Lid Raad van Commissarissen ZLM Verzekeringen

coöperatief ondernemerschap, MKB- en Agro gevoel, financiële dienstverlening

ZLM Verzekeringen is de handelsnaam van De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A.(Uitgesloten Aansprakelijkheid). ZLM Verzekeringen (ZLM) is een onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

ZLM Verzekeringen is op 1 januari 1951 opgericht vanuit de landbouworganisatie Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Oorspronkelijk konden daarom alleen agrariërs verzekerd worden. De band met de moederorganisatie werd in 1994 losgesneden. De inmiddels gefuseerde Zuidelijke Landbouw Maatschappij is opgegaan in het ZLTO, waardoor ZLM Verzekeringen de enige organisatie is die in naam nog herinnert aan de in 1843 opgerichte Zeeuwse Landbouw Maatschappij.

Anno 2018 is ook de band met de agrarische sector vrijwel helemaal verdwenen. Vanaf 2007 heeft ZLM de focus gericht op het schadeverzekeringenpakket van de particuliere klant. Wat wel gebleven is, is de beperking van het werkgebied: de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Vandaag de dag is ZLM er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland die goed en voordelig verzekerd wil zijn.

Verzekeringen

ZLM biedt schadeverzekeringen aan: verzekeringen voor motorrijtuigen, woonhuis, inboedel, particuliere aansprakelijkheid, in- en opzittende verzekeringen, gezinsongevallen en rechtsbijstand. De rechtsbijstand is overigens ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Stichting Rechtsbijstand ZLM). ZLM is een zogenaamde multichannel maatschappij: verzekeringen kunnen rechtstreeks worden afgesloten of via één van haar zeven tussenpersonen. ZLM kent ook een eigen bemiddelingsafdeling. Voor verzekerden die behoefte hebben aan een verzekering die ZLM niet aanbiedt, wordt een andere verzekeraar gezocht.

Klant- en medewerkerstevredenheid

ZLM is een verzekeraar en dienstverlener die uitblinkt in klanttevredenheid. De organisatie scoort hierop al jaren achter elkaar een 8 of hoger. Zie hierover ook: www.verzekeraarsinbeeld.nl. Maar ook met betrekking tot medewerkerstevredenheid scoort ZLM structureel hoog.

Kerncijfers

Eind 2018 had ZLM een premieomzet van ruim 121 miljoen euro, waren er ruim 247.000 klanten bij ZLM verzekerd en werkten er 247 mensen. Het kantoor van ZLM bevindt zich aan de Cereshof te Goes.

Visie ZLM

“In onze maatschappij heeft iedereen te maken met onzekerheden en risico’s. Traditioneel kunnen veel van deze risico’s worden beheerst door middel van verzekeringsoplossingen. We zien echter door onder andere technologische ontwikkelingen en veranderende overheidsbeleid steeds weer nieuwe risico’s ontstaan. Als ZLM willen we actief inspelen op deze behoeften door zekerheid te bieden en te ontzorgen. Dit doen wij door middel van het aanbieden van verzekeringen, door preventie-activiteiten en door het leveren van specifieke dienstverlening. Daarbij hebben we de ambitie om één van de beste aanbieders in de markt te zijn”.

Deze visie leidt tot de volgende kernwaarden en strategische doelstellingen:

De kernwaarden:

 • Persoonlijk: met een mensgerichte benadering en oprechte interesse;
 • Betrouwbaar: u kunt op ons rekenen, we komen onze afspraken na en zijn deskundig.

De strategische doelstellingen:

 1. Tevreden klanten;
 2. Tevreden medewerkers;
 3. Continue organisatie verbetering;
 4. Continuïteit.

Governance:

ZLM is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid (UA).

De algemene ledenvergadering heeft een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening, het benoemen van commissarissen, het aanwijzen van de accountant, het wijzigen van de statuten en het verlenen van decharge aan directie en commissarissen.

De RvC benoemt de directie. Daarnaast oefent zij toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ZLM. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan onder andere de begroting, de jaarrekening en de risicobereidheid van ZLM.

De Audit- en Risicobeheerscommissie houdt toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarnaast richt deze commissie zich op de ORSA, de financiële rapportages, de risicobereidheid en de rol en het functioneren van de Interne Auditfunctie, de Compliance functie en de Risicomanagementfunctie.

Directie en RvC:

De directie bestaat uit 2 personen. Marinus Schroevers, algemeen directeur en Oscar Monshouwer, directeur Verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM. De RvC bestaat uit 5 functionarissen. Een voorzitter, een vicevoorzitter en 3 leden.

Wegens het aanstaande aftreden van een van de huidige leden door het bereiken van het einde van de zittingstermijn, komt per mei 2020 de positie vacant van lid RvC.  In dit kader zoekt de RvC een nieuw lid.

Informatie over de RvC van ZLM

Het kader waarbinnen de RvC opereert:

Het uitgangspunt van de RvC is de bij de wet omschreven taak van de RvC. Daarnaast gelden:

 • De ZLM statuten met daarin bepalingen over samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van commissarissen, alsmede over onverenigbare functies;
 • De wettelijk verankerde regels met betrekking tot besturen en de geldende Governance Code;
 • Het Reglement RvC ZLM met bepalingen over onder meer samenstelling en deskundigheid, nevenfuncties, taken en taakverdeling, voorzitterschap, commissies, vergaderingen en besluitvorming.

Omvang en samenstelling:

De RvC bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld dat het zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. Dat geldt zowel voor de RvC als geheel als voor de onderscheiden commissies.

Rollen, taken en verantwoordelijkheden:

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de RvC. De hoofdactiviteiten hierbij zijn o.a:

 • toezicht houden op en adviseren van de Directie op beleid in algemene zin en enkele terreinen in het bijzonder (finance, risk management, compliance);
 • zijn van “werkgever” van de directie (samenstellen, beoordelen en belonen);
 • verantwoording afleggen aan (Algemene Vergadering) en contacten onderhouden met diverse stakeholders (o.a. OR, management, Directie, toezichthouders).

 Informatie over het profiel en de procedure

Profielkenmerken voor de vacante positie van lid RvC:

Voor deze specifieke positie is het met name van belang dat de juiste persoon:

 • een ervaren bestuurlijk profiel heeft, recente ervaring en (eind)verantwoordelijkheid heeft in het besturen van en/of houden van toezicht op het bestuur van een middelgrote, complexe organisatie;
 • binnen deze bestuurlijke rollen niet alleen managerial bedreven en up-to-date is, maar ook (ruime) kennis en ervaring heeft op zowel het financiële als op het juridische vlak;
 • ervaring heeft binnen de (financieel) zakelijke dienstverlening (bij voorkeur binnen een verzekeringsmaatschappij);
 • vertrouwd en up-to-date is met financiële onderwerpen als financiële verslaglegging, audits, beleggings- en premiebeleid, vermogensbeheer, risicomanagement, solvabiliteit en administratieve organisatie;
 • daarnaast vanuit een juridische achtergrond en/ of ervaring voldoende onderlegd is, met name op het gebied van ondernemingsrecht en corporate governance;
 • deze financiële en juridische kennis en expertise adequaat weet toe te passen binnen (de context van) een verzekeringsmaatschappij als ZLM;
 • inzicht heeft in en bij voorkeur bekend is met het door DNB en AFM uitgevoerde wettelijke toezicht op financiële instellingen.

Daarnaast wordt van de geschikte kandidaat verwacht dat hij/ zij:

 • Beschikt over een kritische, onafhankelijke en strategische oriëntatie;
 • Affiniteit heeft met “de verzekeringswereld”;
 • Beschikt over deskundigheden en vaardigheden die passen bij een commissariaat van een organisatie met de omvang en complexiteit van ZLM;
 • Op basis van kennis, ervaring en interesses een volwaardige en betrouwbare gesprekspartner is voor de directie, mede RvC leden en andere stakeholders;
 • Bij voorkeur reeds ervaring heeft als RvC of bestuurslid, maar dit is niet noodzakelijk;
 • Thuis is in een consumentenmarkt met (sterk) veranderende klantbehoeften;
 • Bestuurlijk oordeelsvermogen heeft en het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren en raad te geven;
 • Affiniteit heeft met het coöperatieve karakter of de structuur van “een onderlinge” organisatievorm en met MVO;
 • Gevoel heeft bij de missie, kernwaarden en cultuur van ZLM (het moet passen, er moet een klik zijn);
 • Bij voorkeur woonachtig is in de regio Brabant of Zeeland, maar in ieder geval “gevoel” heeft bij deze regio.

Competenties:

Naast de kennis en ervaring, zoals beschreven bij bovenstaande bullets, heeft de juiste kandidaat een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en gevoel voor het tijdig signaleren van maatschappelijke (disruptieve) ontwikkelingen. Hij/ zij is analytisch sterk en weet (financiële) data vakkundig te interpreteren en in een breder/ strategisch perspectief te plaatsen. Daarbij heeft de ideale kandidaat tevens voldoende juridische bagage om (voorgenomen) beleid te toetsen aan juridische kaders en wet- en regelgeving. De juiste kandidaat beschikt over goede  communicatieve en contactuele eigenschappen. Is hierbij omgevings- en organisatiesensitief, signaleert vroegtijdig wat er in- en extern leeft. Weet zodoende op een natuurlijke wijze zowel verbeterpunten te duiden en te benoemen als te complimenteren bij succes. Dit alles aansluitend op de missie, visie en strategische doelstellingen van ZLM en passend binnen de bedrijfscultuur. Hij of zij hoeft geen Zeeuw of Brabander te zijn, maar “heeft wel gevoel bij en kennis van de regio” (op onderwerpen als economie – arbeidsmarkt – cultuur).

Onafhankelijkheid:

De geschikte persoon mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie ZLM of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij/zij uitoefent.

Tijdbeslag:

Naast de tijd die nodig is in het kader van voorbereiding en verdieping, dient er rekening gehouden te worden met 6 – 8 bijeenkomsten per jaar (dagdelen) op het ZLM kantoor te Goes.

Procedure en informatie
ZLM laat zich in deze procedure bijstaan door Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 11 januari 2020 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Doelstelling is dat de benoeming in de maand mei 2020 kan plaatsvinden. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Frank Rudolph (06-53812321) of Marcel Gasseling (073-8200374).