Directeur Stigas

profiel: paritaire context, managen van professionals

Directeur Stigas

Stigas is de specialist op het terrein van veiligheid, vitaliteit en verzuim in de agrarische- en groene sector.

De agrarische en groene sectoren zijn dynamisch en divers in hun werkzaamheden. Rode draad is dat er veel praktisch werk wordt verricht met levende have en natuur die zich moeilijk laten reguleren. De sector bestaat uit veel kleinschalige bedrijven en zelfstandig ondernemers die hulp kunnen gebruiken bij het bereiken van een veilige, gezonde, vitale en plezierige werkomgeving.

Stigas functioneert onafhankelijk en wordt bestuurd door de werkgeversorganisaties LTO Nederland, Cumela, Glastuinbouw Nederland en de Koninklijke VHG en door de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen. Stigas is van oudsher een kennisinstituut en beschikt ook over het certificaat arbodienstverlening.

Stigas stimuleert een veilige, gezonde, vitale en plezierige werkomgeving. Daarnaast helpt Stigas de  bedrijven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet.  De organisatie ondersteunt de ondernemers en werkenden met praktische hulpmiddelen en instrumenten. De dienstverlening varieert van individueel niveau tot bedrijfs-en sectorniveau. De dienstverlening is georganiseerd rond 3 V’s; Veiligheid, Vitaliteit en Verzuim. Integrale aandacht voor deze drie thema’s in het bedrijf leidt uiteindelijk tot de beste resultaten als het gaat om verzuim en inzetbaarheid. In de praktijk betekent dit dat de preventieadviseur, de bedrijfsarts en re-integratieadviseur als één klantteam met elkaar samenwerken.

Bij Stigas werken ca 50 mensen. De huidige directeur neemt in het najaar 2024 afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Uitdaging Stigas

Stigas staat de komende jaren voor een tweeledige opdracht. Eerste resultaatgebied  is de doorontwikkeling als hét arbo-kennisinstituut voor de agrarische en groene sectoren. Prioriteit is de verdere ontwikkeling van het dienstverleningspakket dat werkgevers én werknemers ontzorgt op het brede domein van arboverplichtingen en duurzame inzetbaarheid.

Als tweede uitdaging zal de nieuwe directeur aan de slag gaan met de uitbouw van Stigas als verzuimdienstverlener in de agrarische en groene sectoren. Opdrachtgevers zijn bedrijven en verzuimverzekeraars.

Governance en financiering

Stigas wordt bestuurd door een paritair samengesteld bestuur. Het bestuur stelt zich vooral toezichthoudend op. De directie (het bureau) ontwikkelt de strategie en de jaarplannen die na discussie met het bestuur vastgesteld worden. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarplannen. Het bestuur toetst en is klankbord.

In de zogenaamde Arbo-werkgroepen vindt op sectoraal niveau intensief overleg plaats tussen de medewerkers van Stigas en de vertegenwoordigers (werkgevers en bonden) van de sector. Het is de taak van de directeur om de governance van Stigas soepel te laten functioneren.

Stigas werkt in een groter verband samen met Colland. Colland is het overkoepelende samenwerkingsverband tussen de fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Andere partners binnen Collandverband zijn BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt en Sazas.

De directeur is de gesprekspartner van de, binnenkort op te richten, OR.

Profiel

De tweeledige uitdaging voor Stigas leidt ertoe dat we kandidaten zoeken met een brede achtergrond.

We zoeken een directeur met de volgende CV technische achtergrond:

 • ervaring en netwerk in het arbo-domein. Bekend zijn met de sociale en maatschappelijke kaart rond belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversorganisaties, ARBO-instellingen, A&O fondsen, opleidingsinstituten, kenniscentra etc.);
 • beschikt over een brede managementervaring in de zakelijke dienstverlening;
 • ervaring met strategie, ontwikkeling, marketing, dienstverlening in een B2B context;
 • bij voorkeur ook ervaring in een eindverantwoordelijke rol.
 • ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen van een kennisinstituut;
 • ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen van (commerciële) dienstverleningsconcepten;
 • ervaring met de implementatie van organisatieveranderingen;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende set van competenties:

 • is besluitvaardig en daadkrachtig en combineert dat met de kwaliteit om te werken in een paritair krachtenveld;
 • beschikt over een grote bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit;
 • is communicatief en toegankelijk;
 • is resultaatgericht en ondernemend;
 • Is een moderne manager. Beschikt over een breed repertoire. Vraagt en geeft feedback. Stuurt op output;
 • Is verbindend en motiverend, zowel binnen de organisatie als daarbuiten;
 • is innovatiegericht en inspirerend;
 • heeft affiniteit met de sectoren waar Stigas voor werkt;
 • is een strateeg met veel oog voor de uitvoering.

Proces

Stigas laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.