Lid Raad van Commissarissen Business Park Aviolanda (gesloten)

Profiel: vastgoed, campusontwikkeling

Het ontstaan van Business Park Aviolanda begint in 2007 bij het besluit van de provincie Noord-Brabant, om samen met de gemeente Woensdrecht en vliegbasis Woensdrecht te werken aan een clustering van economische activiteiten in de luchtvaartonderhoudsector. Positieve factoren hiervoor waren de aanwezigheid van de landingsbaan van vliegbasis Woensdrecht, het Logistiek Centrum Woensdrecht, Fokker en de opleiding voor luchtvaarttechnici.

In 2010 is een joint venture opgericht om het mogelijk te maken voor nieuwe luchtvaartbedrijven om zich te vestigen in de nabijheid van de landingsbaan. Voor de oprichting van de joint venture is door verschillende partijen een financiële injectie gedaan, voor 60% door de provincie Noord-Brabant, voor 20% door de gemeente Woensdrecht en voor 20% door Stork/Fokker (Fokker is inmiddels onderdeel gaan uitmaken van GKN Aerospace). Op het voormalige Stork/Fokkerterrein is beschikbare grond voor nieuwe bedrijven bouwrijp gemaakt en het heet sinds 2010 Business Park Aviolanda (BPA).

Het BPA maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. Overheid, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied. De aandeelhouders streven ernaar dat het park één van de dragers wordt van het te ontwikkelen economisch cluster Aerospace & Maintenance in Noord- Brabant.

Het BPA biedt vestigingsmogelijkheden voor aerospace & maintenance bedrijven, bij voorkeur luchthavengebonden. Bedrijven kunnen zich vestigen op het Business Park Aviolanda, op het Defensieterrein van vliegbasis Woensdrecht of op het nabijgelegen bedrijventerrein “De Kooi”. Er zijn reeds vele toonaangevende bedrijven gevestigd zoals het NLR, Fokker Techniek, Fokker Elmo, StandardAero, Thales, Specto, Development Centre for Maintenance of Composites (DCMC), Boeing en Aeronamic.

De ontwikkeling van het park is in een stroomversnelling terechtgekomen door besluitvorming over het motorenonderhoud van de West-Europese vloot van F-35 toestellen.

Samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht
BPA en de Koninklijke Luchtmacht (het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) werken in toenemende mate samen aan de ontwikkeling van het cluster van onderhoudscentra waarbij BPA en LCW op nationale en internationale schaal als één marktplaats gaan werken.

De beide centra hebben feitelijk meer overeenkomsten dan vaak wordt gedacht. Het gebruik van de startbaan en vliegveld-infrastructuur wordt door beide partijen gedeeld. Op BPA en het LCW wordt er gewerkt aan high-end onderhoud van vliegtuigen en helikopters. De bedrijven op LCW werken aan de vloot van de Koninklijke Luchtmacht en via de daar gevestigde private bedrijven ook voor militaire vliegtuigen en -onderdelen van (vooral) NAVO-partnerlanden.

De specialisten van Business Development van de Luchtmacht en van BPA werken gericht samen met collega’s van de andere bedrijven. Zo proberen zij samen spelers toe te voegen op de mondiale markt van vliegtuigonderhoud aan het cluster van activiteiten op Aviolanda Woensdrecht.

BPA en LCW promoten ook dat bedrijven uit het civiele en militaire bereik medewerkers, kennis, innovaties en materialen gaan uitwisselen. Dit kan in de praktijk goed, omdat BPA en LCW buren zijn op hetzelfde vliegveld. Zo werken hun klanten of toeleveranciers feitelijk al op dezelfde locatie voor dezelfde markt.

De komst van het (motor)onderhoud van de F-35 (JSF) naar Woensdrecht is een grote impuls voor het al bestaande netwerk van bedrijven en innovatieve ontwikkelingen. Naar verwachting zal LCW met haar partners de eerste F-35’s vanaf 2020 kunnen verwelkomen.

Opleidingen
Bij Aviolanda is een intensieve samenwerking van ondernemingen, de overheid en onderwijsinstellingen van groot belang. Dankzij de aanwezigheid van de opleiding Vliegtuigtechniek van het Markiezaat College (onderdeel van ROC Curio) zal jong gekwalificeerd personeel ook in de toekomst aanwezig blijven. Het Markiezaat College en de Aircraft Maintenance & Training School werken samen om studenten op EASA Part 66/147 niveau op te leiden.

Vastgoedontwikkeling
BPA zorgt voor vraaggerichte vastgoedontwikkeling van nieuw vastgoed en speelt daarnaast een actieve rol in bemiddeling bij beleggingen en vastgoedfinanciering.

BPA exploiteert een portefeuille van 60.000m2 BVO gebouwen op een terrein van bijna 30 hectare. Onderdeel van de strategie is nadrukkelijk om stapsgewijs en in nauwe samenwerking met huurders delen van het bestaande vastgoed te herontwikkelen. Soms door BPA, soms door andere bedrijven op het park. Daarmee worden de gebouwen aangepast aan de eisen van de tijd en de wensen van nieuwe en toekomstige klanten in de markt van vliegtuigonderhoud & aerospace.

Door slim met ruimte om te gaan, ontstaat bovendien meer flexibiliteit voor het realiseren van nieuwbouw voor nieuwe klanten. Op die manier wordt de ruimte op BPA steeds optimaal benut, wat bijdraagt aan de duurzame (want zuinige) gebiedsontwikkeling.

Parkmanagement
In 2012 is de Coöperatie Parkmanagement Aviolanda opgericht, die voor alle vestigingen samen een aantal diensten levert. De belangrijkste zijn centrale receptie/beveiliging/toegangscontrole, onderhoud van de wegen, parkeren, groenvoorziening, waterhuishouding, verlichting en bewegwijzering.

Het parkmanagement ontzorgt de bedrijven op deze punten, zodat die zich maximaal kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. De bedrijven dragen bij in de kosten, die in de ledenvergadering in een jaarlijkse begroting worden vastgelegd.

People-Planet-Profit
Behalve het stimuleren van bedrijvigheid, het creëren van werkgelegenheid en het bieden van technische opleidingen heeft Aviolanda tevens een groene agenda. Deze is gericht op duurzame economische groei in Brabant, waarbij ook de leefomgeving en natuur een positieve impuls krijgt. Het gebied moet op een verantwoorde wijze gevuld worden, met respect voor de ecologische kwaliteiten van het gebied. Er wordt dan ook gestreefd naar een gelijke opgang van de economische, leefbaarheids- en de natuurontwikkelingen.

Nieuwe koers: Aviolanda als bouwsteen voor doorontwikkeling Brabants cluster Maintenance & Service. De aandeelhouders van Aviolanda hebben besloten dat BPA zich in de komende periode zal richten op de uitvoering van de Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen BPA, het Ministerie van Defensie (Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)) en nader te bepalen bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. De PPS heeft als doel om tot een onderscheidend aanbod van producten en diensten te komen in de sector aerospace & maintenance, van Aviolanda en elders gevestigde bedrijven en instellingen die met Aviolanda zijn of zouden moeten worden verbonden.

Door deze koers wordt een kans gecreëerd om te bouwen aan een economisch cluster rondom één van de belangrijkste F-35 instandhoudingsdomeinen, namelijk het onderhoud van de F-135 motoren. De aandeelhouders zien de PPS als een belangrijke stap op weg naar de realisatie van een Brabants cluster Maintenance & Services met een internationaal onderscheidend aanbod van kennis, expertise, producten en diensten. In dit maintenance cluster gaat het vooral om de sectoren Aerospace en High Tech, waarbij de aandacht is gericht op vier actielijnen: 1) innovatie, 2) onderwijs, 3) acquisitie en 4) business development.

Het doel is te komen tot een regionaal ecosysteem van bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen, waarin slimme verbindingen tussen kennis en praktische toepassing leiden tot nieuwe bedrijvigheid (spin-offs). In zo’n ecosysteem kan ook kennis en expertise worden opgebouwd waarmee bedrijven uit andere topclusters en topsectoren hun voordeel kunnen doen (spill-overs).

Profielschets Lid Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee op voordracht van de Provincie Noord-Brabant (voorzitter en lid), één op voordracht van de gemeente Woensdrecht en één op voordracht van Fokker Technologies. Momenteel is er een vacature voor een lid van de RvC, die wordt benoemd op voordracht van de Provincie Noord-Brabant.

Naast de reguliere ervaring en competenties op het terrein van toezichthouden heeft beschikt de Raad van Commissarissen in zijn totaliteit over de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van en ervaring met samenwerking in open innovatieprocessen;
 • Ervaring met PPS, bij voorkeur in verbanden met bedrijfsleven, onderwijs en overheid (“triple helix”);
 • Ervaring met en/of netwerk in de Koninklijke Luchtmacht;
 • Ervaring met en netwerk in de sector aerospace & maintenance, civiel en militair;
 • Ervaring met en netwerk in de high tech sector;
 • Kennis van en ervaring met business development;
 • Ervaring met gebieds- of vastgoedontwikkeling;
 • Ervaring met ondernemerschap;
 • Deskundigheid op het gebied van financiën.

Vacature
Voor de vacature wordt een kandidaat gezocht die beschikt over ruime kennis en ervaring met gebieds- en vastgoedontwikkeling. De ideale kandidaat heeft daarnaast ervaring met het ontwikkeling van een ecosysteem/campus waarbij de hierboven beschreven organisaties komen tot een maximale samenwerking op het Business Park. Hij/zij snapt hoe je met name vanuit de ‘harde’ kant van de gebiedsontwikkeling business development en innovatieprocessen maximaal faciliteert.

De kandidaat moet daarnaast bekend zijn met publiek/private samenwerkingen.

Business Park Aviolanda en de aandeelhouders geloven in de kracht van divers samengestelde teams. Daarom nodigen we met nadruk vrouwen uit om te reflecteren op deze vacature.

Procedure
Gasseling Search ondersteunt de Provincie Noord-Brabant tijdens de selectieprocedure voor het nieuwe Lid van de Raad van Commissarissen.

Business Park Aviolanda laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Naast de search en voorselectie door Gasseling Search bestaat de procedure uit de volgende onderdelen:

 • Gesprek met de selectiecommissie;
 • Kennismakingsgesprek met de Raad van Commissarissen en directie van Business Park Aviolanda;
 • Externe screening door een onafhankelijk bureau.

Daarna volgt een voordracht door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BPA BV.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.