Lid Raad van Commissarissen NVM Holding

Profiel: IT/disruptie, b2c, zakelijke online platformen, M&A kennis

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.
NVM heeft een sterke traditie als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe activiteiten/ondernemingen die de positie van haar leden verder kunnen versterken. De oprichting van Funda is daar een aansprekend voorbeeld van. Andere NVM-bedrijven zijn Realworks BV (CRM software voor makelaars), Academie voor Vastgoed BV, fluX BV (taxatiemanagement software), brainbay BV (ontwikkelen nieuwe data-diensten), Vidua Vastgoed BV, Realbid BV en NVM ServiceOffice BV. Meer informatie over de holding en de deelnemingen is te vinden op www.nvm.nl/over-nvm/nvm-groep/.

De NVM-vereniging heeft er voor gekozen om haar deelnemingen op enige afstand te plaatsen en door professioneel management en toezichthouders aan te laten sturen via haar dochter NVM Holding. De statutaire doelstelling van NVM Holding is de belangen te behartigen van de NVM leden op het terrein van makelaardij en taxaties van onroerende goed, alsmede de belangen van de makelaardij en het taxeren in het algemeen.
Funda is geen 100% deelneming en heeft daarom een eigen RvC. NVM Holding staat voor bijna
€ 60 mln. omzet en 250 medewerkers.

De NVM Holding oefent haar zeggenschap in deze bedrijven op verschillende manieren uit: deels via operationele aansturing omdat NVM Holding statutair directeur van enkele deelnemingen is en deels via aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. NVM Holding heeft een beperkt deel van haar ondersteunende activiteiten uitbesteed aan het bureau van NVM Vereniging. De statutair directeur van NVM Holding is Yme Bosma.

Raad van Commissarissen
NVM Holding heeft een eigen onafhankelijke Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit nu drie personen. Besloten is om de RvC uit te breiden met een 4e professional (profiel IT/Disruptie, online dienstverlening, investment).
De RvC kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren. De commissarissen dienen zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang.
Commissarissen dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om een goede taakvervulling mogelijk te maken.
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en commissarissen wordt vermeden. Een commissaris met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter.

De RvC vergadert ten minste 4 maal per jaar volgens een vastgesteld schema en zoveel vaker als de omstandigheden dit vereisen. Ten minste eenmaal per jaar wordt de strategie en de aan de onderneming verbonden risico’s besproken. Ook eenmaal per jaar wordt aandacht besteed aan de governance structuur.
De RvC vergadert eenmaal per jaar zonder de aanwezigheid van het bestuur. In deze vergadering wordt het functioneren van de RvC en bestuur geëvalueerd.

De RvC houdt toezicht op het algemene beleid van het bestuur en op de gang van zaken in de Vennootschap en haar dochtermaatschappij(en). De RvC ziet er op toe dat het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de beginselen van goed ondernemerschap gericht op de continuïteit van de onderneming en in lijn met de statuten (en doelstelling) van de onderneming.

Profiel Leden Raad van Commissarissen
Iedere te (her)benoemen commissaris beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven dat hij/zij praktisch kan functioneren in de RvC;
 • In staat te zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de RvC;
 • In staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de onderneming tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het Bestuur gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • In staat te zijn om bij ontstentenis van het Bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de onderneming te voorzien.

Voor de vervulling van de taak van de RvC wordt ernaar gestreefd dat in de RvC – gespreid over de verschillende leden daarvan – bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals:

 • Bestuurlijke ervaring en bekendheid met organisatieprocessen, bij voorkeur in het bedrijfsleven;
 • Financieel-economische kennis en ervaring;
 • Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomie, juridische en fiscale zaken, governance, informatietechnologie, personeelsbeleid, marketing, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en investor relations;
 • Kennis en ervaring op het gebied van digitale business modellen, disruptie, innovatie en research, teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met de ontwikkeling van de markt(en) waarin de deelnemingen van de onderneming actief is;
 • Kennis en ervaring coöperatieve ondernemingsmodellen en enige kennis van de makelaardij en vastgoed in zijn algemeenheid;
 • Breed algemeen inzicht en ervaring in het ondernemerschap, onder meer in de samenhangen tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen, teneinde bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management, alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming;
 • Entrepreneurial attitude;
 • Kennis van data, privacy en juridische aspecten;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met de bijzondere combinatie ledenvereniging + ondernemerschap.

De RvC functioneert als een hecht team. Scherp, informeel en praktisch. Met focus op visie en ondernemen. En tegelijkertijd ook sterk in governance vraagstukken. Juist de bijzonder setting met de vereniging NVM en een bedrijf met een eigen RvC (Funda) maakt dat governance een continue thema is.
Elk RvC lid is aanspreekpunt voor 1 à 2 deelnemingen, daarnaast heeft elk RvC lid een functioneel item in zijn/haar portefeuille als primair aandachtspunt. Onderlinge verdeling vindt plaats op basis van achtergrond en ervaring.

Vacature 4e lid RvC
Besloten is om de RvC met 1 persoon uit te breiden. We zijn specifiek op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

 • Veel kennis van IT/disruptie en marketing in B2C;
 • Veel kennis van zakelijke online markten;
 • Kennis van investeringen en fonds management zijn een plus. Bijvoorbeeld als investeerder / equity partner in combinatie met een bredere zakelijke achtergrond;
 • General management ervaring, bij voorkeur in het middelgrote bedrijfsleven
 • Affiniteit met vastgoed is een plus.

Gezien de samenstelling van de RvC is een achtergrond als toezichthouder geen voorwaarde vooraf.
NVM streeft naar divers samengestelde teams: voor deze vacature gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Het betreft een benoeming voor de termijn van 3 jaar met daarna 2 keer de mogelijkheid van een herbenoeming voor 3 jaar.

Informatie
NVM Holding laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van NVM Holding en NVM Vereniging vinden op een nader te bepalen datum plaats. Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.