Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek (gesloten)

Profiel: arbeidsmarkt, paritaire context, affiniteit sector

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van sociale partners voorziet in de collectieve behoefte van de sector Transport & Logistiek.
STL verbetert mobiliteit door het organiseren van de instroom van medewerkers en het versterken van duurzame inzetbaarheid in de sector. STL helpt werknemers en werkgevers met elkaar in beweging te komen en te blijven.
Jaarlijks bedraagt de omzet ca 70-75 mln., er werken ca 150 personen bij de organisatie.
Door de pensionering van de huidige directeur is STL is op zoek naar een nieuwe statutaire directeur die de positie en bekendheid van de organisatie in de sector verder komt versterken.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De statutair directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van STL. De Raad van Toezicht is paritair samengesteld, vervult de werkgeversrol en is toezichthouder van STL. De leden van de Raad van Toezicht (4) worden benoemd door het SOOB- bestuur en zijn een afvaardiging van het SOOB- bestuur. SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.
De bevoegdheden van de statutair directeur zijn vastgelegd in de statuten.

STL rapporteert aan het SOOB- bestuur over voortgang en resultaat van de met SOOB- gefinancierde activiteiten. Over de beleidsmatig inhoudelijke zaken wordt overlegd met een Overlegraad van SOOB.

Uitdagingen
STL heeft een stabiele organisatie en een goede reputatie bij de direct betrokken partners en bij de stakeholders in het veld van mobiliteit en arbeid. Tegelijkertijd maken de ontwikkelingen in de economie en de sector dat de nieuwe directeur de continue uitdaging heeft om samen met de collega’s het Sectorinstituut ook in de toekomst de gewenste meerwaarde voor de sector te blijven leveren. Elementen die hierbij spelen zijn:

 • Nog wendbaarder organiseren van de activiteiten;
 • Verder ontwikkelen van gewenste zakelijkheid en klantgerichtheid;
 • Creëren grotere bekendheid van de organisatie en van de dienstverlening;
 • Nog meer acteren als innovatieve en inspirerende partij in de wereld van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Profiel
De Directeur draagt bij aan de ontwikkeling van het strategisch beleid in overleg met de Cao-partijen door:

 • Zich (mede) een visie te vormen op marktontwikkelingen en de ontwikkelingen in de sector en deze te vertalen in een concrete koers, (nieuwe) activiteiten en de veranderingsprocessen die hierbij horen voor STL;
 • Op proactieve wijze de samenwerking te zoeken met het SOOB Bestuur en het SOOB Bestuursbureau;
 • Lange en korte termijndoelstellingen op algemeen, sociaal, financieel en dienstverleningsgebied te formuleren en te doen uitvoeren;
 • Meerjarige strategische beleidsplannen te laten opstellen en vaststellen.

Naast de bestuurlijke en strategische taak is de directeur verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering door:

 • Te sturen op output en op effectief en efficiënt functioneren van STL;
 • Te reageren en in te spelen op veranderingen in de sector, zowel gericht op individuele werknemers en werkgevers als het brancheniveau;
 • De continuïteit van STL te waarborgen door aantoonbaar de toegevoegde waarde van producten en diensten te bestendigen;
 • Projecten met een innovatief karakter te initiëren en proactief te stimuleren;
 • Budgetten, jaarplannen, managementinformatie en andere financiële rapportages te beoordelen en te bewaken;
 • Voor optimale in- en externe informatie-uitwisseling zorg te dragen.

De directeur is het boegbeeld van de organisatie en profileert STL extern door:

 • Draagvlak voor het beleid te ontwikkelen en in stand te houden bij de stakeholders;
 • Te sturen op het imago van STL door middel van gerichte in- en externe beïnvloeding met oog voor de mogelijkheden van social media;
 • STL te vertegenwoordigen in beleidsbepalende en sector-brede overlegcircuits met klanten, onderwijsinstellingen, sociale partners en andere stakeholders;
 • Te anticiperen op nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt.

Zij/hij geeft integraal sturing aan de gehele organisatie (150+ medewerkers) door:

 • De hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid vast te stellen, deze te doen implementeren en toe te zien op de uitvoering daarvan;
 • Zorg te dragen voor het doelmatig functioneren van de eerste managementlaag, gericht op een eenduidige strategie, voorbeeldgedrag en het in stand houden c.q. creëren van een passende bedrijfscultuur.

Opleiding en ervaring
Academische opleiding of een academisch niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring. Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, leidinggevende en representatieve functie binnen de zakelijke dienstverlening. Aantoonbaar succesvol bij het opereren in een complex politiek krachtenveld en tegelijkertijd koersvast zijn en meerdere opdrachtgevers bedienen. Heeft bij voorkeur ervaring met paritair samengestelde besturen. Spreekt de taal van de transport en logistiek sector en is een autoriteit op het gebied van de arbeidsmarkt. Overziet de verschillende elementen van een sectorinstituut (in-, door- en uitstroom).

Eigenschappen
De statutair directeur is een charismatische en een toegankelijke, evenwichtige en enthousiasmerende persoonlijkheid. Zij/hij schakelt op draagvlak en daadkracht, is besluitvaardig en geeft op een moderne wijze leiding.
Het is een empathische verbinder die duidelijke verhoudingen en teamgeest weet te creëren.

De ideale kandidaat:

 • Is een strateeg, een conceptueel denker. Maakt de vertaalslag van strategie naar operatie;
 • Is relationeel ijzersterk, heeft de gunfactor;
 • Is een sterke persoonlijkheid met een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen die in staat is te opereren in een complexe bestuurlijke werkelijkheid zonder de eigen visie uit het oog te verliezen;
 • Fungeert als boegbeeld voor STL en heeft daarbij gevoel voor het belang van het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • Is vasthoudend en standvastig en durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken, stuurt op resultaat en kwaliteit;
 • Heeft een open stijl van communiceren en leidinggeven, stimuleert een goed werkklimaat en weet gemakkelijk aansluiting te vinden bij de informele cultuur van de organisatie, weet zich te verplaatsen in de ander en is mensgericht; is een coachend leider;
 • Heeft geen binding (gehad) met één van de CAO-partijen die actief zijn in SOOB.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie. Naast een passend salaris en arbeidsvoorwaardenpakket behoort een leaseauto tot de mogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden passen binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Informatie
STL laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en Klaas Molenaar van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van STL vinden in februari plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Klaas Molenaar op 073-8200374.