Directeur STL, Sectorinstituut Transport en Logistiek

profiel: paritair bestuurder, manager van professionals, arbeidsmarktstrateeg

Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de sociale partners actief is op de arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek. STL is o.a. opgericht om meer instroom en minder uitstroom van vakbekwame medewerkers te realiseren. In opdracht van de werkgevers- en werknemersorganisaties TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV. STL wordt gefinancierd door SOOB, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van Mobiele Kranen.

In de sector transport en logistiek werken rond de 150.000 mensen bij ruim 6.400 transportbedrijven. Nu al worden de effecten zichtbaar van steeds minder jongeren, steeds meer ouderen en steeds meer mensen die parttime willen werken. Vakbekwame mensen krijgen en houden is de grote uitdaging.

We zoeken een inspirerende, proactieve, communicatieve, marktgerichte en managerial sterke directeur voor STL.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van STL en (deels) aan het SOOB-bestuur. De Raad van Toezicht is paritair samengesteld, vervult de werkgeversrol en is toezichthouder van STL. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in de statuten. STL rapporteert aan het SOOB-bestuur over voortgang en resultaat van de met SOOB-middelen gefinancierde activiteiten. Over de beleidsmatig inhoudelijke zaken wordt overlegd met de Overlegraad Transport en Logistiek van sociale partners vanuit SOOB.

Uitdagingen

STL heeft een stabiele organisatie en een goede reputatie bij de direct betrokken sociale partners en bij de stakeholders in het veld van mobiliteit en arbeid. Tegelijkertijd maken de ontwikkelingen in de economie en de sector dat de nieuwe directeur de continue uitdaging heeft om samen met de collega’s van het sectorinstituut ook in de toekomst de gewenste meerwaarde voor de sector te blijven leveren en daarbij effectief in te spelen op de behoeften bij de sociale partners.

Elementen die hierbij spelen zijn:

 • nog wendbaarder organiseren van de activiteiten;
 • verder ontwikkelen van gewenste zakelijkheid en klantgerichtheid;
 • creëren grotere bekendheid van de organisatie en van de dienstverlening;
 • STL proactief laten acteren als innovatieve en inspirerende partij in de wereld van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Rollen

De directeur geeft inhoud aan vier rollen: die van strateeg, van verbinder, van manager van professionals en tot slot die van communicator. De directeur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact en overleg met de sociale partners van de sector.

Strateeg

De Directeur is initiërend en faciliterend bij het ontwikkelen van het strategische beleid. Heeft een visie op de arbeidsmarkt en vertaalt dat naar STL. Snapt de belangen en posities van 1) de sociale partners van de sector en 2) de verschillende andere stakeholders en vertaalt dat naar de lange termijn en naar doelstellingen en programma’s voor STL.

Verbinder

De directeur STL is de spin in ‘t web die ervoor zorgt dat alle belanghebbenden (bestuur SOOB, Bestuursbureau SOOB, sociale partners, managementteam) tot hun recht komen en maximaal samenwerken. Iedereen heeft dezelfde ambitie maar een eigen vertrekpunt in het debat. De directeur STL begrijpt de positie en de uitdagingen van de sociale partners en kan vanuit die ervaring verbindend en resultaatgericht opereren. Daadkracht en draagvlak gaan gelijk op. De directeur heeft veel gevoel voor de juiste balans hierin.

Manager van professionals

Samen met het MT vertaalt de directeur de marktontwikkelingen in een concrete koers, (nieuwe) activiteiten en de veranderingsprocessen die hierbij horen voor STL. Zij/hij geeft integraal sturing aan de gehele organisatie (150+ medewerkers).

Naast de bestuurlijke en strategische taak is de directeur verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering door:

 • te sturen op output en op effectief en efficiënt functioneren van STL;
 • te sturen op een effectief MT;
 • te reageren en in te spelen op veranderingen in de sector, zowel gericht op individuele werknemers en werkgevers als op de brancheniveau;
 • de continuïteit van STL te waarborgen door aantoonbaar de toegevoegde waarde van producten en diensten te bestendigen;
 • projecten met een innovatief karakter te initiëren en proactief te stimuleren;
 • budgetten, jaarplannen, managementinformatie en andere financiële rapportages te beoordelen en te bewaken;
 • zorg te dragen voor een optimale in- en externe informatie-uitwisseling.

De directeur heeft een voorbeeldfunctie, zet de kaders, coacht en inspireert anderen tot modern leiderschap, hakt uiteindelijk de knopen door.

Communicator

De directeur is het boegbeeld van de organisatie en profileert STL extern door:

 • draagvlak voor het beleid te ontwikkelen en in stand te houden bij de stakeholders;
 • te sturen op het imago van STL door middel van gerichte in- en externe beïnvloeding;
 • STL te vertegenwoordigen in beleidsbepalende en sector-brede overlegcircuits met sociale partners, onderwijsinstellingen, diverse relevante overheden, aanpalende sectoren en andere stakeholders.

De directeur vult de boegbeeldrol zodanig in dat de sociale partners ook voldoende ruimte voor hun eigen arbeidsmarktverhaal hebben. De directeur snapt de paritaire context.

Opleiding en ervaring

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • een academische opleiding of een academisch niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring;
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, leidinggevende en representatieve functie binnen de zakelijke dienstverlening;
 • aantoonbaar succesvol bij het opereren in een complex politiek krachtenveld en tegelijkertijd koersvast zijn en meerdere opdrachtgevers bedienen;
 • ervaring met een paritair samengesteld bestuur;
 • ervaring met projecten en programma’s gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Ervaring met de verschillende elementen van het sectorinstituut (in-, door- en uitstroom).

Eigenschappen

De statutair directeur is een charismatische en een toegankelijke, evenwichtige en enthousiasmerende persoonlijkheid. Zij/hij schakelt op draagvlak en daadkracht, is besluitvaardig en geeft op een moderne wijze leiding.

Het is een empathische verbinder die duidelijke verhoudingen en teamgeest weet te creëren.

De ideale kandidaat:

 • is een strateeg, een conceptueel denker. Maakt de vertaalslag van strategie naar operatie;
 • is relationeel ijzersterk, heeft de gunfactor;
 • is een sterke persoonlijkheid met een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen die in staat is te opereren in een complexe bestuurlijke werkelijkheid zonder de eigen visie uit het oog te verliezen;
 • fungeert als boegbeeld voor STL en heeft daarbij gevoel voor het belang van het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • is vasthoudend en standvastig en durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken, stuurt op resultaat en kwaliteit;
 • heeft een open stijl van communiceren en leidinggeven, stimuleert een goed werkklimaat en weet gemakkelijk aansluiting te vinden bij de informele cultuur van de organisatie, weet zich te verplaatsen in de ander en is mensgericht; is een coachend leider;
 • spreekt de taal van de sector;

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie. Naast een passend salaris en arbeidsvoorwaardenpakket behoort een leaseauto tot de mogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden passen binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Informatie

STL laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van

Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Gasseling Search  op 073-2032132