Leden Deskundigencommissie MIT Zuid-Holland

Profiel: ondernemer, helicopterview, chemie en energiesector

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een onderdeel van de samenwerkingsagenda van de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren.

De MIT-regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Deze regeling is het instrument dat aansluit bij de provinciale ambitie om de meest innovatieve regio van Nederland te zijn. Het valoriseren van kennis en het versterken van het MKB draagt zorg voor vernieuwing van de regionale economie in Zuid-Holland. De subsidieregeling is toegankelijk voor MKB-ers die een innovatieve oplossing hebben voor een maatschappelijk probleem. De projecten dienen aan te sluiten bij de Kennis en Innovatieagenda’s behorende bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak.

De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor MIT Zuid-Holland en heeft hiervoor een budget van ruim € 14 miljoen tot haar beschikking. Van dit budget wordt 30% besteed aan innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten en 70% aan R&D-samenwerkingsprojecten. De provincie toetst de subsidieaanvragen en is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de daar uit voortkomende communicatie en publiciteit. Voor een uitgebreide beschrijving van de MIT regeling verwijzen we naar https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/mkb-innovatie/


Deskundigencommissie

De onafhankelijke deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de R&D samenwerkingsprojectaanvragen. Alle aanvragen worden vooraf gecontroleerd op volledigheid. De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de subsidieregeling MIT Zuid-Holland gedefinieerde criteria en geeft een zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten. De deskundigencommissie adviseert de Provincie Zuid-Holland over de toepassing van de inhoudelijke subsidievereisten op basis van afgesproken selectiecriteria zoals die in de subsidieregeling MIT Zuid-Holland en in het MIT kader Missies en Sleuteltechnologieën (KIA’S) zijn vastgesteld:

 •  Technologische vernieuwing;
 • Economische waarde voor Zuid-Holland;
 • Kwaliteit van de R&D samenwerking;
 • De impact van het project op de Kennis- en Innovatie agenda en bijbehorende missie en tot welke maatschappelijke impact het project in de markt gaat leiden.


Profiel lid deskundigencommissie
De deskundigencommissie werkt vanuit een aantal subcommissies. In 1 van de subcommissies worden de ondernemersvoorstellen uit de topsectoren Water, Chemie en Energie besproken en beoordeeld. Voor deze commissie zoeken wij een tweetal generalistisch ingestelde ondernemers met een helicopterview in de chemie- respectievelijk de energiesector.
De ideale kandidaat heeft ervaring als ondernemer en als bestuurder en heeft een relevant netwerk en een brede kennis van de innovatie binnen de bedoelde sectoren.

Naast de sectorkennis en het ondernemerschap gelden voor alle leden van de deskundigencommissie de volgende eisen:

 • Ervaring met de markttechnische beoordeling van businessvoorstellen;
 • Gevoel voor innovatie, voor disruptieve ontwikkelingen;
 • Kennis en ervaring met financieringsvraagstukken, beoordeling van risicovolle investeringen;
 • Ervaring in samenwerking binnen consortia, netwerkorganisaties, M&A;
 • Kennis van de Zuid-Hollandse economie strekt tot de aanbeveling

 

Alle leden moeten voldoen aan de volgende competenties:

 • Is in staat tot goed gemotiveerde beoordelingen te komen;
 • Is integer, onafhankelijk en beschikbaar;
 • Kennis en/of ervaring met subsidietrajecten strekt tot aanbeveling;
 • Los van inhoudelijke achtergrond zoeken we onafhankelijke en doortastende denkers, inspirerend, prikkelend, out-of-the-box denkend.

Voor alle leden van de commissie geldt dat (de schijn van) een ‘conflict of interest’ in relatie tot te beoordelen projecten te allen tijde uitgesloten dient te worden.

Voorwaarden
De zittingstermijn voor de commissieleden is vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De commissie komt jaarlijks in de periode oktober / november bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. De data voor 2022 zijn 4 oktober van 09.00-13.00 uur, 18 oktober van 10.00-14.00 uur. Het gemiddelde tijdsbeslag (beoordelen en vergadering met de commissie) is 3 dagen. De leden krijgen een vergoeding per aanvraag en bijeenkomst.


Procedure

De selectiecommissie zal bestaan uit de Voorzitter van de Deskundigencommissie, de heer Yousef Yousef, en een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw Mariska Hakkenberg van Gaasbeek. Deze commissie is onder mandaat van de gedeputeerde ingesteld om te zoeken naar de leden van de deskundige commissie. De provincie Zuid-Holland laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. U kunt uw interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande knop. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073 – 203 21 32.