Leden Raad van Toezicht Summa College

Profiel: toezichthouder met affiniteit voor onderwijs, financiële en zakelijke achtergrond

Vanwege het verlopen van de zittingstermijn zoekt het Summa College een tweetal nieuwe leden voor de raad van toezicht met een zakelijke en financiële achtergrond; in de rol van voorzitter auditcommissie medio 2022 en in de rol van lid van de auditcommissie einde 2022.

Het Summa College is het opleidingsinstituut voor ruim 17.000 MBO-studenten in de Brainportregio Eindhoven en heeft jaarlijks een omzet van ca. € 160 miljoen. Het Summa college telt 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met 305 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. De 26 scholen zijn verdeeld over 19 marktgerichte proposities ieder aangestuurd door een onderwijsdirecteur, Het onderwijs wordt ondersteund door vijf ondersteunende diensten en twee stafbureaus. Elke dienst wordt aangestuurd door een directeur, Alle directeuren rapporteren aan het tweehoofdige College van Bestuur (CvB). Het CvB is eindverantwoordelijk en belast met het besturen van het Summa College. Het CvB werkt als tweehoofdig bestuur op een collegiale en gelijkwaardige basis samen. Zij leggen op hun beurt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT) en worden ondersteund door de secretaris CvB/RvT.

 

Strategisch kader: Summa 2025
De Droom: Summa is een ontmoetingsplek waar je in een veilige omgeving kunt ontdekken wie je bent en waar je wordt uitgedaagd om je talenten te ontwikkelen en je als persoon te ontplooien. In 2025 wordt iedere student die dat wil in staat gesteld een persoonlijke leerroute te volgen, met de eigen talenten en ontwikkelingsbehoefte als uitgangspunt. Docenten zijn daarbij coachend, niet leidend.

Het Summa College heeft in 2020 focus aangebracht in de strategische koers ‘Summa 2025’. Deze focus richt zich op:

 • Technologische ontwikkelingen vragen om het versnellen van de digitaliseringsagenda;
 • De arbeidsmarkt vraagt om flexibele studenten met sociale vaardigheden;
 • De snel veranderende wereld en de demografische ontwikkelingen maken dat er ingezet moet worden op leven lang ontwikkelen.

De programmapijlers van het Strategisch Programma Summa 2025 zijn:

 • Een leven lang ontwikkelen;
 • Procesvernieuwing;
 • Een waarde gedreven organisatie;
 • Onderwijsinnovatie;
 • Duurzaamheid.

Deze vijf pijlers worden ondersteund met de programma’s van de digitaliseringsagenda, het strategisch huisvestingsplan en het strategisch personeelsontwikkelingsplan.

 

De Raad van Toezicht (RvT)
De RvT bestaat momenteel uit vijf leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en de overige drie leden. Op korte termijn wordt de RvT uitgebreid naar zes leden voor een evenwichtige verdeling van de rollen en commissies.

Er zijn drie commissies: de remuneratie-, audit- en onderwijscommissie. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn volgens het rooster van aftreden in de loop van dit jaar zijn twee leden van de RvT aftredend. De RvT zoekt daarom een tweetal leden voor de raad van toezicht; in de rol van voorzitter auditcommissie medio 2022 en in de rol van lid van de auditcommissie einde 2022.

De RvT heeft een vierledige taak:

 • Het beoordelen van de voortgang en realisatie van de strategie;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en optreden als klankbord;
 • Het nemen van in statuten en reglementen toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische-, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen;
 • Het functioneren als werkgever voor het CvB.

De RvT vergadert formeel zesmaal per jaar. De commissies vergaderen ook afzonderlijk en rapporteren aan de RvT-vergadering. Inclusief de commissievergaderingen en andere contactmomenten zullen er jaarlijks circa 15 ontmoetingsmomenten zijn. De vergaderingen zijn doorgaans vanaf het einde van de middag en ’s avonds, maar incidenteel ook ’s middags. In totaal vraagt dit per lid een inzet van circa 18-24 dagen per jaar.

 

Auditcommissie
Tot de aandachtsgebieden van de auditcommissie behoren:

 • De financiële bedrijfsvoering en rapportages;
 • De digitaliseringsagenda;
 • Het strategisch huisvestingsplan;
 • Het strategisch personeelsplan;
 • De Integrale uitwerking van de plannen onderling in relatie tot de te realiseren doelen.

 

Profiel
Uiteraard zoek wij kandidaten met affiniteit voor het onderwijs, studenten en medewerkers. We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond.

 • Beschikt over een financiële en zakelijke achtergrond;
 • Aantoonbare affiniteit met praktijkonderwijs bij voorkeur met onderwijs bestuurlijke ervaring;
 • Business ervaring in publiek-private samenwerking en meer concreet op het snijvlak bedrijfsleven-onderwijs;
 • Affiniteit en bij voorkeur visie op ICT, data en digitalisering, privacy en cybersecurity vraagstukken;
 • Ervaring met vastgoed, verduurzaming en een omvangrijke huisvestingportefeuille;
 • Beschikt over een breed regionaal zakelijk netwerk;
 • Integrale deskundigheid op het gebied van organisatie/management, zowel procesmatig als conceptueel;
 • Ervaring als klankbord. Ervaren gesprekspartner voor bestuurders;
 • HBO+ werk- en denkniveau.

 

Daarnaast zoeken wij kandidaten met de volgende achtergrond:

 • Zicht op maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters;
 • Teamgeest en ervaring met collectieve (eind)verantwoordelijkheid;
 • In staat om de plannen van het CvB in haar maatschappelijke positie te beoordelen;
 • In staat tot kritische zelfreflectie en feedback geven vanuit waarderend perspectief;
 • Integer/ rol zuiver;
 • Voldoende mate van beschikbaarheid.

 

Diversiteit
De RvT streeft naar meer diversiteit en wil zijn samenstelling spiegelen aan het studentenbestand vanhet Summa College. Kandidaten met een multiculturele achtergrond en of kandidaten die qua leeftijd een jongere generatie vertegenwoordigen, nog moeten groeien in deze rol, maar een frisse blik meebrengen op het werkveld, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Vergoeding
De jaarvergoeding is in lijn met de ruimte die de WNT-norm daartoe biedt. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de optie om eenmaal te verlengen met nog vier jaar. Een rooster van aftreden wordt gehanteerd.

Informatie
Het Summa College laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search.Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 10 mei een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen via info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van het Summa College vinden medio
mei plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.