Directeur ZuivelNL

Profiel: stakeholdermanagement, ketensamenwerking, verbinding

De Vereniging ZuivelNL is in 2014 opgericht als opvolger van het Productschap Zuivel. De leden zijn LTO Nederland (LTO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Binnen ZuivelNL werken dus de melkveehouderij en de zuivelindustrie samen. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij. De 3 leden vormen de “aandeelhouders” van ZuivelNL. Bestuursleden van ZuivelNL worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de ledenorganisaties (LTO, NMV, NZO).

ZuivelNL financiert de activiteiten uit de contributie van de leden-organisaties. Daardoor dragen vrijwel alle zuivelondernemingen en melkveehouders bij via een bedrag per kilo geleverde melk. De te financieren activiteiten dienen dan ook een meerwaarde te hebben voor de sector als geheel. Diverse themagroepen (Voedselveiligheid, Diergezondheid, Data, Duurzaamheid, Onderzoek & innovatie, Arbeid, Export, NNC-IDF) adviseren het bestuur over het op hun aandachtsgebied te voeren beleid en de te ondernemen activiteiten en rapporteren over de uitvoering. De themagroepen fungeren als platform voor beleidsdiscussies in de keten over onderwerpen waar draagvlak bij de ketenpartijen of betrokkenheid van ketenpartijen bij de uitvoering nodig is. Een breed gedragen effectieve en efficiënte aanpak wordt daarmee mogelijk.

ZuivelNL is opgezet als interbranche-organisatie. Een interbranche-organisatie heeft als doel het bevorderen van samenwerking in een landbouwsector om zo het concurrentievermogen te verbeteren. De overheid heeft ZuivelNL als interbranche-organisatie erkend. ZuivelNL is voor de overheid en derden het neutrale aanspreekpunt van de zuivelsector.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.zuivelnl.org.

De kernrol voor ZuivelNL en haar directeur
Binnen ZuivelNL werken belangenorganisaties samen. Zij vertegenwoordigen ondernemingen die een gezamenlijk belang hebben maar tegelijkertijd ook verschillende commerciële- en zakelijke belangen vertegenwoordigen. En dat is een dynamisch geheel: De maatschappelijke, economische, ecologische en politieke context verandert continu en heeft dus impact op de thema’s die ZuivelNL oppakt. De gezamenlijke belangen worden niet minder maar verschuiven wel, van ZuivelNL wordt een ondernemende en proactieve opstelling verwacht in combinatie met een persoonlijke en organisatorische empathie. ZuivelNL is geen belangenbehartiger – dat zijn haar leden! – maar is wel een adequate, sensitieve en proactieve alliantiebouwer, netwerkorganisator, programmamanager. En die kwaliteiten belichaamt de nieuwe directeur.

Financiële positie en uitgangspunt voor de nieuwe directeur
De beschikbare reserves van het voormalige Productschap Zuivel zijn de voorgaande jaren ingezet voor het uitvoeren van programma’s. Maar deze middelen zijn inmiddels besteed. De begroting 2020 voorziet in totale uitgaven van € 9,6 miljoen, een halvering ten opzichte van begroting 2019 (€ 20,2 miljoen). ZuivelNL heeft daarom in 2020 een aantal activiteiten in afgeslankte vorm of in het geheel niet meer uitgevoerd.
Een halvering van het budget leidt uiteraard tot een vergaande bezinning op prioriteiten en op de organisatie. Onder leiding van een interim-directeur worden op dit moment de noodzakelijke stappen gezet en heeft de AV recent de begroting 2021 vastgesteld. Na afronding van de opdracht van de interim-directeur zoekt het bestuur een nieuwe directeur die vanuit de nieuwe kaders de draad oppakt en met collega’s en bestuur bouwt aan een nieuw en sterk ZuivelNL.

Functie
De Directeur van ZuivelNL rapporteert aan het Bestuur. Het Bestuur van ZuivelNL bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit afgevaardigden van de 3 leden. Het bestuur van ZuivelNL heeft zich de afgelopen tijd beraden op de toekomst.

De Directeur is het boegbeeld van de organisatie richting de interne en externe stakeholders. Hij/zij is een bruggenbouwer en communicator pur sang, die communiceert met interne-en externe stakeholders, om de organisatie en haar belangen zo sterk en professioneel mogelijk neer te zetten. Hijzij/ voelt zich thuis in het politiek-maatschappelijke speelveld, is een kundig stakeholdermanager en kan zich goed identificeren met de leden van ZuivelNL. De Directeur geeft samen met het bestuur en de werkorganisatie invulling aan het strategisch meerjarenplan voor ZuivelNL.

De Directeur is tevens eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de operationele organisatie, met in totaal zo’n 15 medewerkers. Hij is een inspirator en in staat om de medewerkers te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij is tevens verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging.

De Directeur zal zich in het continu veranderd maatschappelijk krachtenveld van vandaag-de-dag bezighouden met het identificeren en analyseren van maatschappelijke thema’s met een positieve of negatieve invloed op de visie en doelstellingen van ZuivelNL en in het bijzonder voor de leden. Hij zal de thema’s en de visie en aanpak intern verankeren en extern uitdragen om het maatschappelijke draagvlak voor de activiteiten van ZuivelNL hoog te houden en waar mogelijk te vergroten.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Hij/zij heeft een brede en strategische visie op de positie en het toekomstperspectief van ZuivelNL en de zuivel sector;
 • Hij/zij geeft met verve en daadkracht leiding aan de veelomvattende activiteiten van de organisatie op basis van het geformuleerde beleid;
 • Hij/zij geeft invulling aan een herkenbare profilering van de organisatie, om op een meer proactieve en samenhangende wijze inhoud te geven aan de activiteiten vanuit ZuivelNL;
 • Hij/zij bevordert een open communicatie met leden en relaties;
 • Hij/zij onderhoudt het bestuurlijk netwerk en is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de verbinding tussen de primaire sector, industrie, politiek en maatschappij;
 • Hij /zij heeft de eindverantwoordelijkheid voor het creëren van een open, wendbare en ledengerichte ketenorganisatie, waarin de doelen van de werkorganisatie en de themaclusters op elkaar zijn afgestemd;
 • Hij/zij rapporteert aan het bestuur op basis van de vastgestelde rapportagecyclus, betreffende de verrichte werkzaamheden, resultaten, bijzonderheden en afwijkingen.

Profiel
De Directeur overziet het grotere geheel en maakt de medewerkers bewust van hun positie in de organisatie en hoe deze zich verhoudt tot het grotere geheel. Hij/zij is een resultaatgericht, klantgericht, energiek, creatief, oprecht en loyaal persoon, een echte verbinder. Iemand die ketengericht denkt en acteert, waardoor hij/zij partijen weet te enthousiasmeren en te betrekken bij het belang van de totale organisatie. Iemand die zijn/haar team weet te motiveren en inspireren, in staat is de verschillende kwaliteiten van teamleden snel te ontdekken en te gebruiken waardoor zij boven zichzelf uitstijgen. Het type organisatie vraagt om een pragmatische, no-nonsense mentaliteit en een grote mate van ondernemerschap. Affiniteit met de agrarische sector is belangrijk.

We zoeken een directeur met een duidelijke visie en met een moderne leiderschapsstijl.
Hij/zij committeert zijn team door hen te betrekken bij invulling en realisatie van strategische doelen. Hij/zij is duidelijk in zijn verwachtingen, hanteert een hoge standaard voor prestaties en stuurt daarop. Iemand met gevoel voor humor, flexibel, maar ook een directeur die de discussie aan gaat en beslissingen durft te nemen, indien de situatie daar om vraagt. Hij/zij verbindt en creëert samenwerkingsverbanden die uiteindelijk bijdragen aan sterke positionering van ZuivelNL. Hij/zij overtuigt op basis van inzicht in het stakeholdersveld en de verschillende belangen daarbinnen. Deze directeur heeft een ondernemende instelling: hij/zij is een innovatief en gedreven persoon met impact en conceptueel denkvermogen.

Functie-eisen
We zoeken professionals met de volgende inhoudelijke achtergrond:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Heeft eindverantwoordelijke functies ingevuld;
 • Beschikt over relevante bestuurlijke en organisatorische ervaring. Heeft aantoonbare ervaring met belangenbehartiging en stakeholdermanagement;
 • Heeft aantoonbare ervaringen met inzetten van veranderingen en veranderingsprocessen;
 • Heeft een bedrijfseconomische/financiële oriëntatie;
 • Beschikt over een relevant netwerk en kent het interne en externe politieke krachtenveld en kan hier op professionele wijze mee om gaan;
 • Is vertrouwd met het opereren in een publiek-private omgeving. Kent de triple helix bedrijfsleven-overheden-kennisinstellingen.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Heeft een sterk conceptueel denkvermogen, is een strateeg, beschikt over helicopterview;
 •  Is een no-nonsense persoon die resultaat gedreven is en anderen op natuurlijke wijze weet te overtuigen en te binden;
 • Is een meewerkend voorman die medewerkers kan enthousiasmeren, inspireren en aansturen;
 • Is communicatief en gewend om te spreken in het openbaar;
 •  Is empathisch en tegelijkertijd ook een stevige persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de positie van Directeur zijn marktconform.

Standplaats
De standplaats voor deze functie is op het kantoor van ZuivelNL in Den Haag.

Informatie
ZuivelNL laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 23 december 2020 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van ZuivelNL vinden in januari plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.