Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Sport en Bewegen (gesloten)

sport & wetenschap

Kenniscentrum Sport & Bewegen vormt de schakel tussen onderzoek, praktijk en beleid. Met als opdracht het verzamelen, valideren en verspreiden van onafhankelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Kenniscentrum Sport & Bewegen is er met name voor professionals in de sportsector, overheid en zorg en welzijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de prioritaire stakeholder. Andere belangrijke samenwerkingspartners zijn NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Mulier Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), ZonMw, hogescholen en universiteiten.

Kenniscentrum Sport & Bewegen richt zich primair op zes thema’s:

 • Fit en gezond
 • Vaardig in bewegen
 • Sociaal veilig sporten
 • Meedoen door sport en bewegen
 • Waarde van sport
 • Topsport

Hiermee sluit Kenniscentrum Sport & Bewegen nauw aan bij de thema’s in het Sportakkoord.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is gevestigd in Ede en er werken circa 65 medewerkers.
Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een tweekoppige directie, waarvan Bert van Oostveen de directeur-bestuurder is.

Raad van Toezicht
Met het aftreden van een lid ontstaat per 1 april 2020 een vacature voor de raad van toezicht (hierna RvT). RvT leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen.
Daarbij staat de RvT de bestuurder en het mede-directielid bij met reflectie en advies.

Vanuit de RvT is een financiële commissie benoemd, die toeziet op een juiste financiële bedrijfsvoering. De financiële commissie voert overleg met de directie en de controller en adviseert de RvT ten aanzien van goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Algemeen profiel
Leden van de raad van toezicht hebben aantoonbare affiniteit met sport en bewegen en de opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zij beschikken over een actief netwerk met aantoonbare raakvlakken met het werkveld van de stichting.

Voor het profiel zijn verder de volgende facetten van belang:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Kenniscentrum Sport en Bewegen stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid (de RvT vergadert 3 à 4x per jaar).

Vacature
We zoeken kandidaten met affiniteit en ervaring met sport en bewegen en een (sport)wetenschappelijke achtergrond. Deze achtergrond is waarschijnlijk met het accent op 1 of meer van de hierboven beschreven thema’s van Kenniscentrum Sport & Bewegen. De ideale kandidaat is iemand die op een inspirerende wijze nieuwe invalshoeken en inzichten inbrengt in de RvT en ook voor de directie een goed en aanvullend klankbord is.

Vergoeding
De RvT leden ontvangen voor hun inzet een vergoeding van € 4.000 per jaar (bruto en ex BTW) naar rato van de zittingsduur in dat jaar, uitgekeerd per kwartaal.
Daarnaast kunnen reiskosten worden gedeclareerd (€ 0,28 per kilometer of de kosten van het openbaar vervoer).

Procedure
De procedure is erop gericht de selectie van de RvT leden eind maart 2020 af te ronden. De gesprekken zijn gepland op 12 maart 2020 met een delegatie van de RvT en de directeur-bestuurder.

Informatie
Kenniscentrum Sport en Bewegen laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.