Lid Raad van Commissarissen Goudappel Coffeng (gesloten)

financiën en businessontwikkeling, mobiliteit en transport, management consultancybureau

Goudappel Groep

Goudappel is een groep van samenwerkende ondernemingen die gezamenlijk invulling geven aan de missie: mobiliteitsvraagstukken op de best mogelijke manier op te lossen. Op die manier draagt Goudappel  bij aan een beter bereikbaar, leefbaarheid, veilig, duurzaam en economisch vitaal Nederland. Daarnaast ontwikkelt Goudappel  buitenlandse activiteiten die vooral zijn gericht op de mobiliteitsvraagstukken in en om steden via het programma Excellent Cities.

De Goudappel Groep bestaat uit de bedrijfsonderdelen Goudappel Coffeng en DAT.Mobility. Goudappel Groep neemt daarnaast deel in gelieerde bedrijven zoals MAPtm, NDC Nederland, Meet4Research, MINT (België), Urbanista (Zweden) en in M-Flow (Verenigde Staten).

De ruim 250 experts leveren innovatieve concepten, nieuwe technieken en formuleren daarbij altijd een zorgvuldig afgewogen aanpak voor onze opdrachtgevers. Vanuit het kennisleiderschap verbinden de Goudappel bedrijven op slimme wijze hun expertises tot integrale oplossingen die ten goede komen aan de wereld waarin we ons blijven bewegen.

Activiteiten en thema’s

De activiteiten beslaan de werkvelden assetmanagement, big data & verkeerskundige software, duurzame mobiliteit, fiets, gebieds- en locatie ontwikkeling, milieu, onderzoek & gedrag, logistiek ontwerp en openbare ruimte, openbaar vervoer, participatie, parkeren, strategie en beleid, verkeersmanagement en -prognoses en verkeer – en mobiliteitsplannen. Via een programmatische aanpak wordt specifieke aandacht besteed aan mobiliteitsdiensten en smart mobility.

Binnen de genoemde werkvelden vindt een breed scala aan activiteiten plaats. Zoals recent onder meer de ontwikkeling van een OV-visie 2040, een nieuw systeem voor het melden van weg- werkzaamheden en vergunningen voor gemeenten en provincies (Melvin), het mobiliteitsplan voor een compleet nieuwe stadswijk in Utrecht (Merwede Kanaalzone), een druktebelevingsonderzoek fietspaden en de ontwikkeling in consortiumverband van het Mobiliteitsplan voor de regio Antwerpen.

Kerncijfers

De Goudappel Groep heeft in Nederland vijf vestigingen: Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden.

Het bedrijf heeft een gezond eigen vermogen en rendement:

Eigendom

De Goudappel Groep is via participatie in handen van haar medewerkers. De participatie geschiedt in de vorm van certificaten van aandelen in Goudappel Groep BV. Het rendement van de Goudappel Groep komt zo volledig ten goede aan het bedrijf en haar medewerkers. Het over- grote deel van medewerkers is participant, onafhankelijk van zijn of haar functie en er zijn geen grootaandeelhouders. Deze eigendomsverhouding weerspiegelt de  onafhankelijkheid, de interne samenwerking en de grote betrokkenheid met het bedrijf.

De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar, maar in eigendom van de Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng (STAK). De Goudappel Groep is dus volledig zelfstandig en niet beursgenoteerd. De STAK heeft het verkrijgen en administreren van aandelen en het uitoefenen van aan de aandelen verbonden zeggenschaps- en vermogensrechten tot doel. Het bestuur van de STAK wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en vier medewerkers/certificaathouders. Deze laatste bestuursleden worden gekozen door en vanuit de certificaathouders.

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is de sparringpartner voor de directie en behartigt daarbij de belangen van de vennootschap, haar medewerkers en de aandeelhouders. De RvC vindt daarbij een juiste balans tussen toezicht en advies. Leden van de RvC worden aangesteld door de STAK (vertegenwoordigd door het bestuur).

Samenstelling RvC

De RvC bestaat uit twee leden, waarvan één vacature per eerste kwartaal 2020.

Volgens artikel 18b lid 6 van de statuten van Goudappel Groep BV kiest de RvC uit zijn midden een voorzitter.

De functie en samenstelling van de raad van commissarissen

 • De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de directie/het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming;
 • De raad van commissarissen staat de directie/het bestuur terzijde met gevraagd en ongevraagd advies;
 • De raad van commissarissen heeft tot taak daartoe omschreven besluiten van de directie/het bestuur goed te keuren;
 • De raad van commissarissen vervult naar de directie de rol van werkgever (en beoordeelt haar functioneren);
 • De raad van commissarissen vervult een actieve rol in het overleg met de aandeelhouders, en daarmee met het STAK.
 • De raad van commissarissen heeft een actieve opstelling in het onderhouden van contact met de personeelsvertegenwoordiging/ondernemingsraad.

Profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt is dat de leden van de raad van commissarissen generalist zijn, die samen een multidisciplinair team vormen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige man-vrouwverdeling zoals opgenomen in de Wet Bestuur en Toezicht.

De individuele leden dienen over de volgende competenties te beschikken:

 • Onafhankelijk en onpartijdig, in staat om op afstand toezicht te houden;
 • Teamspeler, gericht op kwalitatieve goede besluitvorming;
 • Positief kritische constructieve opstelling, wijsheid en bezonkenheid in oordeel;
 • Efficiënte en doelgerichte opstelling;
 • Stimulerende communicatieve vaardigheden;
 • Sterk ontwikkeld normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Vermogen het eigen functioneren te bespreken.

Alle leden van de raad van commissarissen dienen te beschikken over de volgende ervaringsgebieden:

 • Brede maatschappelijke ervaring;
 • Bestuurlijke ervaring als bestuurder/manager en/of toezichthouder;
 • Ervaring in en kennis van de advieswereld;
 • Affiniteit met de exploitatie van een MKB-bedrijf.

Deskundigheidsgebieden

De raad van commissarissen dient te beschikken over de vakinhoudelijke deskundigheden die van belang zijn voor het beoordelen van het realiseren van de ondernemingsdoelen.

Daarnaast bezitten de commissarissen specifieke kennis. De aanblijvende commissaris heeft specifiek algemeen management-, IT- en internationale marktkennis.

Tijdsbeslag

De RvC komt zevenmaal per jaar in vergadering bij elkaar en overlegt enkele malen per jaar buiten de formele structuur om. Het tijdsbeslag voor een lid van de RvC bedraagt ongeveer drie à vier dagdelen per maand.

Profiel nieuw lid raad van commissarissen

Voor de nieuwe commissaris zijn wij met name op zoek naar kandidaten met toegevoegde inhoudelijke kennis op academisch niveau op de volgende punten:

 • Ervaren algemeen management en bedrijfsvoering (stimulerend ondernemerschap en commercie);
 • Deskundig op financieel beleid van een middelgrote onderneming;
 • Advieswerk, c.q. Adviesbureaus;
 • Kennis van het voor Goudappel relevante type opdrachtgever, zowel binnen de overheid als in de particuliere sector;
 • De mobiliteitsmarkt en ervaring met politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Informatie

Goudappel Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 5 december een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op
073-8200374.