Directeur NMT Netherlands Maritime Technology, de maritieme maakindustrie (gesloten)

profiel: maakindustrie, belangenbehartiging, verenigingsmanagement

Netherlands Maritime Technology (NMT), de maritieme maakindustrie

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland. NMT vertegenwoordigt 430 ondernemingen die samen 30.000 medewerkers hebben en 7 miljard omzetten.  Deze ondernemingen zijn aangesloten bij de 2 verenigingen die samen NMT vormen, te weten HME (Vereniging Holland Marine Equipment, de maritieme toeleveranciers) en de VNSI (Vereniging Nederlandse  Scheepsbouw Industrie, de scheepswerven).

NMT schakelt in Brussel en Den Haag voor een langjarig maritiem industriebeleid en een gelijk speelveld. De vereniging biedt de leden een inspirerend netwerk met veel aandacht voor kennisontwikkeling en een uitgekiend programma van seminars en trainingen. Ook internationaal speelt NMT een rol van betekenis en is zij leading bij de organisatie en bezetting van internationale beurzen en handelsmissies. NMT zet in op complexe uitdagingen als digitalisering, energietransitie en de instroom van voldoende vakmensen. Het verenigingsbureau (ca 25 FTE) is gevestigd in Rotterdam. NMT heeft een solide financiële basis.

NMT onderzoekt momenteel met de branchevereniging IRO, de Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore industrie, de wenselijkheid en haalbaarheid het lidmaatschap van IRO bij de NMT (dus als 3e lidvereniging). Het doel daarvan is het bouwen aan een nog sterkere positie van de maritieme- en offshore-industrie.

 

Thema’s 

Al eeuwen levert Nederland overal ter wereld schepen en maritieme technologie. Het is een bloeiende industrie, met toptechnologie, een groot maatschappelijk belang en een goed toekomstperspectief. Al de huidige maatschappelijke thema’s draaien om maritieme technologie, schepen, water.

Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan de sectoragenda van de maritieme industrie. NMT schakelt met de Ministeries van EZK, I&W en Defensie. NMT heeft bij de ontwikkeling en de uitvoering van de sectoragenda een belangrijke rol. De sectoragenda is te vinden via deze link

 

Governance

De directeur van NMT heeft bevoegdheden die zijn ontleend aan de statuten van de organisatie. Periodiek legt de directeur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, die dat heeft gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, waarmee regelmatig overleg plaats vindt. Met het Management Team van het bureau vertaalt de directeur het -meerjarig- werkplan in jaarlijkse activiteitenplannen voor de verschillende afdelingen.

 

Resultaatgebieden

Vanuit het bureau worden de strategische scenario’s voorbereid. Nadat het bestuur in samenwerking met directie en bureau de visie heeft vastgesteld is de directeur verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De directeur is tevens verantwoordelijk voor een goed functionerend bureau. Extern is hij/zij de centrale spil bij de politieke en departementale belangenbehartiging in Den Haag en Brussel.

De directeur stuurt op de kerntaken van het bureau:

 • behartigen van belangen: het behartigen van de belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie bij Nederlandse (landelijk, regionaal, gemeentelijk), Europese en internationale overheden;
 • bundeling van kennis: de kennisintensieve maritieme maakindustrie zoekt continu naar nieuwe productieprocessen, producten en samenwerkingsvormen teneinde de internationale concurrentiepositie te optimaliseren. NMT faciliteert de bedrijven hierbij onder andere door realisatie van innovatieprojecten en uitwisseling van kennis;
 • uitvoeren van de ledenservice: de leden alsmede de bij die leden aangesloten organisaties kunnen bij de vereniging terecht voor advies op de gebieden arbeidsomstandigheden en milieu, innovatie, overheidscontacten, personeel en arbeidsmarkt, contracten, statistieken en internationaal ondernemen; ook het onderhouden van het sterke ledennetwerk is onderdeel van de ledenservice van NMT.

 

Tandem met de voorzitter

Op dit moment neemt de voorzitter talrijke activiteiten op zich waardoor hij frequent het gezicht naar buiten is. In de toekomst zal de directeur deze rol nadrukkelijker op zich nemen. De directeur voelt goed aan wanneer het effectiever is om de voorzitter (of collega’s van het bureau) met een professionele voorbereiding naar voren te schuiven.

De directeur stuurt de werkorganisatie aan, de voorzitter is desgewenst het klankbord. Omgekeerd is de voorzitter uiteraard verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen van de vereniging en is het de rol van de directeur om hierin maximaal te faciliteren.

In de maritieme sector zijn verschillende bestuurlijke samenwerkingen aan orde.

De vertegenwoordiging van NMT in de verschillende gremia wordt goed afgestemd tussen de voorzitter en de directeur. Voorbeelden hiervan zijn Nederland Maritiem Land, SEA Europe, MKB-Nederland maar ook overheidsinstanties binnen Europa, in Den Haag en Brussel als ook regionale gemeentes en andere landelijke netwerken.

 

Drie rollen

De directeur is een moderne belangenbehartiger, een verenigingsprofessional en een inspirerende manager van professionals met hart voor de sector.

Als belangenbehartiger en woordvoerder heeft hij/zij het overzicht van de lobbythema’s van de sector en koppelt dat aan een effectieve lobbystrategie op ambtelijk en politiek niveau. Als spin in ‘t web neemt de directeur het voortouw en borgt dat de juiste bestuurders en professionals goed gefaciliteerd hun rol kunnen nemen. De directeur is de verbindende schakel die stuurt en bijstuurt. Hij/zij heeft statuur in het relevante netwerk, schakelt proactief met de stakeholders, maakt de relevante verbindingen.

Als verenigingsprofessional is de directeur NMT een sensitieve professional die aanvoelt op welke wijze NMT van toegevoegde waarde kan zijn voor de leden. Heeft oog voor de harde kant van de vereniging (dienstverlening, business) en schakelt ook op de sociale component (samenwerking tussen leden, de ontmoetings- en netwerkfunctie). Heeft gevoel bij een moderne verenigingsgovernance en borgt dat eenieder daarin effectief opereert. Stuurt op daadkracht en op draagvlak. De directeur borgt het contact tussen leden en het bureau en bezoekt ook zelf proactief de leden. Hij/zij neemt het voortouw bij de werving van nieuwe leden.

Als manager van professionals stelt de directeur de interne kaders en is hij/zij een motiverende, inspirerende en een verbindende directeur voor de collega’s van het bureau. Er ligt een ambitieus sectorplan waar nu uitvoering aan gegeven moet worden. De realisatie van dit plan is de verantwoordelijkheid van de directeur, samen met de gedreven professionals van het bureau en met de inzet van specialisten uit  de vereniging. Naast de contributie-inkomsten heeft de vereniging substantiële omzet uit retributie. Deze opbrengsten kunnen voor de belangenbehartiging worden ingezet. Ook de financiële sturing is een belangrijk aandachtspunt voor de directeur.

 

Profiel

De volgende competenties zijn relevant voor een goede invulling van de functie:

 • Beschikt over een sterk analytisch vermogen: kan complexe informatie en probleemstellingen hanteren;
 • Is communicatief sterk op verschillende niveaus: kan relaties ontwikkelen en netwerken tot stand brengen;
 • Kan planmatig (laten) werken;
 • Is proactief, ondernemend en creatief;
 • Heeft een goede balans tussen daadkracht en draagvlak;
 • Is managerial vaardig: geeft werkinhoudelijk leiding en besteedt aandacht aan de relatie met en tussen teamleden;
 • Is verbeteringsgericht: zoekt en streeft voortdurend naar mogelijkheden tot optimalisering en verbetering van het team;
 • is een people manager: weet mensen en organisaties voor zich te winnen, stuurt met zachte maar duidelijke hand en is besluitvaardig;
 • Heeft goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift);
 • Heeft ervaring met het in het openbaar optreden en spreken.

 

De ideale kandidaat voor de vacature heeft:

 • Ervaring met belangenbehartiging en verenigingsmanagement;
 • Ervaring in het relevante private en publieke stakeholdersveld;
 • Bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke rol;
 • Ervaring met het managen van een team van professionals;
 • Affiniteit met of kennis van en ervaring in c.q. met de maritieme sector in het algemeen en de Nederlandse maakindustrie in het bijzonder.


Proces

NMT laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.