Lid Raad van Toezicht Brabant C Fonds (gesloten)

Profiel: cultuur, netwerk Brabant, zakelijk

Het Brabant C fonds is een investeringsfonds waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten.

Het Brabant C Fonds is begin 2015 opgericht door de provincie Noord-Brabant met als doel kunst en cultuur van internationaal niveau in Brabant mede mogelijk te maken. Als investeringsfonds geeft Brabant C een impuls aan de vernieuwing van de financiering van kunst en cultuur. Het fonds scout projecten van (inter)nationaal niveau en stimuleert initiatiefnemers projectplannen uit te werken die ondernemend van karakter zijn en waarin wordt samengewerkt met partijen buiten het eigen domein. Brabant C stimuleert de ontwikkeling van een netwerk van culturele instellingen en andere organisaties die belang hebben bij investeren in cultuur.

De volgende doelen willen Brabant C in 2022 gerealiseerd hebben:

 • Beeldbepalende, toonaangevende kunst- en cultuurprojecten met nationale en internationale kwaliteit komen tot stand in Brabant;
 • Het Brabants cultuursysteem ontwikkelt mede door deze cultuurprojecten van kwetsbaar naar vitaal;
 • (inter) Nationale kunst- en cultuurprojecten worden in Brabant op een ondernemende wijze benaderd en gefinancierd;
 • (inter) Nationale kunst- en cultuurprojecten steunen in Brabant op samenwerkende partijen uit de community: initiatiefnemers, bedrijven, instellingen en gemeenten;
 • Cultuur in Brabant onderscheidt zich door haar onderzoekende en innovatieve karakter, dat past bij het profiel van de regio.

Organisatie
Het Brabant C Fonds is een stichting met een Raad van Toezicht model. De directeur/bestuurder is Frans van Dooremalen. Naast de directeur zijn 8 (parttime) medewerkers actief voor Brabant C. Een adviescommissie met een pool van 30 deskundigen brengt (in clusters) advies uit over de ingediende aanvragen.

Bij de Raad van Toezicht is een vacature voor een lid met een achtergrond in cultuur en tevens met een sterke binding met Brabant.

Rol van de Raad van Toezicht
Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting Brabant C Fonds is opgedragen aan een Raad van Toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de Provincie en worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De Raad van Toezicht komt gemiddeld 5 maal per jaar bijeen.

Tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren:

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken;
 • Werving en benoeming van de directeur/bestuurder;
 • Vaststellen en wijzigen van het directie/bestuursreglement en andere reglementen;
 • Voordragen van voorzitter en leden van de Adviescommissie Brabant C aan het college van GS;
 • Instemming met het jaarplan;
 • Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarstukken.

Het bestuur en de Raad van Toezicht stellen de provincie ten minste één keer per jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de algemene en financiële ontwikkelingen van de stichting.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent momenteel 3 posities, waarvan 1 vacature. De raad heeft collectief de volgende achtergrond:

 • Goede spreiding man/vrouw, leeftijd en etnische achtergrond (code diversiteit);
 • Goede spreiding (complementair) van achtergrond en ervaring;
 • Tenminste 1 lid met ervaring in ondernemerschap;
 • Tenminste 1 lid met achtergrond in cultuur;
 • Tenminste 1 lid met achtergrond in bedrijfsvoering/financiën;
 • Minimaal 2 van de 3 leden hebben een sterke binding met Brabant.

De Raad als geheel beschikt over een breed en relevant netwerk en handelt vanuit politiek
bestuurlijke sensitiviteit. Uiteraard handelt de Raad ook met inachtneming van de governance code
cultuur en de code diversiteit.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair en een goed samenwerkend team vormen.

De volgende personen kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd:

 1. Personen die lid zijn van een college van Burgemeester en Wethouders, een gemeenteraad, provinciale staten of gedeputeerde staten binnen de provincie Noord-Brabant;
 2. Personen die bestuurder of medewerker van de stichting zijn of zijn geweest;
 3. Personen die in dienst zijn bij, deelnemen aan het bestuur van of in de afgelopen maanden in dienst zijn geweest bij of aan het bestuur hebben deelgenomen van de provincie Noord- Brabant.

Profiel lid met aandachtsgebieden Cultuur & Brabant

Voor alle leden van de RvT gelden de volgende eisen:

 •  Academisch denk- en werkniveau;
 •  Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • Herkent zich in de missie en ambities van het Brabant C Fonds;
 • Bekend met de issues van corporate governance;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.

Voor alle leden geldt dat een sterke binding met Brabant in combinatie met een brede maatschappelijke betrokkenheid van belang is.

Aandachtsgebied cultuur
De ideale kandidaat heeft kennis en inzicht in nationale en internationale culturele ontwikkelingen.
En beschikt over een netwerk (minstens in Brabant maar bij voorkeur nationaal en internationaal) van kunstenaars, cultuurinstellingen en bij voorkeur ook van andere fondsen, overheden en in cultuur geïnteresseerde bedrijven. Omdat Brabant C vooral een investeringsfonds is zal de nieuwe toezichthouder juist ervaring en affiniteit moeten hebben met de niet-gesubsidieerde cultuurbedrijven. Heeft ervaring met ondernemerschap in de culturele sector. En heeft inzicht in de regionale verschillen binnen de Brabants culturele wereld.

We zoeken een autonome en inspirerende denker, iemand met een culturele en ondernemende ‘helicopterview’ die collega’s in de RvT maar ook het Bestuur kan inspireren en mee kan nemen in nieuwe denklijnen. Iemand die ook ongevraagd advies geeft.

Vergoeding
De vergoeding is € 500 exclusief BTW per vergadering plus reiskosten.

Benoeming
Het lid van de Raad van Toezicht wordt aangesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Informatie
Het Brabant C Fonds laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken bij Brabant C Fonds vinden plaats op 19 en/of 25 mei. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.