Lid Raad van Commissarissen Wocozon (gesloten)

Profiel: ICT/digitalisering en organisatieontwikkeling

Wocozon is een stichting zonder winstdoelstelling met als doel het genereren van betaalbare en duurzame opwekking van energie voor huurders van sociale huurwoningen. Wocozon werkt samen met (publieke) financiers als Bank Nederlandse Gemeenten en regionale energiefondsen. Inmiddels is Wocozon dé grootste partner van de woningcorporaties met reeds 36 aangesloten corporaties en 20.000 installaties. Wocozon ontwikkelt zich van een aanbieder van zonnepanelen (met nu in totaal 50 mio Euro geïnvesteerd vermogen) naar de positie van ‘externe afdeling Energietransitie’ van de Nederlandse corporatiesector. En dat gaat veel verder dan alleen zonnepanelen.
De activiteiten zijn ondergebracht in een BV. Voor deze BV zoeken we een commissaris.

Ontwikkeling governance
Wocozon had en heeft als enig maatschappelijk doel: bewoners van sociale huurwoningen de mogelijkheid bieden om zonder eigen investering zonnepanelen op hun dak te (laten) leggen, daarmee de kosten voor elektrische energie te beperken en zo de groei van de totale woonlasten te beheersen. Met de ontwikkeling van de activiteiten van Wocozon groeide de organisatie. Behalve de werkorganisatie Wocozon BV had de stichting vanaf het eerste begin uiteraard ook een bestuur. In de beginjaren had dit bestuur een meervoudige taak. Niet alleen vertegenwoordigde het bestuur de belangen van de woningcorporaties, ook de toezichthoudende rol was in het bestuur belegd. Inmiddels groeide het aantal werkorganisaties van Wocozon en werden sommige activiteiten in regionale B.V.’s ondergebracht. Naarmate de activiteiten van Wocozon een steeds grotere vlucht namen, de begroting groeide en ook de complexiteit van de organisatie en het aantal deelnemende woningcorporaties en de geografische spreiding toenamen, groeide ook de behoefte aan intensief onafhankelijk toezicht op de financiën van de werkorganisatie, los van de vertegenwoordiging van de belangen van woningcorporaties. Daarom werd eind 2018 naast het bestuur van de stichting ook een onafhankelijke Raad van Commissarissen in het leven geroepen die toezicht ging houden op Wocozon B.V. Het bestuur behield zijn oorspronkelijke taak en vertegenwoordigde inmiddels formeel ook de belangen van de aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC bestaat uit 3 personen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap evenals op de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Directie gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming (ref . statuten).

Profiel
Voor het vervullen van bovenstaande taak zijn een aantal disciplines, kennis, ervaring en kunde in de RvC benodigd. Het betreft de volgende 4 disciplines:

  • Business: management, operationeel en strategie, business development, financiering en juridisch.
  • Techniek: Product development in energiemarkt, expertise op gebied van Solar & energiediensten.
  • Informatie: informatiemanagement en ICT, technologische ontwikkelingen en datagebruik.
  • Mens & organisatie : de “zachte” kanten van de Wocozon processen. De kern van de organisatie bestaat uit intrinsiek voor verduurzaming gemotiveerde mensen.

Kandidaten beschikken bij voorkeur over ervaring in de duurzaamheidssector en energiesector.

Voor een snelgroeiende en ook logistieke organisatie als Wocozon, met nu ca. 20.000 woningen met zonnestroominstallaties gerealiseerd en in beheer en een ambitie om dit in 2025 op 120.000 woningen te hebben (overeenkomend met 5% van de NL corporatiewoningen), is de organisatie- en infrastructuur van groot belang. Bovendien wordt het rendement van een operationele en kennis- en data-intensieve organisatie als Wocozon voor een belangrijk deel bepaald door haar mensen en een adequate inrichting van de ICT. De uitdaging voor de komende jaren ligt in nieuwe data gedreven duurzame energie diensten. Daar liggen forse kansen en dito risico’s. Door de focus op data gedreven diensten verandert bovendien wellicht de business case, de primaire processen en de primaire toegevoegde waarde van de organisatie. In de RvC zoeken we daarom een professional met veel ervaring met het ontwikkelen van IT-gedreven (energie-)diensten en big (energie-) data.

Zij/hij heeft:

  • Ruime kennis van processen in organisaties: zowel interne processen als processen tussen organisatie en externe belanghebbenden/klanten;
  • Expertise en visie op de data, IT en nieuwe energiediensten en de impact ervan op organisaties en klanten;
  • Goed inzicht in de impact en mogelijkheden van (big)data;
  • Goed inzicht in wijze waarop een hierboven aangegeven transitie leidt tot een herijking van de werkprocessen en daarmee ook tot een andere/nieuwe business case.;
  • Affiniteit met bedrijfsvoering.

Informatie
Wocozon laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie vinden in de eerste helft december plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.