Lid Kwaliteitscommissie Waddenfonds (gesloten)

Profiel: landschap, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening

Het Waddenfonds is in 2006 gecreëerd als onderdeel van afspraken omtrent gaswinning, kokkelvisserij en kwaliteit in het Waddenzeegebied. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Het heeft daarnaast de taak te zorgen voor het verminderen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee, alsmede voor een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het gebied.

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie uit elke Waddenprovincie. De portefeuillehoudende gedeputeerden uit de drie noordelijke provincies vormen tevens het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan.

Onafhankelijke Kwaliteitscommissie

Bij de overdracht in 2012 van het Waddenfonds van het Rijk naar de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland bedong de Tweede Kamer dat er onafhankelijke toetsing zou plaatsvinden van de besluitvorming over de besteding van de middelen uit het Waddenfonds. Daartoe werd in de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds vastgelegd dat er een onafhankelijke kwaliteitscommissie moet zijn. Deze Commissie Kwaliteitstoetsing Waddenfonds (KC) adviseert het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) gevraagd en ongevraagd over het functioneren van het Waddenfonds, in elk geval ten aanzien van uitvoeringsplan, jaarprogramma, jaarverslag, monitoring en periodieke evaluatie van het beheer en de besteding van de middelen van het Fonds. Individuele subsidieaanvragen worden niet door de kwaliteitscommissie vooraf getoetst.

De onafhankelijke kwaliteitscommissie bestaat uit vijf leden onder voorzitterschap van mevrouw drs. F.C. Giskes. In de samenstelling van de KC dient deskundigheid tot uitdrukking te komen op de terreinen economie, ecologie, energie, toerisme, landschap en cultuurhistorie, bestuurlijke en bedrijfsmatige processen en controlling & accountancy. De commissie bestaat momenteel uit 5 leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd door het bestuur.

Vacature

In verband met het reglementair aflopen van de zittingstermijn wordt, gezien de huidige samenstelling, gezocht naar een nieuw lid met deskundigheid op gebied van landschap/cultuurhistorie/ruimtelijke ordening. Kandidaat wordt geacht zich onafhankelijk, op basis van hun deskundigheid, een oordeel te kunnen vormen over de (voorgenomen) activiteiten van het Waddenfondsbestuur (AB en DB) en op grond daarvan dit bestuur te adviseren. Kandidaat heeft wel ‘iets’ met het Waddengebied, maar is geen subsidieontvangers van het Waddenfonds en is niet formeel of informeel gelieerd aan bestuursorganen van het Fonds en de betrokken provincies en gemeenten. Het lidmaatschap van de KC vergt gemiddeld 4-5 dagen per jaar aan overleg, voorbereiding en, ad hoc, bezoek ter plaatse.

Bezoldiging van de activiteiten van KC-leden vindt plaats op basis van een vacatie- en onkostenvergoeding.

Procedure

Het Waddenfonds laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.