 fte bedraagt.

De begroting van de orkestorganisatie bestaat uit een financieringsmix van (project) subsidies van o.a. de gemeente Rotterdam, het Rijk, samenwerkingspartners, giften en sponsorgelden. Deze jaarlijkse begroting bedraagt meer dan
€ 17,3 miljoen.

Het Philharmonisch Fonds verstrekt jaarlijks een bijdrage aan het orkest en het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. Dit fonds kan ook gelden ter beschikking stellen voor het aanschaffen van hoogwaardige instrumenten.

Het Philharmonisch Fonds realiseert haar doelstelling door een businessclub – het Gilde van Bedrijfsbegunstigers – en een mecenaat te onderhouden. Daarnaast gaat het meerjarige sponsor- middelen en partnerschappen aan. Het Philharmonisch Fonds doet meer dan louter het werven, beheren en inzetten van financiële middelen. Het vervult ook een spilfunctie richting de gemeente Rotterdam, de grootste subsidieverstrekker van het orkest. Het RPhO beschikt over de ANBI status. Ongeveer 3500 Vrienden zetten zich in voor het RPhO.

Toekomst

De koers van het RPhO is gericht op het verbreden en nog beter bedienen van haar publiek. Hiertoe worden innovatieve producten en formules ontwikkeld die inspelen op trends als belevingswaarde, onderscheidende kwaliteit en de behoefte aan flexibele inzet van tijd van musici. Naast inhoudelijke productvernieuwing is gerichte publieksbenadering een voorwaarde. De zichtbaarheid van het RPhO in de stad zal de komende jaren nog groter worden. De dienstverlening aan het publiek en het hospitality niveau gaan omhoog. In samenwerking met de gemeente en de Doelen wordt gewerkt aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de thuisbasis.

Talentontwikkeling en projecten voor het onderwijs hebben een belangrijke plaats in het beleid. Er worden jaarlijks 20.000 kinderen bereikt. Een groeidoelstelling van 5% meer bereik per jaar is de ambitie. Diverse samenwerkingsrelaties zoals met het Collegium Vocale, Rotterdam Classical Music Academy van Codarts en conservatoria uit de regio worden verdiept. In de artistieke programmering komt er meer ruimte voor jonge talentvolle solisten en prijswinnaars van internationale concoursen.

Diversiteit

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur streeft het RPhO in de hele organisatie  naar een maximale diversiteit. Dus ook bij de samenstelling van de Raad van Toezicht stuurt het RPhO op diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur en leeftijd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als doel het actief bewaken van de visie, missie en de realisatie van de strategie van de Stichting RPhO, het waarborgen van de continuïteit van de Stichting, het verbinden van de Stichting met de maatschappelijke omgeving en het stimuleren van het denken en handelen van het bestuur. Kader hierbij zijn de vastgestelde strategische organisatorische en maatschappelijk thema’s.

De Raad van Toezicht houdt – conform de statuten van de Stichting RPhO – integraal toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie in het algemeen en controleert en adviseert op het beleid van het bestuur in het bijzonder. Dit alles op een stimulerende en kritische wijze. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de wijze waarop toezicht is gehouden via een jaarverslag dat aan de jaarstukken van de onderneming wordt toegevoegd. De werkwijze is vastgelegd in een reglement.

De leden van de Raad van Toezicht handelen in het belang van de doelstelling van het RPhO volgens het time, talent and treasure-principe. Hierbij wordt de Governance Code Cultuur 2019 toegepast. Deze code is het geldend instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector.

De Raad van Toezicht anticipeert en reflecteert op een actieve wijze op de beslissingen van de bestuurders. De Raad van Toezicht laat zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders). De leden beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor vergaderingen en deze voor te bereiden. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij relevante jaarlijkse evenementen.

De Raad van Toezicht is ook in het netwerk actief:

 • Bouwt en onderhoudt een actief steunend relatienetwerk op hoog niveau ten behoeve van de Stichting RPhO;
 • Is actief met het opbouwen van steun bij de overheid en het actief werven van niet-materiële steun voor het orkest;
 • Ondersteunt bij het werven van middelen bij bedrijven en private personen.

Governance

De bestaande rechtsvorm van het RPhO is een 2 Stichtingen structuur met een Raad van Toezicht en een directie die statutair het bestuur van de Stichting vormt. De Raad van Toezicht heeft meerdere vaste commissies of leden die met een specifieke deeltaak belast zijn. De Auditcommissie houdt toezicht op het financiële beleid van de stichting, overlegt met de externe accountant en beoordeelt de jaarrekening.

De evaluatie- en beloningscommissie, regelt de beloning – rekening houdend met de bezoldigingsmaxima binnen de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) – en evaluatie van de directeur-bestuurder(s), bepaalt de arbeidsvoorwaarden en adviseert bij de beloning van de chef-dirigent en de MT leden.

De commissie maakt afspraken met het Rotterdams Philharmonisch Fonds en met het Rotterdam Philharmonic Festival teneinde de combinatie van de drie directiefuncties optimaal te realiseren De overige commissies stelt de Raad van Toezicht naar gelang de wensen en behoeften zelf in. De diverse aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Toezicht worden aan de hand van achtergrond en expertise vastgesteld.

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is een combinatie van toezichthouders met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid, de culturele sector, politiek, consultancy en publieke sector.

Binnen de Raad van Toezicht worden de volgende expertises geborgd:

 • Politiek-bestuurlijke kennis en ervaring;
 • Ervaring in bedrijfsleven;
 • Visie op en kennis van eigentijdse marketing/sponsoring en communicatiestrategieën;
 • Kennis en ervaring in financiën en nieuwe vormen van financiering;
 • Juridische expertise;
 • Cultureel ondernemerschap;
 • Visie op en kennis van ontwikkelingen in de culturele sector.

Voorzitter

De Voorzitter is de regisseur van het toezichtproces en eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de Raad van Toezicht als geheel. Hij/zij profileert zich als de ambassadeur van het orkest en stimuleert dat de Raad van Toezicht ook als comité van Ambassadeurs opereert. Heeft plezier in de lobby- en netwerkrol.

De Voorzitter:

 • Is erop gericht om het orkest op een landelijke toppositie te plaatsen;
 • Stuurt op de financiële huishouding van de organisatie;
 • Borgt de continuïteit van de organisatie;
 • Borgt een optimaal werkende Governance.

We zoeken een voorzitter die:

 • Beschikt over een relevant landelijk, regionaal politiek en zakelijk netwerk;
 • Binding heeft met Rotterdam;
 • Affiniteit, sensitiviteit en bekendheid heeft met muziek, de orkestwereld en musici;
 • Oog heeft voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de culturele sector en deze kan vertalen naar het RPhO;
 • De organisatie kan begeleiden naar een nieuwe fase, verder naar de top; ervaring heeft met transitiemanagement; de drive heeft om “bij de tijd te blijven” en daarmee te innoveren. Initiatiefrijk en ondernemend is;
 • Een solide inzicht heeft in financiële zaken en ervaring heeft met het managen van begrotingen en financiële projecten. Hij/zij heeft ervaring met subsidie gedreven organisaties en heeft gevoel bij de kansen om minder afhankelijk te worden van publieke gelden;
 • Ervaren is met de thema’s van Good Governance;
 • De agenda-technische flexibiliteit en mogelijkheden heeft om de functie goed te kunnen vervullen.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Is kritisch op een constructieve manier;
 • Is een creatief/vernieuwend denkend;
 • Is verbindend;
 • Is onafhankelijk en stevig;
 • Is samenwerkingsgericht en collegiaal;
 • Is open en betrokken.

Voorwaarden en procedure

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het tijdsbeslag bedraagt ca. 14 dagdelen per jaar. Op voordracht van de RvT vindt de benoeming plaats door B&W van de Gemeente Rotterdam.

Procedure

Het RPhO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 januari een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.