Directeur NZO Nederlandse Zuivel Organisatie

profiel: belangenbehartiger, conceptuele verbinder, boegbeeld

Wij zoeken voor de NZO een stevige belangenbehartiger, het gezicht van de sector, een conceptuele verbinder.

Nederlandse Zuivel Organisatie
De Nederlandse Zuivelorganisatie is de brancheorganisatie voor en van de Nederlandse Zuivelindustrie. Er zijn 13 ondernemingen lid van de NZO die gezamenlijk meer dan 95% van de in Nederland geproduceerde melk verwerken. Naast coöperaties zijn enkele particuliere ondernemingen met Nederlandse of buitenlandse eigenaren lid van de NZO.

De NZO is een doelmatige organisatie met activiteiten op het terrein van beleid, beïnvloeding, wetenschappelijke kennisontwikkeling, public relations en communicatie.

Bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt nauw samengewerkt met deskundigen van de ondernemingen. Het beleid en de randvoorwaarden voor de uitvoering worden bepaald door het NZO bestuur dat hiervoor een mandaat heeft van de Algemene Ledenvergadering. Voor de afstemming met de leden over de beleidsgebieden, de issues en de diverse projecten kent de NZO een aantal commissies en werkgroepen.

Elke drie jaar wordt er een beleidsplan uitgewerkt en in het bestuur en de ledenvergadering vastgesteld. Het beleidsplan is de grondslag waarop de financiering van de NZO, de voorgenomen activiteiten en de daaraan verbonden organisatie omvang en structuur is vastgesteld.

De NZO organiseert tevens een belangrijk deel van de projectfinanciering via een voor dit doel opgerichte Stichting. De directeur NZO is eveneens directeur van deze stichting (De Zuivelstichting).
De vooruitzichten voor de NZO als brancheorganisatie van de Nederlandse melkwerkende industrie worden in belangrijke mate bepaald door het gemeenschappelijke belang bij de samenwerking in NZO verband. Dit belang zal steeds weer duidelijk gemaakt en bewezen moeten worden. De aandachtsgebieden van de NZO en de daarbinnen gestelde prioriteiten en focus zijn in het eerder genoemde beleidsplan vastgesteld.

De NZO stelt zich ten doel de (inter)nationale marktpositie van de Nederlandse zuivelindustrie te bevorderen door de randvoorwaarden waarbinnen de bedrijfstak opereert op een positieve wijze te beïnvloedden. Deze belangenbehartiging richt zich op de hele keten ( grondstof-product-markt) vanuit de optiek van de zuivelindustrie.

Als gevolg van de internationale en brede oriëntatie van de bij de NZO aangesloten ondernemingen en de snel veranderende omstandigheden in de wereldhandel, de levensmiddelenwetgeving en de maatschappelijke (duurzaamheid) wensen ligt er een dynamisch werkterrein voor de NZO open.
De NZO vervult een actieve rol in de (inter)nationale netwerken van industriële brancheorganisaties en het is een platform en kennisbron voor de leden. De NZO medewerkers werken via een geïntegreerde aanpak van beleid (lobby), kennisontwikkeling en communicatie aan de opbouw en verspreiding van standpunten ten behoeve van de versterking van het imago van zuivel en zuivelproductie in Nederland bij een brede groep stakeholders. De Directeur geeft leiding aan de organisatie en sturing aan de uitvoering van het beleidsplan.

Toekomst
Het huidige economische en maatschappelijke tijdsbeeld versterkt het belang van een stevig opererende NZO. De klimaat- en stikstofeisen die aan de primaire sector gesteld worden hebben een directe impact op de zuivelindustrie. Door de fundamentele sectorveranderingen – in de keten en in de zuivelindustrie zelf – is de leidende rol van de NZO steeds evidenter geworden.Vanuit de ‘common ground’ van deze leden is veel mogelijk en dit is het moment voor de NZO om haar verder positief te onderscheiden en haar voortrekkersrol te bekrachtigen.

De positie
De Directeur NZO is het gezicht naar binnen (vereniging) en naar buiten. Is de spin in ’t web hij het formuleren en uitdragen van de visie van NZO. Is een ervaren en eigentijdse belangenbehartiger die veel gevoel heeft bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen en kan deze ontwikkelingen duiden naar de sector en de vereniging.

De directeur verzorgt dan ook actief de interne en externe communicatie met en belangenbehartiging bij de doelgroepen en coördineert communicatie en lobby met de leden (wie, wat, wanneer en hoe).

De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de NZO organisatie en de belangenbehartiging namens de aangesloten leden. De directeur is een generalist met directe betrokkenheid bij en kennis van de strategische werkgebieden van de NZO. De directeur heeft goed overzicht van alle werkgebieden en hun onderlinge relatie om in door coördinatie tussen met en de aansturing van de medewerkers tot het gewenste resultaat te komen.

Hij/zij heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

Directeur van de organisatie NZO:

 • Is het gezicht van de vereniging;
 • Speelt een actieve rol bij versterking verbinding leden onderling;
 • Geeft leiding aan NZO als bindend teamleider op basis van de vastgestelde doelstellingen, het strategisch kader en het jaarplan van de NZO;
 • Stelt zeker dat de bureauorganisatie op effectieve en efficiënte wijze is georganiseerd en dat de organisatie beschikt over kwalitatief goede en gemotiveerde medewerkers;
 • Zorgt voor het beheer van de financiën en voor een deugdelijke projectadministratie voor de diverse activiteiten;
 • Zorgt voor een correct personeelsbeleid en de passende arbeidsovereenkomsten binnen de kaders die daarvoor in de zuivelindustrie gelden.

 

Secretaris van het bestuur NZO en de Zuivelstichting:

 • Draagt zorg voor proactieve professionele bestuurlijke ondersteuning van de vereniging, het bestuur en in het bijzonder de voorzitter;
 • Borgt een professionele voorbereiding van de strategische discussies;
 • Bewaakt de koers van de vereniging, houd de lange termijn visie voor ogen.

 

Ledenbinding en dienstverlening naar de leden:

 • Draagt zorg voor dat de leden betrokken zijn en zich verbonden voelen met de
  vereniging;
 • Bewaakt de realisatie van de collectieve doelen en de communicatie hierover met de leden;
 • Is verantwoordelijk voor het landelijk crisismanagement voor de leden van NZO.
  Kostenbeheersing:
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van het budget van de NZO en de Zuivelstichting;
 • Draagt zorg voor het kosten effectief uitvoeren van de voorgenomen activiteiten.
  Lobby activiteiten in Nederland en bij de Europese Unie:
 • Borgt de kwaliteit van de contacten met overheden, politiek en NGO’s;
 • Is verantwoordelijk voor de collectieve en continue beïnvloeding van het imago van de zuivelproducten op het gebied van voeding, gezondheid en kwaliteit;
 • Is verantwoordelijk voor de het behouden en verbeteren van het draagvlak van de Zuivelproductie in Nederland bij alle stakeholders.

 

Het profiel van de kandidaat
Voor deze positie zoeken we iemand met de statuur, energie, daadkracht, verbindingskracht en leidinggevende vaardigheden die noodzakelijk zijn om het verschil te maken in een complexe en turbulente omgeving. Iemand die helicopterview en visie combineert met een sensitief gevoel van de positie van de NZO in een zeer divers en krachtig stakeholderveld. Hij/zij snapt welke rol NZO (en de Directeur) aan welke ‘tafel ‘heeft, beschikt over een breed repertoire en goed gevoel van posities en verhoudingen. Iemand die een stevige positie kan innemen maar daarnaast ook de kwaliteit heeft om die positie aan andere stakeholders of collega’s te ‘gunnen’. Weet anderen in stelling te brengen. De Directeur heeft een goed gevoel bij de publiek-private spanningen en dilemma’s in de sector en heeft het vermogen die meervoudige complexiteit te vertalen naar een effectief functionerende NZO. Draagvlak en slagkracht zijn hierbij de trefwoorden. Op basis van zijn/haar persoonlijke statuur en kwaliteiten bouwt de Directeur aan een goede relatie met alle spelers in de keten.

 

Gewenste achtergrond:

 • Academisch niveau
 • Ervaring met belangenbehartiging en stakeholdermanagement;
 • Meerdere jaren operationele eindverantwoordelijkheid gehad voor een organisatie met minimaal 10 medewerkers of deel van een onderneming;
 • Werkervaring in bestuurlijke en commerciële omgevingen. Algemene kennis en belangstelling staan overigens boven specialistische kennis;
 • Geacteerd hebben in de politieke en bestuurlijke arena’s. In Den Haag (politiek, Ministeries) en internationaal;
 • Internationale ervaring (en netwerk) is een pre;
 • Nederlandse nationaliteit. Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

De ideale kandidaat:

 • Is een conceptuele en strategische denker; Verbindt dit vermogen aan daadkracht
 • Is een verbinder; is bruggenbouwer; diplomatiek en daadkrachtig;
 • Beschikt over een helikopterview en relativeringsvermogen;
 • Heeft gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen; Heeft gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Is een netwerker, beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden;
 • Heeft veel gevoel voor eigentijdse communicatie, Public relations en social media.

 

Arbeidsvoorwaarden
Het honoreringsniveau is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat maar zal attractief zijn. Daarnaast worden aan de functie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend.

 

Proces
NZO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande ‘solliciteer’ link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.