Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Vitelia (gesloten)

Profiel: ervaren commissaris, coöperatief ondernemerschap

In 1921 zagen een vijftiental boeren de noodzaak van samenwerken al in. Zij richtten een aan- en verkoopbedrijf op als coöperatie, om samen zaken als diervoeders, kunstmest en benodigdheden voor op het erf in te kopen om zo kosten te besparen. Er was armoede, maar daaruit ontstond inventiviteit en samenwerking. Nieuwe agrarische bedrijfstakken zoals de varkenshouderij, pluimveehouderij, rundveehouderij en boom- en plantenteelt werden opgepakt in het Noord-Limburgse. En inmiddels is Vitelia 100 jaar actief met nu een aantal ondernemingen in de driehoek Nijmegen-Eindhoven-Venlo.

Vitelia wil een continue en duurzame toegevoegde waarde leveren voor haar leden en klanten in de agrarische sectoren. Het zoeken van samenwerking, verbanden, verbintenis en het delen van kennis staat hierbij centraal.
De bedrijven van Coöperatie Vitelia zijn:

 •  Vitelia Voeders;
 •  Vitelia Agrocultuur;
 •  Vitelia Winkel Ysselsteyn;
 •  Summa Adviesgroep.

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de Ledenvergadering, de ledenraad (gekozen door de ledenvergadering), Raad van Commissarissen (benoemd door de ledenraad) en directie van Vitelia (benoemd door de RvC).
Met de ledenraad, Raad van Commissarissen en directie heeft Vitelia een flinke dosis gezond boerenverstand in huis om een goede strategie te ontwikkelen. Met deze strategie kunnen de best mogelijke producten in de meest optimale prijs- kwaliteitverhouding een meerwaarde leveren voor het bedrijfsrendement van de leden.

De leden en klanten van Vitelia hebben te maken met een meer dan turbulente marktomgeving.
De markt waarin Vitelia actief is, is op vele fronten in beweging. Denk hierbij aan de veranderende omvang van de agrarische bedrijfstak in Nederland, de kansen die nieuwe technologieën bieden en de innovatieve inzet van data. Al deze ontwikkelingen zullen zeker leiden tot een transitie van Vitelia. Qua businessontwikkeling en qua samenwerking met andere ondernemingen.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) dient in de basis te bestaan uit 7 personen, met een verdeling van 3 of 4 personen uit de veehouderij, 1 of 2 personen uit de plantaardige sector en 2 externe personen. Om continuïteit te waarborgen en kennis over te dragen, kan de Raad van Commissarissen tijdelijk uitgebreid worden tot maximaal 8 personen. Dit kan zowel een lid-commissaris als een externe commissaris zijn.

Omschrijving Raad van Commissarissen

 • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen benoemt de Directie en staat deze, gevraagd en ongevraagd, met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming;
 • De leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Ledenraad op voordracht van de Raad van Commissarissen;
 • De ondervoorzitter en secretaris van de Raad van Commissarissen worden gekozen door de Raad van Commissarissen onderling.

Profielschets extern lid Raad van Commissarissen
De externe commissarissen zijn in staat om vanuit hun expertise het bedrijf (Directie, RvC) in raad en advies bij te staan in de te maken strategische keuzes en bepalen van de juiste koers.

Qua achtergrond zoeken we kandidaten met het volgende trackrecord:

 • Ervaring als toezichthouder;
 • Ervaring met coöperatief ondernemerschap;
 • Ervaring met de financiële aspecten van ondernemen (financieren, investeren, M&A);
 • Heeft bestuurlijke ervaring. Weet wat het is om een eindverantwoordelijke rol in te vullen;
 • Heeft een ruime ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Bij voorkeur een brede kijk op de ontwikkelingen in agrarische- en agrifoodketens.

We zoeken dus een externe commissaris met een brede business achtergrond en met de nodige inzichten en bagage ‘van buiten’.

Qua competenties en drijfveren heeft de ideale kandidaat het volgende profiel:

 • Strategisch/conceptueel denken, beschikken over een helicopterview;
 • Een communicatieve en coachende persoonlijkheid; We zoeken een stevig klankbord, iemand die in staat is op strategisch niveau met de collega’s van RvC en Directie te spiegelen, ook op het terrein van governance;
 • Niet alleen qua carrière, maar juist ook als persoonlijkheid passen bij de coöperatieve uitgangspunten (wij gaan voor winstoptimalisatie, niet voor winstmaximalisatie).
 • Handelt vanuit hoge normen als het gaat om onkreukbaarheid en het tegengaan van belangenverstrengeling;
 • Heeft een goed ontwikkelde antenne voor bestuurlijke gevoeligheden;
 • Is een diplomaat, een stevige persoonlijkheid die empathisch en verbindend kan opereren;
 • Is een onafhankelijk denkende toezichthouder.

Betrokkenheid, ledengevoel, innovatief denken en transparantie zijn Vitelia-kernwaarden die we ook van de externe commissaris verwachten.

De tijdsbesteding per jaar bedraagt ca. 8 reguliere vergaderingen plus diverse bijkomende bijeenkomsten (o.a. met Ledenraad, uitstapje met de RvC, ALV). De meeste vergaderingen vinden plaats bij Vitelia in Oirlo. De financiële vergoeding is in verhouding met de omvang en zwaarte van de functie.

Informatie
Vitelia laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Vitelia vinden 8 april plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.