KNVB Amateurvoetbal, lid Raad van Toezicht

Profiel: ervaren bestuurder/ toezichthouder, affiniteit met voetbal, bekend met vrijwilligersorganisaties

Functieprofiel

Lid Raad van Toezicht KNVB Amateurvoetbal   

 

De KNVB is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht amateurvoetbal met op hoofdlijnen het volgende profiel:

 • ervaren bestuurder/ toezichthouder, bestuurlijke ervaring in het voetbal is een pre;
 • affiniteit met en ervaring in sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder;
 • heeft inzicht in de maatschappelijke rol van het voetbal en het verenigingsleven en is bekend met het functioneren van vrijwilligersorganisaties.

Achtergrondinformatie

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) bestaat 132 jaar en is met circa 1,2 miljoen leden, 2.900 aangesloten clubs de grootste sportbond van Nederland. Voetbal is volkssport nummer 1 en daarmee een afspiegeling van de samenleving. Met meer dan 160.000 meisjes en vrouwen is voetbal inmiddels ook de populairste teamsport voor vrouwen.

Ieder weekend trekken honderdduizenden mensen naar voetbalverenigingen en stadions en nog eens miljoenen Nederlanders volgen het spelletje vanuit huis. De clubs en nationale teams doen al meer dan 50 jaar mee om de prijzen. Ze worden daarin gesteund door het onovertroffen Oranjelegioen.

Bij de KNVB zijn ongeveer 600 personen werkzaam en is een veelvoud aan vrijwilligers actief. De bond streeft er actief naar dat de personele samenstelling in de organisatie een afspiegeling is van haar ledenbestand en de samenleving.

De missie van de KNVB is het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau te brengen en de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een positieve impact op de samenleving. Dat doen ze samen met betaald voetbalclubs, amateurverenigingen, de overheid en maatschappelijke en commerciële partners.

De structuur en de positie van de Raad van Toezicht

De KNVB is een vereniging met daarbinnen een sectie betaald voetbal (BV) en een sectie amateurvoetbal (AV). Ieder met een eigen algemene vergadering en toezichthoudend orgaan. Onderwerpen die het belang van amateurvoetbal en /of betaald voetbal overstijgen worden in gezamenlijkheid behandeld. In veel gevallen geldt immers dat de top van invloed is op de breedte en de breedte op de top.

De sectie amateurvoetbal kent een Raad van Toezicht (RvT), een directeur-bestuurder en een Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit 30 personen die via een getrapt systeem van kieskringen door de 1,2 miljoen leden worden gekozen. Voor het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid benoemt de Ledenraad een Raad van Toezicht. Deze telt vijf leden en houdt primair toezicht op de uitvoering van het beleid en de financiële huishouding. De RvT benoemt, beoordeelt en – in voorkomend geval – schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht amateurvoetbal kent zijn evenknie in de Raad van Commissarissen betaald voetbal. De RvT en de Raad van Commissarissen vormen samen de Vergadering van Toezichthouders.

Het hoogste bestuurlijk orgaan van de KNVB is het bondsbestuur. De ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal komen samen in de bondsvergadering.

De uitvoerende werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van één directie – amateurvoetbal en betaald voetbal gezamenlijk – uitgevoerd.

Profiel

In de Raad van Toezicht verenigen zich verschillende deskundigheidsgebieden. Binnen de Raad van Toezicht is de gedachte van collegiaal toezicht leidend. Richting de bestuurder huldigt de raad het principe van ‘challenge & support’.

Belangrijkste taken Raad van Toezicht:

 • ziet toe op gedragen strategie en beleid van de KNVB met een focus op amateurvoetbal;
 • houdt toezicht op de bedrijfsvoering en resultaten van de businessunit amateurvoetbal;
 • ziet toe op het goed functioneren van bestuur amateurvoetbal en – in afgeleide zin – de directie:
 • staat het bestuur amateurvoetbal terzijde met advies en via deze de directie:
 • zorgt voor binding tussen amateurvoetbal en betaald voetbal.

Een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft affiniteit met en ervaring in sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder;
 • heeft oog voor het algemeen KNVB-belang en het belang van het amateurvoetbal in het bijzonder;
 • heeft inzicht in de maatschappelijke rol van het voetbal en het verenigingsleven, is bekend met het functioneren van vrijwilligersorganisaties en kan maatschappelijke trends vertalen naar de sportcontext;
 • voelt zich thuis in de rol van toezichthouder op de achtergrond en weet evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid/actie en bestuurlijke afstand.
 • heeft de drive en de kwaliteiten om zich in het vak van toezichthouder verder te ontwikkelen;
 • is een teamspeler;
 • is een onafhankelijke denker, die verbinding zoekt met de collega’s in de Raad van Toezicht, de bestuurder(s) en de Ledenraad, alsmede de collega’s in de sectie betaald voetbal.

De KNVB staat voor diversiteit en inclusiviteit. Dat betekent dat ook de raad van toezicht divers en inclusief moet zijn. Men wil met de invulling van de vacature verder bijdragen aan de ambities van diversiteit en inclusiviteit.

In aanvulling op bovenstaand profiel beschikt de ideale kandidaat over de volgende competenties:

 • Integriteit
 • Sterke communicatieve en relationele vaardigheden;
 • Strategische en analytische vaardigheden;
 • Innovatief

En (h)erkent het belang van de strategische thema’s uit het Strategisch plan 2022 – 2026 van de KNVB:

 • Een groot toernooi winnen
 • Meer voetballers
 • Meer fans en supporters
 • Amateurclubs toekomstbestendig
 • Betaald voetbal op een hoger niveau
 • Zichtbare maatschappelijke impact

 Informatie

Het tijdsbeslag is ca. 20 uur per maand en het betreft een onbezoldigde functie. Reiskostenvergoeding is conform KNVB-regeling. In verband met geldend integriteitsbeleid behoort tot de procedure dat een Verklaring Omtrent Gedrag voor benoeming wordt overlegd.

De KNVB laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot en met 4 november 2022 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search, de gesprekken zijn voorzien voor 16 november. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.