Lid Investment Committee BOM Renewable Energy (gesloten)

Profiel: projectfinancieringen, duurzaamheid, ondernemerschap, Brabant

De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om
MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

 • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
 • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
 • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Als publieke onderneming is de BOM de uitvoeringsorganisatie voor provinciaal en landelijk economisch beleid. Voor het uitvoeren van haar opdracht beschikt de BOM over ruim 90 professionals, jarenlange kennis en ervaring, ruime netwerken en een sterke kapitaalpositie. Internationalisering, innovatie, verduurzaming en het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke leidmotieven. De BOM werkt nauw samen met bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. Sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een adaptieve structuur van economische systemen en principes. Om bedrijven en de Brabantse economische structuur ook morgen en overmorgen passende oplossingen te kunnen blijven bieden en het ondernemersklimaat toekomstbestendig te houden, ontwikkelt de BOM zich als ontwikkelingsmaatschappij ook zelf blijvend door.

Juridische en managementstructuur

BOM is georganiseerd in een holdingstructuur. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de provincie Noord-Brabant aandeelhouder van de BOM. Het is de ambitie van het provinciaal bestuur om met haar economisch beleid een effectieve impuls te geven aan de Brabantse economie en om voor de uitvoering van dit beleid de BOM volledig in te zetten. De BOM is daarmee ‘voor honderd procent’ een (op afstand geplaatste) uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Binnen de houdsterstructuur is BOM Holding B.V. de moedervennootschap waarin de reguliere houdsteractiviteiten, ondersteunende staf en alle personeelsactiviteiten plaatsvinden. Onderliggend zijn ruim 20 dochtervennootschappen actief in zowel advies- alsook investeringsactiviteiten met specifieke fondsbeheeractiviteiten.

BOM Holding B.V. is de houdstermaatschappij van onder meer BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Vastgoed B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V, Energiefonds Brabant B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., BOM Capital I B.V en BOM Capital II B.V..

De aandelen van BOM Holding B.V. zijn geheel in het bezit van de provincie Noord-Brabant (100%). De aandelen van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en van BOM Capital I B.V. worden gezamenlijk gehouden door BOM Holding B.V. (50,1%) en de Staat der Nederlanden (49,9%). De Raad van Commissarissen (RvC) van deze BV’s is dezelfde als de RvC van BOM Holding B.V.

Het bestuur van BOM Holding B.V. bestaat uit één statutair bestuurder. De dagelijkse leiding van BOM Holding B.V. is toevertrouwd aan het directieteam. Het leadershipteam wordt gevormd door de directie en de managers van Brabant Ventures (Managers Hightech & Lifetech), Renewable Energy, Foreign Investment & International Trade, Product Development en Ecosystems Development.

BOM Renewable Energy

Het BOM team Renewable Energy is verantwoordelijk voor het managen van het Energiefonds Brabant waar deze Investment Committee voor werkt. Het fonds is gericht op investeringen die leiden tot energiebesparing en de productie van duurzame energie. Dit doet de BOM samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven. Met bewezen technologie wordt een zo groot mogelijk volume aan projecten ontwikkeld om een maximale CO2 impact te realiseren.
Projecten hebben betrekking op zonne-energie, windenergie, geo-thermie, warmte- en koudeopslag, energiebesparing etc.

Het fonds richt zich op grote projecten, zoals wind- en zonneparken, en op bundeling van kleine projecten. Ondersteuning voor kleinere projecten wordt aangeboden via onze ESCo-partners, die actief zijn op specifieke markten, zoals het realiseren van zonnepanelen op woningen en energiebesparing voor MKB-bedrijven.

BOM Renewable Energy is een gespecialiseerd investeringsteam dat potentiële investeringen selecteert, structureert en beheert. Het iteam bestaat uit analisten, investment managers en business developers. Zij zoekt samenwerking met partners zoals ontwikkelaars van projecten, adviseurs en banken die actief zijn in financiering van duurzame energieprojecten. Op deze manier levert het fonds naast kapitaal ook specialistische kennis die bijdraagt aan de totstandkoming van de projecten, met name door kennis over structurering en risicoanalyse.

In de bijlage van dit profiel is een recent Infographics van BOM Renewable Energy opgenomen.

Investment Committee BOM Projects

Het Investment Committee heeft ten doel de bestuurders van resp. BOM Renewable Energy en Bedrijfslocaties te adviseren over investeringsvoorstellen, vervolginvesteringsvoorstellen en exitvoorstellen op basis van de gezamenlijke wetenschappelijke, markt- en financiële kennis en ervaring. Dit doet zij met een positief-kritische houding en vanuit een onafhankelijke positie.

Het Investment Committee bestaat uit ten minste 3 en maximaal 5 leden. Ieder lid van het Investment Committee wordt benoemd voor de duur van drie jaar. De zittingstermijn kan eenmaal voor een termijn van maximaal drie jaar worden geprolongeerd door de RvC met instemming van de Bestuurder en na goedkeuring van de Uiteindelijke Aandeelhouders.

De taken en bevoegdheden van het Investment Committee zijn in een reglement vastgelegd.

Beloning en vergoeding

Aan de leden van het Investment Committee zal een beloning van € 1.000,- inclusief onkostenvergoeding en exclusief btw per vergadering worden toegekend.

Tijdbeslag (indicatie)

Het tijdsbeslag is inclusief voorbereiding 1 dag per vergadering. Het aantal vergaderingen per jaar zal rond 6 tot 8 uitkomen en vinden plaats bij de BOM in Tilburg. Investeringsvoorstellen worden vooraf aangeleverd door het fondsmanagement en tijdens de vergadering mondeling toegelicht. Het advies van de IC komt vervolgens in onderling overleg gedurende de vergadering tot stand.

De Investment Committee BOM Projects is als volgt samengesteld:

 • de heer S. (Scief) Houben;
 • mevrouw F (Femke) Brenninkmeier;
 • de heer W. (Willem) Ackermans.

We zoeken een nieuw lid voor de Investment Committee als opvolger van de heer Houben.

Algemeen

Voor het collectief van de leden van het Investment Committee gelden de volgende vaardigheden:

 • heeft onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar;
 • is goed bekend met het georganiseerde bedrijfsleven in Brabant en met daaraan gelieerde organisaties;
 • heeft ervaring met samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven;
 • beschikt over een voortreffelijke reputatie met betrekking tot zowel integriteit als communicatieve en representatieve kwaliteiten;
 • is vertrouwd met ondernemerschap (waaronder business development, internationalisering en starters/doorgroei van mkb-ondernemingen);
 • minimaal één lid van het Investment Committee is een financieel expert – hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting/fiscaal terrein.

Kandidaat

De kandidaat moet in staat zijn op basis van kennis en ervaring de voorstellen snel te doorgronden, risico’s in te schatten en belangrijke randvoorwaarden kunnen onderscheiden om tot een gefundeerd en goed onderbouwd oordeel te komen.

Profiel voor deze vacature: projectfinanciering, ondernemerschap, duurzaamheid, Brabant.

Specifieke kenmerken waaraan de kandidaat bij voorkeur voldoet:

 • kennis en ervaring en een helicopterview op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, energiemarkten en technologie;
 • kennis van de werkwijze en ‘best practice’ op het gebied van projectfinanciering en/of project equity;
 • ervaring in het beoordelen en/of scherpstellen van business cases, bij voorkeur van projecten in de energiesector;
 • relevante financieel economische kennis en de toepassing daarvan bij het beoordelen van financiële prognoses, risico’s en vereist rendement;
 • bekend met Brabant en met het Brabantse bedrijfsleven;
 • een ondernemersachtergrond;
 • kritisch analytisch vermogen met een juist oog voor de vereiste mate van detail vanuit het perspectief van de IC;
 • goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor de vereiste rol en verhoudingen tussen de IC onderling en ten opzichte van het fondsmanagement en de directie.

De ideale kandidaat heeft naast de vaktechnische inhoud en ervaring ook een actueel beeld van de instrumenten en bijbehorende actoren (beleidsmatig, bestuurlijk, operationeel) die noodzakelijk zijn om de energietransitie in Nederland te versnellen. Want dit is uiteindelijk de kerndoelstelling van het fonds.

Informatie

Brabants Ontwikkelings Maatschappij laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 3 juli een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.
De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op woensdagochtend 19 augustus.

Bijlage: Infographics BOM Renewable Energy